Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Til innholdsfortegnelse

Aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventningen om at selskaper utfører aktsomhetsvurderinger for å unngå samt håndtere negative konsekvenser på mennesker, samfunn og miljø.

Aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan bedriften håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av egen virksomhet, leverandørkjede og andre forretningsforbindelser. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018) gir en innføring i hvordan bedrifter kan gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Illustrasjon av aktsomhetsmodellen, et hjul formet av fire piler.

Inne i hjulet står det:
1) Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer.

Ved hver av pilene hjulet er laget av står det:
2) Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser
3) Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade
4) Overvåk gjennomføring og resultater
5) Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert.

Hjulet symboliserer at prosessen er uendelig, og gjentas med jevne mellomrom eller når rammebetingelser endrer seg.

Utenfor hjulet står det til slutt:
6) Sørg for, eller samarbeid om, gjenopprettig og erstatning der det er påkrevd.

Til forsiden