Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Til innholdsfortegnelse

2 Gjeldende rett

Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 3-8 første ledd nr. 1 til 12 regulerer hvilke opplysninger om utenlandske foretak som skal registreres i Foretaksregisteret. Det er samme registreringsregler for alle utenlandske foretak uansett eier/selskapsform. Foretaksregisteret krever opplysninger om både det utenlandske foretaket og den norske avdelingen. Det fremgår av § 3-8 andre ledd at opplysningene som nevnt i første ledd nr. 2, 3 og 4 kan utelates dersom de fremgår av et utenlandsk register som nevnt i første ledd nr. 5 og som er godkjent av Kongen. Det vil si et offentlig foretaksregister i hovedforetakets hjemland. Kongens myndighet etter § 3-8 andre ledd er ved kgl. res. av 18. desember 1987 delegert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det følger av foretaksregisterloven § 8-1 at «enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i foretaksregisteret og få utskrift av dette. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer». Enhver, både norske og utenlandske, kan med dette få tilgang til opplysninger om både norske og utenlandske foretak som er registrert i Foretaksregisteret. Det vil si at også utenlandske foretaksregistre etter gjeldende rett har tilgang til opplysningene som er registrert i Foretaksregisteret.

Alle registrerte opplysninger om foretak er gratis tilgjengelig hos Foretaksregisteret. De aller fleste opplysningene er tilgjengelig gjennom søk på www.brreg.no, mens noen spesielle opplysninger utleveres ved å ta kontakt med Foretaksregisteret skriftlig eller per telefon. Det er gebyr for tilgang til dokumenter som er registrert i Foretaksregisteret.