Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Til innholdsfortegnelse

3 Internasjonalt samarbeid

Bilde av Château de la Muette, OECDs hovedkvarter i Paris. En staselig bygning i beige sandstein, med skifertak, høye vinduer og søyler, bygget i 1920.

Den tredje hovedoppgaven til Kontaktpunktet er å samarbeide og dele god praksis med OECD og kontaktpunktene i andre land.

I 2022 handlet en viktig del av det internasjonale samarbeidet om oppdateringen av OECDs retningslinjer. Kontaktpunktet deltok i nettverksmøter for kontaktpunktene og delte erfaringer fra arbeidet med å fremme OECDs retningslinjer, veilede næringslivet og behandle klagesaker.

Oppdatering av OECDs retningslinjer

OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv

OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv («Working Party for Responsible Business Conduct») hadde flere møter i 2022 der hovedtemaet var oppdateringen av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Retningslinjene ble sist oppdatert i 2011 og det har skjedd mye siden den tid.

Både innholdet i retningslinjene og prosedyrene for behandling av klagesaker skal oppdateres, og de reviderte retningslinjene blir ferdigstilt i 2023.

Nærings- og fiskeridepartementet representerte Norge i disse møtene, og Kontaktpunktets sekretariat deltok som observatør.

Tre deltakere i samtale, i en pause i OECDs ministermøte. I bakgrunnen ser vi pulter og stoler plassert i en massiv U-form i det store rommet. Foto: Margrethe Rosbach/NFD

OECDs ministermøte: En god latter i pausen gir energi til lange møter. F. v: Marian Ingrams, koordinator i OECD Watch, statssekretær Anne Marit Bjørnflaten fra Nærings- og fiskeridepartementet og Christine Kaufmann, leder av OECD Working Party on Responsible Business Conduct. (Foto: Margrethe Rosbach, NFD)

Erfaringsdeling

Nettverk for nasjonale kontaktpunkt

De nasjonale kontaktpunktene møtes hos OECD i Paris to ganger årlig i nettverksmøter («NCP Network») for å dele erfaringer med å fremme OECDs retningslinjer og veiledere og klagesaksbehandling. Det er viktig for tilliten til kontaktpunktordningen at selskapene møter de samme forventningene og likebehandling uansett hvor de opererer.

Det var stor gjensynsglede da kontaktpunktene møttes fysisk i juni 2022, for første gang siden pandemien. Kontaktpunktet delte erfaringer fra arbeidet med å fremme retningslinjene i Norge og hvilken betydning åpenhetsloven har hatt for dette arbeidet. Kontaktpunktet ledet også et gruppearbeid om hvordan man håndterer situasjoner der det er såkalte «parallelle prosedyrer» – for eksempel der en klagesak også er gjenstand for en rettsprosess.

I nettverksmøtet i november holdt Kontaktpunktets leder innlegg om advokaters rolle i klagesaker. Elgesem understreket at mekling i regi av Kontaktpunktet er ikke-rettslig. Hvis den ene parten har advokatbistand, kan det gjøre det vanskeligere å komme frem til løsninger. Det er viktig å sikre likevekt mellom partene i meklinger. Sekretariatet ledet også et gruppearbeid om erfaringer med rammeverk for mekling. Det kan være viktig for å sikre forutsigbarhet og en tillitsfull dialog mellom partene.

En stor gruppe kvinner og menn fotografert i en trapp, med en rulletrapp til venstre. Foto: OECD

Nettverksmøte: To ganger årlig møtes de nasjonale kontaktpunktene hos OECD i Paris. Bildet er fra nettverksmøtet i juni 2022. (Foto: OECD)

Funksjonell likhet

Fagfellevurdering av Perus kontaktpunkt

Alle kontaktpunkt skal gjennomgå en fagfellevurdering, som er et viktig tiltak for å bidra til funksjonell likhet mellom kontaktpunktene. Kontaktpunktmedlem Beate Ekeløve-Slydal deltok i fagfellevurdering (Peer Review) av Perus kontaktpunkt 22.–24. november i Lima. Portugals kontaktpunkt var også del av teamet, sammen med OECDs sekretariat.

Fagfellevurderinger ser på om kontaktpunktet opererer på en synlig, tilgjengelig, åpen og ansvarlig måte. Videre ser man på om klagebehandlingen er upartisk, forutsigbar, rettferdig og i samsvar med OECDs retningslinjer. I Peru møtte teamet relevante departementer, sivilombudsmannen, sivilsamfunnsorganisasjoner, næringslivsorganisasjoner for ulike sektorer, fagorganisasjoner, og en representant for klagerne i en klagesak.

Fagfellevurderingen munner ut i en rapport fra OECD med anbefalinger til kontaktpunktet med hensyn til organisering, promoteringsaktiviteter og klagebehandling. Prosessen bidrar til læring og utvikling både for kontaktpunktet som blir vurdert og for kontaktpunktene som er del av teamet.

Partene samlet rundt et møtebord i et møterom, med en skjerm i bakgrunnen. Foto: Perus kontaktpunkt

Interessenter: OECDs Peer Review-team møter det peruanske kontaktpunktet og ulike interessenter i Lima, Peru. Teamet f.v.: German Zarama (OECDs Sør-Amerika-kontor i Lima), Maria Xernou (OECDs sekretariat), Pedro Marques (Portugals kontaktpunkt) og Beate Ekeløve-Slydal (Norges kontaktpunkt). Til høyre: det peruanske kontaktpunktet. (Foto: Perus kontaktpunkt)

Nordisk-baltisk samarbeid

Regionale nettverk

Utviklingen i Europa med lovpålagte aktsomhetsvurderinger, nytte av næringslivsundersøkelser og erfaringer fra fagfellevurderinger var tema på nordisk-baltisk nettverksmøte i Stockholm i 2022. Nettverket ble etablert i 2018 og består av kontaktpunkt i de nordiske og baltiske landene. Nettverket har årlige møter for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. I kjølvannet av korona ble fjorårets møte i hovedsak digitalt, organisert av Sveriges kontaktpunkt med bistand fra det danske kontaktpunktet.

Kontaktpunktets sekretariat bidro med innlegg om åpenhetsloven, sammen med Frankrikes kontaktpunkt, som presenterte den franske aktsomhetsloven (loi sur le devoir de vigilance). OECDs sekretariat snakket om rettsutviklingen generelt og hvilken betydning dette har for kontaktpunktordningen. Kontaktpunktets sekretariat holdt også innlegg om praktiske erfaringer med Kontaktpunktets næringslivsundersøkelse fra 2020. OECDs sekretariat presenterte en mal for denne type undersøkelser. De svenske og danske kontaktpunktene delte erfaringer fra fagfellevurderinger.

Nettverket består av kontaktpunktene fra Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige.

Et tett gruppebilde av deltakerne, stående i møterommet. Foto: Sveriges kontaktpunkt

Regionalt nettverk: Bak fra venstre: Hampus Löwstedt og Jonas Berggren fra Sveriges kontaktpunkt og Kim Christiansen fra Danmarks kontaktpunkt. Foran fra venstre: Cecilia Ekholm fra Sveriges kontaktpunkt, Julie Torup-Villadsen, Sofia Said Birch og Cecilie Meciah Haugen Ngwenya fra Danmarks kontaktpunkt. (Foto: Sveriges kontaktpunkt)

Bidrar med ekspertise i internasjonale fora

Kontaktpunktet ble invitert til å holde innlegg i en rekke internasjonale møter i 2022.

Det har vært stor interesse internasjonalt for åpenhetsloven og hvordan den henger sammen med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktets har deltatt i flere internasjonale møter der dette har vært et viktig tema.

Sekretariatet har holdt innlegg i flere internasjonale møter om aktsomhetsvurderinger, arbeidet med å fremme OECDs retningslinjer og rettsutviklingen:

  • Panel om rettsutviklingen internasjonalt på FNs forum om næringsliv og menneskerettigheter
  • Rundebord i forbindelse med verdensdagen for konfliktløsning i november, arrangert av blant annet PeaceNexxus
  • Møte i regi av Business for Inclusive Growth
  • Den årlige europeiske konferansen til Responsible Business Alliance i Brüssel, med blant annet eksperter fra EU, ILO og næringslivet
  • OECDs rundebord for beslutningstakere om rettsutviklingen med hensyn til ansvarlig næringsliv
  • Rundebord om offentlige anskaffelser i regi av blant annet Electronics Watch, IndustriAll Global Union

Deltakerne, kvinner og menn av ulike nasjonaliteter, står i to rekker mot en vegg med to vinduer. Foto: Permanent Mission Norway in Geneva

FN-forum: Kontaktpunktets fagdirektør, Kristel Tonstad, holdt innlegg om åpenhetsloven i et panel om rettsutviklingen internasjonalt på FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter.

Kristel Tonstad sitter bak et skilt med navnet på og holder innlegg, under FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter.

FN-delegasjonen: FN-delegasjonen i Genève var vertskap for en frokost for norske deltakere i FNs forum for næringsliv og menneskerettigheter i november 2022. (Foto: Permanent Mission Norway in Geneva)

Til forsiden