Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Til innholdsfortegnelse

5 Høring

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 10. februar 2014 på alminnelig høring et høringsnotat med forslag til endringer i foretaksregisterloven i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre. Høringsfristen var 25. mars 2014. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Aksjonærforeningen i Norge

 • Brønnøysundregistrene

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finans Norge

 • Finanstilsynet

 • Konkursrådet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Småbedriftsforbundet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt uttalelser fra 12 instanser, hvorav to har merknader. Dette er Brønnøysundregistrene og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Følgende 10 instanser hadde ikke merknader: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Brønnøysundregistrene er i all hovedsak enig med de vurderinger og forslag som går frem i høringsnotatet. Brønnøysundregistrene uttaler at det kan være en fordel om det går klarere frem av forslaget til foretaksregisterloven § 3-8 andre ledd at registerfører har kompetansen til å godkjenne utenlandsk register.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er positive til etableringen av en felleseuropeisk plattform for sammenkopling av sentral selskapsinformasjon registrert i ulike nasjonale selskapsregistre i EØS-området (registersammenkoplingssystem). NHO uttaler at dette vil forenkle norske bedrifters tilgang til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger over landegrensene, og bidra til at bedriftene kan bruke færre ressurser enn i dag på å finne relevant foretaksinformasjon og fatte sine beslutninger på et så oppdatert og korrekt grunnlag som mulig. NHO mener at en norsk tilslutning vil kunne ha en positiv effekt på norske bedrifters konkurransedyktighet.

NHO viser til at det følger av direktivet at e-justice-portalen skal være en obligastorisk inngangsport for å kunne hente ut opplysninger fra registersammenkoplingssystemet, og at direktivet samtidig åpner for at medlemsstatene kan etablere en eller flere valgfrie innganger til systemet. NHO mener at dersom det felleseuropeiske registersammenkoplingssystemet skal fungere etter sin hensikt, er det helt avgjørende at systemet gjøres kjent i Norge og at tilgang til systemet også kan skje via alternative inngangsporter som er lett tilgjengelig for potensielle brukere. NHO mener derfor at det bør etableres en alternativ norsk tilgang til systemet via Brønnøysundregistrenes hjemmeside.