Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven).

Forslaget gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Formålet med direktiv 2012/17/EU er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Det skal bli færre administrative byrder for næringslivet, og offentlig administrasjon skal styrkes ved å øke samarbeidet mellom de europeiske sentrale registrene, handelsregistrene og foretaksregistrene.

For å oppnå formålet med direktivet skal Europakommisjonen opprette, utvikle og drive en plattform (registersammenkoplingssystem) gjennom e-justice-portalen. De nasjonale foretaksregistrene skal koble seg til plattformen og dele foretaksopplysninger elektronisk gjennom plattformen.

Direktiv 2012/17/EU ble bindende for Norge ved EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 der EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) ble endret, jf. Stortingets vedtak 8. april 2014, Prop. 38 S (2013–2014) og Innst. 155 S (2013–2014). Fristen for å gjennomføre direktiv 2012/17/EU er 7. juli 2014.

Enhver, herunder foretaksregistre i andre land, har etter foretaksregisterloven § 8-1 tilgang til opplysninger i Foretaksregisteret. Det er derfor ikke nødvendig med lovendring for at Foretaksregisteret skal kunne være en del av registersammenkoplingssystemet. For å tydeliggjøre at Foretaksregisteret kan delta i registersammenkoplingssystemet, og derved synliggjøre løsningen og informere næringsdrivende om hvor de kan finne informasjon om utenlandske foretak, foreslår departementet at Foretaksregisterets adgang til å delta i informasjonsutveksling med de europeiske foretaksregistrene reguleres i ny § 8-3 i foretaksregisterloven.

Ved registrering av utenlandske foretak i Foretaksregisteret skal det etter foretaksregisterloven § 3-8 første ledd gis en rekke opplysninger om foretaket. Etter § 3-8 andre ledd kan noen av opplysningene som skal registreres om utenlandske foretak i Foretaksregisteret utelates dersom de fremgår av et utenlandsk register som er godkjent av Kongen. Kongens myndighet er delegert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er Brønnøysundregistrene som har den faglige kompetansen til å vurdere om et utenlandsk register skal godkjennes. Departementet foreslår å endre foretaksregisterloven § 3-8 andre ledd slik at myndigheten til å godkjenne utelandsk register ligger hos registerfører.

Videre foreslår departementet å endre foretaksregisterloven § 3-8 andre ledd slik at opplysninger ikke må registreres i Foretaksregisteret dersom opplysningene fremgår av et register som omfattes av registersammenkoplingssystemet i henhold til direktiv 2012/17/EU.