Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Til innholdsfortegnelse

OECDs unike retningslinjer

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er de mest omfattende og best forankrede retningslinjene for ansvarlig næringsvirksomhet.

Bærekraftig utvikling

Et hovedmål med OECDs retningslinjer er at næringslivet skal bidra til en bærekraftig utvikling uansett hvor man opererer. Ved å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjene, kan selskaper unngå og rette opp negative konsekvenser på mennesker, samfunn og miljø. På denne måten kan selskapene også bidra til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål.

Tydelige forventninger

Retningslinjene er anbefalinger til næringslivet, og myndighetene i landene som har sluttet seg til retningslinjene har en klar forventning om at de følges.

Dekker alle områder

Samlet dekker OECDs retningslinjer alle områder som ansvarlige virksomheter bør jobbe med. I følge retningslinjene, bør selskaper:

  • Være åpen om selskapets virke
  • Respektere menneskerettigheter
  • Ivareta arbeidstakerrettigheter
  • Bevare miljøet
  • Unngå korrupsjon
  • Ivareta forbrukernes interesser gjennom god markedsføringsskikk
  • Betale skatt i samsvar med lover og regler
  • Sikre konkurranse i samsvar med lover og regler
  • Bidra til teknologioverføring og til å styrke vertslandenes innovasjonsevne
Til forsiden