Meld. St. 3 (2016–2017)

Statsrekneskapen 2016

Til innhaldsliste

2 Løyvingsrekneskap for staten

Tabell 2.1 Løyvingsrekneskap for staten, utgifter (tal i 1 000 kroner)

Kap.

Post

(tal i 1 000 kroner)

Overført frå 2015

Løyving

Samla løyving

Rekneskap

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført til 2017

Det kongelige hus

0001

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

01

Apanasje

0

11 186

11 186

11 186

0

0

50

Det kongelige hoff

0

173 089

173 089

173 089

0

0

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

0

19 860

19 860

19 860

0

0

Sum kap 0001

0

204 135

204 135

204 135

0

0

0002

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

01

Apanasje

0

9 310

9 310

9 310

0

0

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

0

18 784

18 784

18 784

0

0

Sum kap 0002

0

28 094

28 094

28 094

0

0

Sum Det kongelige hus

0

232 229

232 229

232 229

0

0

Regjering

0020

Statsministerens kontor:

01

Driftsutgifter

4 118

105 067

109 185

104 862

4 323

4 323

Sum kap 0020

4 118

105 067

109 185

104 862

4 323

4 323

0021

Statsrådet:

01

Driftsutgifter

5 611

169 433

175 044

172 674

2 370

2 370

Sum kap 0021

5 611

169 433

175 044

172 674

2 370

2 370

0024

Regjeringsadvokaten:

01

Driftsutgifter

3 142

77 610

80 752

78 979

1 773

1 773

21

Spesielle driftsutgifter

0

21 600

21 600

17 474

4 126

1 080

Sum kap 0024

3 142

99 210

102 352

96 453

5 899

2 853

Sum Regjering

12 871

373 710

386 581

373 988

12 593

9 546

Stortinget og underliggende institusjoner

0041

Stortinget:

01

Driftsutgifter

0

894 800

894 800

854 886

39 914

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

11 000

11 000

9 205

1 795

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

58 000

541 000

599 000

476 601

122 399

70 335

70

Tilskudd til partigruppene

0

178 000

178 000

177 054

946

0

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

0

1 500

1 500

1 500

0

0

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

0

15 500

15 500

15 372

128

0

74

Reisetilskudd til skoler

0

5 000

5 000

5 059

-59

0

Sum kap 0041

58 000

1 646 800

1 704 800

1 539 679

165 121

70 335

0042

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

01

Driftsutgifter

340

7 000

7 340

6 316

1 024

350

Sum kap 0042

340

7 000

7 340

6 316

1 024

350

0043

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

01

Driftsutgifter

3 400

75 100

78 500

70 442

8 058

3 755

Sum kap 0043

3 400

75 100

78 500

70 442

8 058

3 755

0044

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

01

Driftsutgifter

650

14 300

14 950

14 765

185

185

Sum kap 0044

650

14 300

14 950

14 765

185

185

0045

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

01

Driftsutgifter

315

9 700

10 015

9 594

421

421

Sum kap 0045

315

9 700

10 015

9 594

421

421

0051

Riksrevisjonen:

01

Driftsutgifter

23 113

477 700

500 813

501 217

-404

0

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

0

21 900

21 900

21 900

0

0

Sum kap 0051

23 113

499 600

522 713

523 117

-404

0

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

85 818

2 252 500

2 338 318

2 163 913

174 405

75 046

Høyesterett

0061

Høyesterett:

01

Driftsutgifter

4 367

97 428

101 795

101 332

463

463

Sum kap 0061

4 367

97 428

101 795

101 332

463

463

Sum Høyesterett

4 367

97 428

101 795

101 332

463

463

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikstjenesten

0100

Utenriksdepartementet:

01

Driftsutgifter

40 675

2 112 751

2 153 426

2 077 199

76 227

102 178

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 187

12 231

17 418

9 987

7 431

7 431

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

20 250

20 250

19 913

337

337

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

0

998

998

0

998

0

71

Diverse tilskudd

0

25 205

25 205

24 868

338

0

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

0

169

169

24

145

0

89

Agio

0

0

0

4 891

-4 891

0

90

Lån til norske borgere i utlandet

0

360

360

61

299

0

Sum kap 0100

45 862

2 171 964

2 217 826

2 136 943

80 883

109 946

0103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:

01

Driftsutgifter

10 833

49 446

60 279

53 826

6 453

2 472

Sum kap 0103

10 833

49 446

60 279

53 826

6 453

2 472

0104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

01

Driftsutgifter

434

9 558

9 992

7 719

2 273

478

Sum kap 0104

434

9 558

9 992

7 719

2 273

478

Sum Administrasjon av utenrikstjenesten

57 129

2 230 968

2 288 097

2 198 488

89 609

112 896

Utenriksformål

0115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

656

17 122

17 778

21 081

-3 303

0

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

0

48 242

48 242

38 802

9 440

6 137

Sum kap 0115

656

65 364

66 020

59 884

6 136

6 137

0116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

1 690 475

1 690 475

1 683 650

6 825

0

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

0

192 620

192 620

192 620

0

0

Sum kap 0116

0

1 883 095

1 883 095

1 876 270

6 825

0

0117

EØS-finansieringsordningene:

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

13 369

1 507 428

1 520 797

1 345 553

175 244

175 244

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

74 492

1 306 624

1 381 116

1 368 478

12 638

12 638

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres

0

45 000

45 000

32 104

12 896

12 896

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres

0

37 000

37 000

27 290

9 710

9 710

Sum kap 0117

87 861

2 896 052

2 983 913

2 773 425

210 488

210 488

0118

Nordområdetiltak mv.:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71

0

31 967

31 967

49 143

-17 176

0

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

43 692

300 079

343 771

276 092

67 679

50 503

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1

13 841

56 905

70 746

59 377

11 369

11 369

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

112

38 530

38 642

38 602

40

40

Sum kap 0118

57 645

427 481

485 126

423 214

61 912

61 912

0119

Globale sikkerhetstiltak:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

102

2 083

2 185

473

1 712

104

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

9

12 003

12 012

9 862

2 150

2 150

Sum kap 0119

111

14 086

14 197

10 335

3 862

2 254

Sum Utenriksformål

146 273

5 286 078

5 432 351

5 143 128

289 223

280 791

Administrasjon av utviklingshjelpen

0140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:

01

Driftsutgifter

2 117

1 440 992

1 443 109

1 401 022

42 087

59 481

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 920

30 257

36 177

24 352

11 825

11 825

89

Agio

0

0

0

2 867

-2 867

0

Sum kap 0140

8 037

1 471 249

1 479 286

1 428 241

51 045

71 306

0141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

01

Driftsutgifter

10 984

239 061

250 045

234 353

15 692

11 953

Sum kap 0141

10 984

239 061

250 045

234 353

15 692

11 953

0144

Fredskorpset:

01

Driftsutgifter

2 248

45 574

47 822

44 449

3 373

2 279

Sum kap 0144

2 248

45 574

47 822

44 449

3 373

2 279

Sum Administrasjon av utviklingshjelpen

21 269

1 755 884

1 777 153

1 707 043

70 110

85 538

Bilateral bistand

0150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

4 097

2 144 640

2 148 737

2 126 937

21 800

21 800

Sum kap 0150

4 097

2 144 640

2 148 737

2 126 937

21 800

21 800

0151

Bistand til Asia:

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

977

581 500

582 477

580 315

2 162

2 162

Sum kap 0151

977

581 500

582 477

580 315

2 162

2 162

0152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

337

574 000

574 337

569 764

4 573

4 573

Sum kap 0152

337

574 000

574 337

569 764

4 573

4 573

0153

Bistand til Latin-Amerika:

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

25

80 000

80 025

77 972

2 053

2 053

Sum kap 0153

25

80 000

80 025

77 972

2 053

2 053

Sum Bilateral bistand

5 436

3 380 140

3 385 576

3 354 988

30 588

30 588

Globale ordninger

0160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

01

Driftsutgifter

1 063

22 110

23 173

21 351

1 822

1 106

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 111

1 955 488

1 957 599

1 914 507

43 092

43 092

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

178

142 000

142 178

140 676

1 502

1 502

Sum kap 0160

3 352

2 119 598

2 122 950

2 076 533

46 417

45 700

0161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling, kan overføres

5 243

153 000

158 243

128 268

29 975

29 975

75

NORFUND – tapsavsetting

0

369 500

369 500

369 500

0

0

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

0

1 108 500

1 108 500

1 108 500

0

0

Sum kap 0161

5 243

1 631 000

1 636 243

1 606 268

29 975

29 975

0162

Overgangsbistand:

70

Overgangsbistand

197

200 000

200 197

195 584

4 613

0

Sum kap 0162

197

200 000

200 197

195 584

4 613

0

0163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

38 223

4 875 042

4 913 265

4 908 440

4 825

4 825

72

Menneskerettigheter, kan overføres

189

298 300

298 489

296 851

1 638

1 638

Sum kap 0163

38 412

5 173 342

5 211 754

5 205 291

6 463

6 463

0164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

403

392 900

393 303

390 395

2 908

2 908

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

30 109

175 000

205 109

184 416

20 693

20 693

72

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, kan overføres

1 032

181 600

182 632

167 874

14 758

14 758

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

2 913

365 500

368 413

305 299

63 114

63 114

Sum kap 0164

34 457

1 115 000

1 149 457

1 047 984

101 473

101 473

0165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

01

Driftsutgifter

6 791

110 584

117 375

85 008

32 367

5 529

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 259

258 000

278 259

18 305

259 954

259 954

70

Forskning, kan overføres

1 761

138 000

139 761

137 325

2 436

2 436

71

Faglig samarbeid, kan overføres

3 747

305 900

309 647

301 217

8 430

8 430

Sum kap 0165

32 558

812 484

845 042

541 855

303 187

276 349

0166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

70

Ymse tilskudd, kan overføres

0

5 500

5 500

0

5 500

5 500

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

304

753 800

754 104

753 790

314

314

74

Fornybar energi, kan overføres

0

468 200

468 200

452 352

15 848

15 848

Sum kap 0166

304

1 227 500

1 227 804

1 206 142

21 662

21 662

0167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter

0

6 719 560

6 719 560

6 719 562

-2

0

Sum kap 0167

0

6 719 560

6 719 560

6 719 562

-2

0

0168

Kvinners rettigheter og likestilling:

70

Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres

1 206

293 500

294 706

292 943

1 763

1 763

Sum kap 0168

1 206

293 500

294 706

292 943

1 763

1 763

0169

Global helse og utdanning:

01

Driftsutgifter

259

16 094

16 353

16 182

171

171

70

Global helse, kan overføres

805

3 030 000

3 030 805

3 008 956

21 849

21 849

73

Utdanning, kan overføres

9 412

1 732 000

1 741 412

1 736 408

5 004

5 004

Sum kap 0169

10 476

4 778 094

4 788 570

4 761 546

27 024

27 024

Sum Globale ordninger

126 205

24 070 078

24 196 283

23 653 710

542 573

510 409

Multilateral bistand

0170

FN-organisasjoner mv.:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

0

560 900

560 900

560 900

0

0

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

0

401 000

401 000

401 000

0

0

72

FNs barnefond (UNICEF)

0

505 000

505 000

505 000

0

0

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

0

237 000

237 000

237 000

0

0

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

0

350 000

350 000

350 000

0

0

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

0

112 500

112 500

112 500

0

0

76

FN og globale utfordringer, kan overføres

147

238 300

238 447

237 662

785

785

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

0

140 000

140 000

140 000

0

0

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

426

236 300

236 726

232 289

4 437

4 437

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

2 327

47 000

49 327

33 707

15 620

15 620

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

577

105 000

105 577

105 577

0

0

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

0

75 000

75 000

75 000

0

0

83

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

0

183 500

183 500

183 500

0

0

Sum kap 0170

3 477

3 191 500

3 194 977

3 174 136

20 841

20 842

0171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken, kan overføres

685

866 000

866 685

866 000

685

685

71

Regionale banker og fond, kan overføres

137

823 900

824 037

822 991

1 046

1 046

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner, kan overføres

0

161 500

161 500

161 500

0

0

Sum kap 0171

822

1 851 400

1 852 222

1 850 491

1 731

1 731

0172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

71

270 000

270 071

269 720

351

351

Sum kap 0172

71

270 000

270 071

269 720

351

351

Sum Multilateral bistand

4 370

5 312 900

5 317 270

5 294 347

22 923

22 924

Sum Utenriksdepartementet

360 682

42 036 048

42 396 730

41 351 704

1 045 026

1 043 146

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

0200

Kunnskapsdepartementet:

01

Driftsutgifter

9 256

258 090

267 346

258 676

8 670

10 684

21

Spesielle driftsutgifter

362

11 547

11 909

11 681

228

228

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 303

2 745

4 048

657

3 391

3 391

Sum kap 0200

10 921

272 382

283 303

271 014

12 289

14 303

Sum Administrasjon

10 921

272 382

283 303

271 014

12 289

14 303

Grunnopplæringen

0220

Utdanningsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

1 831

276 239

278 070

278 476

-406

2 972

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

768

135 065

135 833

133 357

2 476

3 981

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

2 447

57 087

59 534

56 950

2 584

2 584

Sum kap 0220

5 046

468 391

473 437

468 783

4 654

9 537

0221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

01

Driftsutgifter

694

14 086

14 780

13 345

1 435

704

Sum kap 0221

694

14 086

14 780

13 345

1 435

704

0222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

01

Driftsutgifter

359

100 520

100 879

98 826

2 053

2 922

Sum kap 0222

359

100 520

100 879

98 826

2 053

2 922

0223

Sametinget:

50

Tilskudd til Sametinget

0

41 501

41 501

41 501

0

0

Sum kap 0223

0

41 501

41 501

41 501

0

0

0224

Senter for IKT i utdanningen:

01

Driftsutgifter

2 038

61 728

63 766

63 538

228

2 236

21

Spesielle driftsutgifter

0

21 935

21 935

29 776

-7 841

0

Sum kap 0224

2 038

83 663

85 701

93 314

-7 613

2 236

0225

Tiltak i grunnopplæringen:

01

Driftsutgifter

0

22 283

22 283

23 178

-895

0

21

Spesielle driftsutgifter

0

100 241

100 241

98 667

1 574

0

60

Tilskudd til landslinjer

0

211 531

211 531

211 531

0

0

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

0

23 670

23 670

23 670

0

0

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

688

52 356

53 044

52 406

638

0

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

0

399 766

399 766

363 287

36 479

0

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

0

351 218

351 218

350 232

986

0

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

0

45 247

45 247

44 706

541

0

67

Tilskudd til opplæring i finsk

0

8 059

8 059

7 390

669

0

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

0

272 918

272 918

272 900

18

0

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

0

216 826

216 826

216 826

0

0

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

0

57 870

57 870

57 869

1

0

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

0

29 336

29 336

29 336

0

0

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

0

6 290

6 290

6 290

0

0

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

0

14 153

14 153

14 153

0

0

74

Tilskudd til organisasjoner

0

22 630

22 630

23 386

-756

0

Sum kap 0225

688

1 834 394

1 835 082

1 795 827

39 255

0

0226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

58 470

827 398

885 868

806 474

79 394

79 394

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

0

1 205 132

1 205 132

1 192 871

12 261

0

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

0

91 939

91 939

90 389

1 550

0

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

0

37 462

37 462

37 456

6

0

62

Tilskudd for økt lærertetthet

0

395 215

395 215

393 835

1 380

0

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn

0

754 420

754 420

754 420

0

0

70

Tilskudd til NAROM

0

8 151

8 151

8 151

0

0

71

Tilskudd til vitensentre

0

53 339

53 339

53 339

0

0

Sum kap 0226

58 470

3 373 056

3 431 526

3 336 936

94 590

79 394

0227

Tilskudd til særskilte skoler:

60

Tilskudd til Murmanskskolen

0

2 242

2 242

2 242

0

0

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

0

5 095

5 095

5 095

0

0

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

0

6 070

6 070

6 070

0

0

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

0

10 158

10 158

10 158

0

0

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

0

26 164

26 164

26 164

0

0

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

0

32 999

32 999

32 999

0

0

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

0

44 522

44 522

44 522

0

0

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

0

10 244

10 244

10 244

0

0

76

Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

0

4 857

4 857

4 857

0

0

77

Tilskudd til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

0

2 400

2 400

2 400

0

0

Sum kap 0227

0

144 751

144 751

144 751

0

0

0228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

0

2 046 154

2 046 154

2 045 799

355

0

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

0

1 535 707

1 535 707

1 529 982

5 725

0

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

0

147 906

147 906

147 906

0

0

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

0

113 217

113 217

111 383

1 834

0

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

0

17 120

17 120

17 183

-63

0

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

0

277 191

277 191

275 277

1 914

0

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

0

47 312

47 312

47 312

0

0

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

0

17 760

17 760

17 763

-3

0

78

Kompletterende undervisning

0

23 277

23 277

23 161

116

0

79

Toppidrett

0

41 417

41 417

41 417

0

0

80

Friskoleorganisasjoner

0

735

735

724

11

0

81

Elevutveksling til utlandet

0

1 892

1 892

1 892

0

0

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

0

20 920

20 920

20 920

0

0

83

Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring, kan overføres

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

Sum kap 0228

0

4 302 608

4 302 608

4 280 718

21 890

12 000

0229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:

01

Driftsutgifter

213

23 546

23 759

27 322

-3 563

437

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

1 158

1 158

949

209

209

Sum kap 0229

213

24 704

24 917

28 271

-3 354

646

0230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

01

Driftsutgifter

7 520

638 791

646 311

636 260

10 051

12 018

21

Spesielle driftsutgifter

0

40 332

40 332

36 288

4 044

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 545

8 877

12 422

9 350

3 072

3 072

Sum kap 0230

11 065

688 000

699 065

681 898

17 167

15 090

Sum Grunnopplæringen

78 573

11 075 674

11 154 247

10 984 168

170 079

122 529

Barnehager

0231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

36 280

410 505

446 785

385 652

61 133

61 133

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

0

16 114

16 114

16 114

0

0

51

Forskning, kan nyttes under post 21

0

8 694

8 694

8 694

0

0

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

0

138 235

138 235

138 235

0

0

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

0

25 290

25 290

24 756

534

0

Sum kap 0231

36 280

598 838

635 118

573 451

61 667

61 133

Sum Barnehager

36 280

598 838

635 118

573 451

61 667

61 133

Voksenopplæring m.m.

0252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

0

531 319

531 319

531 319

0

0

Sum kap 0252

0

531 319

531 319

531 319

0

0

0253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

0

796 528

796 528

796 528

0

0

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

0

4 819

4 819

4 819

0

0

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

0

615

615

615

0

0

Sum kap 0253

0

801 962

801 962

801 962

0

0

0254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund

0

208 374

208 374

208 374

0

0

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

0

12 762

12 762

12 762

0

0

Sum kap 0254

0

221 136

221 136

221 136

0

0

0255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

16 000

32 070

48 070

32 070

16 000

16 000

71

Falstadsenteret

0

18 636

18 636

18 636

0

0

72

Stiftelsen Arkivet

0

26 122

26 122

26 122

0

0

73

Nansen Fredssenter

0

6 040

6 040

6 040

0

0

74

Narviksenteret, kan overføres

6 740

5 737

12 477

12 477

0

0

75

Det europeiske Wergelandsenteret

0

8 103

8 103

8 103

0

0

76

Raftostiftelsen

0

4 987

4 987

4 987

0

0

Sum kap 0255

22 740

101 695

124 435

108 435

16 000

16 000

0256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:

01

Driftsutgifter

2 020

54 003

56 023

54 738

1 285

1 285

21

Spesielle driftsutgifter

707

12 510

13 217

13 369

-152

0

Sum kap 0256

2 727

66 513

69 240

68 107

1 133

1 285

0257

Kompetanse pluss:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

555

5 306

5 861

5 672

189

189

70

Tilskudd, kan overføres

148 967

177 818

326 785

160 972

165 813

165 813

Sum kap 0257

149 522

183 124

332 646

166 644

166 002

166 002

0258

Tiltak for livslang læring:

01

Driftsutgifter

95

4 905

5 000

5 942

-942

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

3 154

91 834

94 988

77 552

17 436

17 436

60

Tilskudd til karriereveiledning

0

31 858

31 858

31 858

0

0

Sum kap 0258

3 249

128 597

131 846

115 352

16 494

17 436

Sum Voksenopplæring m.m.

178 238

2 034 346

2 212 584

2 012 954

199 630

200 723

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

0260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

0

31 359 031

31 359 031

31 359 031

0

0

70

Private høyskoler

0

1 281 884

1 281 884

1 281 884

0

0

Sum kap 0260

0

32 640 915

32 640 915

32 640 915

0

0

0270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

0

17 193

17 193

17 193

0

0

74

Tilskudd til velferdsarbeid

0

93 311

93 311

93 311

0

0

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

71 371

548 646

620 017

586 134

33 883

33 883

Sum kap 0270

71 371

659 150

730 521

696 638

33 883

33 883

0276

Fagskoleutdanning:

72

Annen fagskoleutdanning

0

68 683

68 683

68 683

0

0

Sum kap 0276

0

68 683

68 683

68 683

0

0

0280

Felles enheter:

01

Driftsutgifter

3 988

87 987

91 975

87 581

4 394

3 587

21

Spesielle driftsutgifter

0

10

10

618

-608

0

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

0

81 114

81 114

81 114

0

0

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

0

174 572

174 572

174 572

0

0

71

Tilskudd til UNIS

0

125 360

125 360

125 360

0

0

72

Tilskudd til UNINETT

0

27 240

27 240

27 240

0

0

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

0

35 399

35 399

35 208

191

191

Sum kap 0280

3 988

531 682

535 670

531 693

3 977

3 778

0281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

5 907

214 140

220 047

218 210

1 837

277

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 907

37 767

45 674

45 674

0

0

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

0

167 574

167 574

167 574

0

0

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

0

67 697

67 697

69 247

-1 550

0

73

Tilskudd til internasjonale programmer

0

73 851

73 851

73 697

154

0

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

0

17 247

17 247

17 247

0

0

Sum kap 0281

13 814

578 276

592 090

591 649

441

277

Sum Høyere utdanning og fagskoleutdanning

89 173

34 478 706

34 567 879

34 529 578

38 301

37 938

Forskning

0283

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

0

311 171

311 171

311 171

0

0

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

0

121 751

121 751

121 418

333

0

Sum kap 0283

0

432 922

432 922

432 589

333

0

0284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

01

Driftsutgifter

806

17 186

17 992

18 558

-566

0

Sum kap 0284

806

17 186

17 992

18 558

-566

0

0285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

0

1 600 972

1 600 972

1 600 972

0

0

53

Strategiske satsinger

0

1 256 047

1 256 047

1 256 047

0

0

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

0

486 317

486 317

486 317

0

0

55

Administrasjon

0

279 676

279 676

279 676

0

0

Sum kap 0285

0

3 623 012

3 623 012

3 623 012

0

0

0287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

2 416

14 571

16 987

15 970

1 017

965

53

NUPI

0

4 716

4 716

4 716

0

0

56

Ludvig Holbergs minnepris

0

11 541

11 541

11 541

0

0

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

0

178 759

178 759

178 759

0

0

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

0

267 462

267 462

267 462

0

0

71

Tilskudd til andre private institusjoner

0

41 740

41 740

41 792

-52

0

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

0

14 528

14 528

14 528

0

0

Sum kap 0287

2 416

533 317

535 733

534 768

965

965

0288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

0

37 252

37 252

37 230

22

22

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

0

310 922

310 922

310 922

0

0

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

0

2 424 847

2 424 847

2 424 845

2

0

75

UNESCO-kontingent

0

22 540

22 540

23 159

-619

0

76

UNESCO-formål

0

3 500

3 500

3 500

0

0

Sum kap 0288

0

2 799 061

2 799 061

2 799 656

-595

22

Sum Forskning

3 222

7 405 498

7 408 720

7 408 583

137

987

Sum Kunnskapsdepartementet

396 407

55 865 444

56 261 851

55 779 747

482 104

437 613

Kulturdepartementet

Administrasjon

0300

Kulturdepartementet:

01

Driftsutgifter

6 807

140 347

147 154

140 641

6 513

6 434

21

Spesielle driftsutgifter

244

2 694

2 938

3 830

-892

0

Sum kap 0300

7 051

143 041

150 092

144 471

5 621

6 434

Sum Administrasjon

7 051

143 041

150 092

144 471

5 621

6 434

Samfunns- og frivillighetsformål

0314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring:

21

Spesielle driftsutgifter

110

2 227

2 337

1 431

906

111

71

Kulturnæringsprosjekter

0

2 270

2 270

2 266

4

0

72

Kultursamarbeid i nordområdene

0

3 739

3 739

3 739

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

12 829

12 829

12 829

0

0

Sum kap 0314

110

21 065

21 175

20 265

910

111

0315

Frivillighetsformål:

21

Forskning og utredning

10

6 714

6 724

6 758

-34

0

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

0

1 300 548

1 300 548

1 300 548

0

0

71

Tilskudd til frivilligsentraler

0

127 982

127 982

127 982

0

0

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

0

23 935

23 935

23 935

0

0

74

Frivillighetsregister, kan overføres

1 833

0

1 833

1 000

833

819

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

6 500

12 200

18 700

18 700

0

0

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

0

10 000

10 000

10 000

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

8 039

8 039

8 039

0

0

79

Til disposisjon

0

2 095

2 095

2 073

22

0

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

0

192 919

192 919

192 919

0

0

84

Ungdoms-OL

0

34 313

34 313

34 313

0

0

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

0

27 000

27 000

27 000

0

0

87

Tilskudd til X Games, kan overføres

0

8 000

8 000

2 000

6 000

6 000

Sum kap 0315

8 343

1 753 745

1 762 088

1 755 267

6 821

6 819

Sum Samfunns- og frivillighetsformål

8 453

1 774 810

1 783 263

1 775 531

7 732

6 930

Kulturformål

0320

Allmenne kulturformål:

01

Driftsutgifter

3 934

144 102

148 036

147 320

716

5 330

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 079

9 140

19 219

8 632

10 587

10 592

51

Fond for lyd og bilde

0

37 416

37 416

37 416

0

0

52

Norges forskningsråd

0

12 894

12 894

12 894

0

0

53

Sametinget

0

82 487

82 487

82 487

0

0

55

Norsk kulturfond

0

71 856

71 856

71 856

0

0

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

13 205

244 397

257 602

207 478

50 124

50 124

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

0

57 432

57 432

57 432

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

39 298

39 298

39 298

0

0

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

0

5 587

5 587

5 586

1

0

82

Nobels Fredssenter

0

30 080

30 080

30 080

0

0

85

Gaveforsterkningsordning

0

45 000

45 000

44 937

63

0

86

Talentutvikling

0

30 570

30 570

30 570

0

0

Sum kap 0320

27 218

810 259

837 477

775 986

61 491

66 046

0321

Kunstnerformål:

71

Statsstipend

0

13 098

13 098

10 885

2 213

0

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

9 558

167 876

177 434

172 157

5 277

5 277

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

0

128 219

128 219

126 938

1 281

0

75

Vederlagsordninger

0

182 098

182 098

180 626

1 472

0

Sum kap 0321

9 558

491 291

500 849

490 606

10 243

5 277

0322

Visuell kunst:

01

Driftsutgifter

768

16 607

17 375

17 001

374

624

50

Kunst i offentlige rom

0

27 578

27 578

27 578

0

0

55

Norsk kulturfond

0

102 618

102 618

102 618

0

0

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

0

287 800

287 800

287 800

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

57 138

57 138

57 138

0

0

Sum kap 0322

768

491 741

492 509

492 135

374

624

0323

Musikkformål:

01

Driftsutgifter

0

171 332

171 332

165 287

6 045

2 739

55

Norsk kulturfond

0

353 998

353 998

353 998

0

0

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

0

20 338

20 338

20 338

0

0

70

Nasjonale institusjoner

0

287 547

287 547

287 547

0

0

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

0

244 587

244 587

244 587

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

117 280

117 280

117 240

40

0

Sum kap 0323

0

1 195 082

1 195 082

1 188 998

6 084

2 739

0324

Scenekunstformål:

01

Driftsutgifter

1 045

76 213

77 258

76 073

1 185

906

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 687

60 629

67 316

65 983

1 333

7 047

55

Norsk kulturfond

0

138 907

138 907

138 907

0

0

70

Nasjonale institusjoner

0

1 076 667

1 076 667

1 076 667

0

0

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

0

498 328

498 328

498 328

0

0

73

Region- og distriktsopera

0

55 485

55 485

55 485

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

191 649

191 649

191 649

0

0

Sum kap 0324

7 732

2 097 878

2 105 610

2 103 093

2 517

7 953

0326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

01

Driftsutgifter

12 970

535 637

548 607

530 687

17 920

24 506

21

Spesielle driftsutgifter

0

10 000

10 000

8 613

1 387

500

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 731

22 288

30 019

20 244

9 775

9 775

55

Norsk kulturfond

0

178 265

178 265

178 265

0

0

73

Språkorganisasjoner

0

5 834

5 834

5 834

0

0

74

Det Norske Samlaget

0

15 217

15 217

15 217

0

0

75

Tilskudd til ordboksarbeid

0

15 896

15 896

15 896

0

0

76

Ibsenpris m.m.

0

5 887

5 887

5 887

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

73 371

73 371

73 256

115

0

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

0

58 879

58 879

58 877

2

0

Sum kap 0326

20 701

921 274

941 975

912 776

29 199

34 781

0328

Museums- og andre kulturvernformål:

55

Norsk kulturfond

0

30 174

30 174

30 174

0

0

70

Det nasjonale museumsnettverket

0

1 174 881

1 174 881

1 174 881

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

20 490

20 490

20 490

0

0

Sum kap 0328

0

1 225 545

1 225 545

1 225 545

0

0

0329

Arkivformål:

01

Driftsutgifter

10 937

341 271

352 208

356 088

-3 880

5 063

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 825

17 466

45 291

24 841

20 450

25 637

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 360

8 434

12 794

8 637

4 157

4 157

78

Ymse faste tiltak

0

8 277

8 277

8 277

0

0

Sum kap 0329

43 122

375 448

418 570

397 843

20 727

34 857

Sum Kulturformål

109 099

7 608 518

7 717 617

7 586 981

130 636

152 277

Medieformål

0334

Film- og medieformål:

01

Driftsutgifter

5 445

157 326

162 771

150 928

11 843

7 866

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 160

8 680

13 840

7 501

6 339

2 349

50

Filmfondet

0

485 174

485 174

485 174

0

0

51

Audiovisuelle produksjoner

0

11 009

11 009

11 009

0

0

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

0

45 000

45 000

37 828

7 172

7 172

73

Regional filmsatsing, kan overføres

0

70 471

70 471

70 472

-1

0

78

Ymse faste tiltak

0

28 230

28 230

27 943

287

0

Sum kap 0334

10 605

805 890

816 495

790 854

25 641

17 387

0335

Mediestøtte:

71

Produksjonstilskudd

0

313 046

313 046

313 038

8

0

73

Medieforskning og etterutdanning

0

21 751

21 751

21 737

14

0

74

Tilskudd til lokalkringkasting, kan overføres

3 522

13 757

17 279

12 704

4 575

4 575

75

Tilskudd til samiske aviser

0

27 031

27 031

27 032

-1

0

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

0

2 048

2 048

2 048

0

0

Sum kap 0335

3 522

377 633

381 155

376 559

4 596

4 575

0337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

0

46 215

46 215

46 215

0

0

Sum kap 0337

0

46 215

46 215

46 215

0

0

0339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

01

Driftsutgifter

3 231

66 998

70 229

67 507

2 722

3 350

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 259

12 018

15 277

12 537

2 740

5 275

Sum kap 0339

6 490

79 016

85 506

80 044

5 462

8 625

Sum Medieformål

20 617

1 308 754

1 329 371

1 293 673

35 698

30 587

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

0340

Den norske kirke:

01

Driftsutgifter

25 008

1 309 199

1 334 207

1 333 018

1 189

4 247

21

Spesielle driftsutgifter

27

39 364

39 391

29 895

9 496

0

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

0

88 170

88 170

88 170

0

0

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

11 974

468 090

480 064

467 202

12 862

12 862

Sum kap 0340

37 009

1 904 823

1 941 832

1 918 285

23 547

17 109

0341

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

0

293 332

293 332

291 405

1 927

0

75

Tilskudd til private kirkebygg

0

5 000

5 000

4 972

28

0

78

Ymse faste tiltak

0

11 716

11 716

11 496

220

0

Sum kap 0341

0

310 048

310 048

307 873

2 175

0

0342

Kirkebygg og gravplasser:

01

Driftsutgifter

0

56 052

56 052

64 035

-7 983

907

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

4 980

44 407

49 387

43 566

5 821

5 821

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

0

15 285

15 285

15 036

249

0

Sum kap 0342

4 980

115 744

120 724

122 636

-1 912

6 728

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

41 989

2 330 615

2 372 604

2 348 794

23 810

23 837

Sum Kulturdepartementet

187 209

13 165 738

13 352 947

13 149 449

203 498

220 065

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

0400

Justis- og beredskapsdepartementet:

01

Driftsutgifter

9 909

412 923

422 832

398 316

24 516

20 646

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 604

5 000

7 604

22 621

-15 017

2 364

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

14 244

24 836

39 080

23 522

15 558

15 558

50

Norges forskningsråd

0

22 341

22 341

22 341

0

0

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

13 162

13 162

13 000

162

0

Sum kap 0400

26 757

478 262

505 019

479 801

25 218

38 568

Sum Administrasjon

26 757

478 262

505 019

479 801

25 218

38 568

Rettsvesen

0410

Domstolene:

01

Driftsutgifter

17 003

2 112 403

2 129 406

2 112 067

17 339

19 099

21

Spesielle driftsutgifter

0

70 749

70 749

72 167

-1 418

0

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

3 195

5 860

9 055

4 750

4 305

3 000

Sum kap 0410

20 198

2 189 012

2 209 210

2 188 984

20 226

22 099

0411

Domstoladministrasjonen:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

1 299

76 056

77 355

81 533

-4 178

826

Sum kap 0411

1 299

76 056

77 355

81 533

-4 178

826

0414

Forliksråd og andre domsutgifter:

01

Driftsutgifter

0

212 535

212 535

216 773

-4 238

0

21

Spesielle driftsutgifter

1 988

36 513

38 501

35 829

2 672

1 826

Sum kap 0414

1 988

249 048

251 036

252 602

-1 566

1 826

Sum Rettsvesen

23 485

2 514 116

2 537 601

2 523 119

14 482

24 751

Kriminalomsorg

0430

Kriminalomsorgen:

01

Driftsutgifter

30 504

4 153 060

4 183 564

4 118 830

64 734

69 510

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

247

88 314

88 561

83 059

5 502

3 284

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 903

60 872

62 775

39 112

23 663

23 663

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

12 416

57 384

69 800

61 696

8 104

8 104

70

Tilskudd

0

22 472

22 472

22 290

182

0

Sum kap 0430

45 070

4 382 102

4 427 172

4 324 987

102 185

104 561

0432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

01

Driftsutgifter

5 997

192 281

198 278

196 022

2 256

3 221

Sum kap 0432

5 997

192 281

198 278

196 022

2 256

3 221

Sum Kriminalomsorg

51 067

4 574 383

4 625 450

4 521 009

104 441

107 782

Politi og påtalemyndighet

0440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

255 391

14 811 233

15 066 624

14 763 556

303 068

278 229

21

Spesielle driftsutgifter

17 504

291 520

309 024

304 203

4 821

4 821

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

5 557

1 943

7 500

3 770

3 730

3 730

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

1 301

20 399

21 700

20 808

892

892

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

0

108 000

108 000

99 650

8 350

0

60

Tilskudd til kommuner

0

10 000

10 000

10 000

0

0

70

Tilskudd

0

73 533

73 533

73 079

454

0

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

0

4 839

4 839

4 839

0

0

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

0

172 000

172 000

180 699

-8 699

0

Sum kap 0440

279 753

15 493 467

15 773 220

15 460 604

312 616

287 672

0442

Politihøgskolen:

01

Driftsutgifter

8 922

576 481

585 403

567 155

18 248

28 824

Sum kap 0442

8 922

576 481

585 403

567 155

18 248

28 824

0444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

01

Driftsutgifter

3 994

868 171

872 165

852 970

19 195

19 922

Sum kap 0444

3 994

868 171

872 165

852 970

19 195

19 922

0445

Den høyere påtalemyndighet:

01

Driftsutgifter

2 492

214 377

216 869

212 297

4 572

4 572

Sum kap 0445

2 492

214 377

216 869

212 297

4 572

4 572

0446

Den militære påtalemyndighet:

01

Driftsutgifter

347

7 928

8 275

7 777

498

396

Sum kap 0446

347

7 928

8 275

7 777

498

396

0448

Grensekommissæren:

01

Driftsutgifter

195

6 318

6 513

6 158

355

316

Sum kap 0448

195

6 318

6 513

6 158

355

316

Sum Politi og påtalemyndighet

295 703

17 166 742

17 462 445

17 106 962

355 483

341 702

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

0451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

01

Driftsutgifter

20 298

694 573

714 871

719 016

-4 145

17 452

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

366

6 955

7 321

7 032

289

289

70

Overføringer til private

0

13 665

13 665

13 665

0

0

Sum kap 0451

20 664

715 193

735 857

739 713

-3 856

17 741

0452

Sentral krisehåndtering:

01

Driftsutgifter

1 322

26 372

27 694

25 779

1 915

1 319

Sum kap 0452

1 322

26 372

27 694

25 779

1 915

1 319

0454

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

31 588

706 825

738 413

721 137

17 276

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

36 381

504 168

540 549

420 119

120 430

57 243

Sum kap 0454

67 969

1 210 993

1 278 962

1 141 256

137 706

57 243

0455

Redningstjenesten:

01

Driftsutgifter

4 569

95 394

99 963

98 758

1 205

4 069

21

Spesielle driftsutgifter

0

26 481

26 481

22 616

3 865

1 324

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 849

8 245

10 094

8 917

1 177

1 177

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

0

52 835

52 835

52 801

34

0

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

0

103 751

103 751

94 453

9 298

0

Sum kap 0455

6 418

286 706

293 124

277 545

15 579

6 570

0456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

01

Driftsutgifter

0

550 221

550 221

544 044

6 177

11 104

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

99 150

498 947

598 097

486 083

112 014

113 979

Sum kap 0456

99 150

1 049 168

1 148 318

1 030 128

118 190

125 083

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

195 523

3 288 432

3 483 955

3 214 421

269 534

207 956

Andre virksomheter

0460

Spesialenheten for politisaker:

01

Driftsutgifter

0

40 712

40 712

40 204

508

508

Sum kap 0460

0

40 712

40 712

40 204

508

508

0466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

01

Driftsutgifter

2 060

1 084 846

1 086 906

1 109 612

-22 706

0

Sum kap 0466

2 060

1 084 846

1 086 906

1 109 612

-22 706

0

0467

Norsk Lovtidend:

01

Driftsutgifter

0

4 151

4 151

4 171

-20

0

Sum kap 0467

0

4 151

4 151

4 171

-20

0

0468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

01

Driftsutgifter

637

15 344

15 981

15 584

397

397

Sum kap 0468

637

15 344

15 981

15 584

397

397

0469

Vergemålsordningen:

01

Driftsutgifter

1 729

232 105

233 834

226 335

7 499

7 499

21

Spesielle driftsutgifter

6 610

159 425

166 035

175 534

-9 499

0

Sum kap 0469

8 339

391 530

399 869

401 869

-2 000

7 499

Sum Andre virksomheter

11 036

1 536 583

1 547 619

1 571 441

-23 822

8 404

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

0470

Fri rettshjelp:

01

Driftsutgifter

17 583

720 769

738 352

682 260

56 092

0

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

0

46 029

46 029

45 908

121

0

Sum kap 0470

17 583

766 798

784 381

728 169

56 212

0

0471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

0

61 516

61 516

64 761

-3 245

0

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

0

57 502

57 502

101 657

-44 155

0

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

0

25 777

25 777

25 825

-48

0

Sum kap 0471

0

144 795

144 795

192 243

-47 448

0

0472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:

01

Driftsutgifter

0

31 738

31 738

31 152

586

586

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

0

400 229

400 229

410 116

-9 887

0

Sum kap 0472

0

431 967

431 967

441 268

-9 301

586

0473

Statens sivilrettsforvaltning:

01

Driftsutgifter

2 121

40 260

42 381

42 544

-163

93

Sum kap 0473

2 121

40 260

42 381

42 544

-163

93

0474

Konfliktråd:

01

Driftsutgifter

3 342

104 528

107 870

106 332

1 538

1 412

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak, kan overføres

0

5 661

5 661

5 661

0

0

Sum kap 0474

3 342

110 189

113 531

111 993

1 538

1 412

0475

Bobehandling:

01

Driftsutgifter

0

85 272

85 272

90 853

-5 581

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 846

7 155

18 001

4 512

13 489

13 489

Sum kap 0475

10 846

92 427

103 273

95 366

7 907

13 489

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

33 892

1 586 436

1 620 328

1 611 583

8 745

15 580

Svalbardbudsjettet

0480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

0

312 895

312 895

276 138

36 757

0

Sum kap 0480

0

312 895

312 895

276 138

36 757

0

Sum Svalbardbudsjettet

0

312 895

312 895

276 138

36 757

0

Beskyttelse og innvandring

0490

Utlendingsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

7 360

1 192 797

1 200 157

1 183 748

16 409

16 050

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

0

5 282 240

5 282 240

5 109 375

172 865

36 076

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

0

87 233

87 233

79 996

7 237

3 100

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

81

4 237

4 318

2 998

1 320

1 320

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

0

592 621

592 621

596 651

-4 030

0

70

Stønader til beboere i asylmottak

0

648 129

648 129

676 986

-28 857

0

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

0

63 119

63 119

60 404

2 715

0

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning

34 508

119 254

153 762

132 555

21 207

0

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

0

20 425

20 425

20 400

25

0

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

1 226

17 370

18 596

16 314

2 282

1 752

Sum kap 0490

43 175

8 027 425

8 070 600

7 879 428

191 172

58 298

0491

Utlendingsnemnda:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

13 398

268 776

282 174

280 950

1 224

1 224

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

0

8 577

8 577

6 297

2 280

429

Sum kap 0491

13 398

277 353

290 751

287 246

3 505

1 653

Sum Beskyttelse og innvandring

56 573

8 304 778

8 361 351

8 166 674

194 677

59 951

Integrering og mangfold

0495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

1 004

255 619

256 623

244 840

11 783

12 689

Sum kap 0495

1 004

255 619

256 623

244 840

11 783

12 689

0496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

6 853

40 436

47 289

38 467

8 822

8 822

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 355

48 780

53 135

44 713

8 422

8 422

50

Norges Forskningsråd

0

6 939

6 939

6 939

0

0

60

Integreringstilskudd, kan overføres

4 036

9 642 440

9 646 476

9 670 262

-23 786

0

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

0

666 440

666 440

687 757

-21 317

0

62

Kommunale innvandrertiltak

0

197 657

197 657

194 031

3 626

0

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

0

2 047

2 047

2 047

0

0

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

0

84 208

84 208

84 025

183

0

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

0

2 577

2 577

2 577

0

0

73

Tilskudd

0

8 371

8 371

8 451

-80

0

Sum kap 0496

15 244

10 699 895

10 715 139

10 739 269

-24 130

17 244

0497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

1 654

37 568

39 222

36 782

2 440

2 440

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

0

14 054

14 054

14 013

41

41

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

0

2 150 780

2 150 780

2 160 904

-10 124

0

Sum kap 0497

1 654

2 202 402

2 204 056

2 211 699

-7 643

2 481

Sum Integrering og mangfold

17 902

13 157 916

13 175 818

13 195 809

-19 991

32 414

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

711 938

52 920 543

53 632 481

52 666 956

965 525

837 108

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon og fellestjenester mv.

0500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

01

Driftsutgifter

17 647

355 707

373 354

358 687

14 667

14 727

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 973

76 092

114 065

98 783

15 282

15 282

22

Forskning, kan overføres

1 389

6 825

8 214

5 492

2 722

2 722

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

0

66 084

66 084

66 084

0

0

Sum kap 0500

57 009

504 708

561 717

529 046

32 671

32 731

0502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 502, post 70

0

1 000

1 000

1

999

999

70

Tilskudd til kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under kap. 502, post 21

14 777

16 500

31 277

11 211

20 066

20 066

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

0

181 000

181 000

180 984

16

0

Sum kap 0502

14 777

198 500

213 277

192 197

21 080

21 065

0510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

01

Driftsutgifter

16 987

639 540

656 527

691 085

-34 558

3 230

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

2 948

127 089

130 037

125 937

4 100

4 100

23

22. juli-senteret

0

5 200

5 200

5 423

-223

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 173

19 308

41 481

35 054

6 427

6 427

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres

2 936

18 000

20 936

8 677

12 259

12 259

Sum kap 0510

45 044

809 137

854 181

866 176

-11 995

26 016

0520

Tilskudd til de politiske partier:

01

Driftsutgifter

0

8 607

8 607

5 871

2 736

0

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

0

292 000

292 000

291 714

286

0

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

0

32 900

32 900

32 208

692

0

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

0

71 800

71 800

72 056

-256

0

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

0

20 992

20 992

20 369

623

0

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

0

7 820

7 820

7 726

94

0

Sum kap 0520

0

434 119

434 119

429 944

4 175

0

Sum Administrasjon og fellestjenester mv.

116 830

1 946 464

2 063 294

2 017 362

45 932

79 812

Fylkesmannsembetene

0525

Fylkesmannsembetene:

01

Driftsutgifter

26 054

1 560 106

1 586 160

1 573 303

12 857

23 148

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 150

157 573

172 723

172 456

267

19 933

Sum kap 0525

41 204

1 717 679

1 758 883

1 745 759

13 124

43 081

Sum Fylkesmannsembetene

41 204

1 717 679

1 758 883

1 745 759

13 124

43 081

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

0530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

70 725

115 000

185 725

137 041

48 684

48 684

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

0

40 000

40 000

44 617

-4 617

0

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

0

1 662 925

1 662 925

1 557 896

105 029

100 412

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

7 083

19 000

26 083

15 515

10 568

10 568

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 818

43 000

68 818

48 177

20 641

20 641

Sum kap 0530

103 626

1 879 925

1 983 551

1 803 246

180 305

180 305

0531

Eiendommer til kongelige formål:

01

Driftsutgifter

303

25 746

26 049

25 477

572

572

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 416

31 708

37 124

27 099

10 025

10 025

Sum kap 0531

5 719

57 454

63 173

52 576

10 597

10 597

0532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

198

198

182

16

16

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

8 102

10 500

18 602

12 235

6 367

6 367

Sum kap 0532

8 102

10 698

18 800

12 418

6 382

6 383

0533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

01

Driftsutgifter

1 010

20 088

21 098

22 276

-1 178

182

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 616

42 500

65 116

40 108

25 008

25 008

Sum kap 0533

23 626

62 588

86 214

62 384

23 830

25 190

0534

Erstatningslokaler for departementene:

01

Driftsutgifter

8 000

386 249

394 249

393 913

336

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

128 134

-10 000

118 134

77 052

41 082

41 082

Sum kap 0534

136 134

376 249

512 383

470 965

41 418

41 082

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

277 207

2 386 914

2 664 121

2 401 589

262 532

263 557

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

0540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

01

Driftsutgifter

4 800

212 243

217 043

211 247

5 796

8 824

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 489

43 849

51 338

36 245

15 093

14 443

22

Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste

0

23 515

23 515

22 926

589

0

23

Elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, kan overføres

31 661

95 688

127 349

105 187

22 162

20 937

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter, kan overføres

0

35 000

35 000

32 801

2 199

2 199

71

Tilskudd til IKT-standardisering

0

772

772

772

0

0

Sum kap 0540

43 950

411 067

455 017

409 177

45 840

46 403

0541

IKT-politikk:

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, kan nyttes under kap. 541 post 70

7 227

7 075

14 302

7 809

6 493

3 340

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, kan nyttes under kap. 541 post 22

0

6 246

6 246

9 399

-3 153

0

Sum kap 0541

7 227

13 321

20 548

17 208

3 340

3 340

0542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

01

Driftsutgifter

155

4 736

4 891

4 557

334

237

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

0

38 700

38 700

38 697

3

0

Sum kap 0542

155

43 436

43 591

43 254

337

237

Sum Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

51 332

467 824

519 156

469 639

49 517

49 980

Personvern

0545

Datatilsynet:

01

Driftsutgifter

1 855

46 229

48 084

46 348

1 736

1 736

Sum kap 0545

1 855

46 229

48 084

46 348

1 736

1 736

0546

Personvernnemnda:

01

Driftsutgifter

0

1 914

1 914

1 503

411

96

Sum kap 0546

0

1 914

1 914

1 503

411

96

Sum Personvern

1 855

48 143

49 998

47 852

2 146

1 832

Distrikts- og regionalpolitikk

0551

Regional utvikling og nyskaping:

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

0

1 176 993

1 176 993

1 176 993

0

0

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

0

225 302

225 302

225 302

0

0

Sum kap 0551

0

1 402 295

1 402 295

1 402 295

0

0

0552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

21 379

0

21 379

15 019

6 360

0

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

115 806

436 400

552 206

485 876

66 330

63 500

Sum kap 0552

137 185

436 400

573 585

500 895

72 690

63 500

0554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

01

Driftsutgifter

1 108

27 178

28 286

28 019

267

647

Sum kap 0554

1 108

27 178

28 286

28 019

267

647

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

138 293

1 865 873

2 004 166

1 931 209

72 957

64 147

Samiske formål

0560

Sametinget:

50

Sametinget

0

280 879

280 879

280 879

0

0

54

Samefolkets fond

0

5 345

5 345

5 345

0

0

Sum kap 0560

0

286 224

286 224

286 224

0

0

0561

Tilskudd til samiske formål:

50

Samisk høgskole

0

4 588

4 588

4 588

0

0

51

Divvun

0

6 888

6 888

6 888

0

0

72

Samisk språk, informasjon m.m.

0

2 800

2 800

2 800

0

0

Sum kap 0561

0

14 276

14 276

14 276

0

0

0562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

01

Driftsutgifter

14

3 200

3 214

3 293

-79

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

421

2 042

2 463

2 556

-93

71

Sum kap 0562

435

5 242

5 677

5 849

-172

71

0563

Internasjonalt reindriftssenter:

01

Driftsutgifter

149

5 922

6 071

5 958

113

58

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 580

2 551

4 131

4 449

-318

1 277

Sum kap 0563

1 729

8 473

10 202

10 408

-206

1 335

Sum Samiske formål

2 164

314 215

316 379

316 757

-378

1 406

Nasjonale minoriteter

0567

Nasjonale minoriteter:

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv., kan overføres

0

3 000

3 000

1 333

1 667

1 667

60

Tiltak for rom, kan overføres

660

6 200

6 860

5 600

1 260

1 260

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

0

7 100

7 100

7 100

0

0

71

Tilskudd til Romanifolkets/ taternes kulturfond, kan overføres

5 200

5 300

10 500

0

10 500

10 500

72

Det Mosaiske Trossamfund

0

6 840

6 840

6 840

0

0

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

0

4 700

4 700

4 700

0

0

Sum kap 0567

5 860

33 140

39 000

25 573

13 427

13 427

Sum Nasjonale minoriteter

5 860

33 140

39 000

25 573

13 427

13 427

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

0571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 219

37 216

55 435

40 265

15 170

15 170

60

Innbyggertilskudd

0

118 368 921

118 368 921

118 368 921

0

0

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

0

408 811

408 811

408 811

0

0

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

0

1 611 747

1 611 747

1 611 747

0

0

63

Småkommunetilskudd

0

963 501

963 501

963 501

0

0

64

Skjønnstilskudd, kan overføres, kan nyttes under kap. 572 post 64

0

1 854 500

1 854 500

1 689 876

164 624

164 624

66

Veksttilskudd

0

440 616

440 616

440 616

0

0

67

Storbytilskudd

0

459 985

459 985

459 985

0

0

Sum kap 0571

18 219

124 145 297

124 163 516

123 983 722

179 794

179 794

0572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

0

31 481 975

31 481 975

31 481 975

0

0

62

Nord-Norge-tilskudd

0

642 399

642 399

642 399

0

0

64

Skjønnstilskudd, kan overføres, kan nyttes under kap. 571 post 64

0

659 000

659 000

659 000

0

0

Sum kap 0572

0

32 783 374

32 783 374

32 783 374

0

0

0573

Kommunereform:

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

0

90 000

90 000

90 000

0

0

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing

0

30 000

30 000

30 000

0

0

Sum kap 0573

0

120 000

120 000

120 000

0

0

0575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

0

8 643 848

8 643 848

8 643 849

-1

0

Sum kap 0575

0

8 643 848

8 643 848

8 643 849

-1

0

0576

Vedlikehold og rehabilitering:

60

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

0

400 000

400 000

400 000

0

0

Sum kap 0576

0

400 000

400 000

400 000

0

0

0578

Valgdirektoratet:

01

Driftsutgifter

150

55 100

55 250

49 512

5 738

2 755

Sum kap 0578

150

55 100

55 250

49 512

5 738

2 755

0579

Valgutgifter:

01

Driftsutgifter

2 360

8 848

11 208

9 298

1 910

442

Sum kap 0579

2 360

8 848

11 208

9 298

1 910

442

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

20 729

166 156 467

166 177 196

165 989 755

187 441

182 991

Bolig, bomiljø og bygg

0580

Bostøtte:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

0

3 069 000

3 069 000

3 037 199

31 801

0

Sum kap 0580

0

3 069 000

3 069 000

3 037 199

31 801

0

0581

Bolig- og bomiljøtiltak:

75

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

0

465 024

465 024

464 219

805

0

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

246 736

926 070

1 172 806

1 028 271

144 535

144 535

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

11 847

26 100

37 947

25 001

12 946

12 946

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

5 918

58 400

64 318

64 261

57

57

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, kan overføres

84 109

100 000

184 109

47 963

136 146

131 300

Sum kap 0581

348 610

1 575 594

1 924 204

1 629 715

294 489

288 838

0585

Husleietvistutvalget:

01

Driftsutgifter

1 080

26 093

27 173

26 457

716

716

Sum kap 0585

1 080

26 093

27 173

26 457

716

716

0587

Direktoratet for byggkvalitet:

01

Driftsutgifter

4 283

86 709

90 992

89 857

1 135

2 527

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

2 003

52 330

54 333

53 193

1 140

1 140

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

0

6 586

6 586

6 586

0

0

Sum kap 0587

6 286

145 625

151 911

149 636

2 275

3 667

Sum Bolig, bomiljø og bygg

355 976

4 816 312

5 172 288

4 843 007

329 281

293 221

Planlegging, byutvikling og geodata

0590

Planlegging og byutvikling:

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

340

19 088

19 428

16 585

2 843

2 843

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

0

29 841

29 841

29 800

41

41

71

Internasjonale organisasjoner

0

817

817

855

-38

0

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

42 604

55 245

97 849

55 734

42 115

42 115

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

0

4 476

4 476

4 335

141

141

Sum kap 0590

42 944

109 467

152 411

107 309

45 102

45 140

0595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

01

Driftsutgifter

13 155

314 387

327 542

308 256

19 286

15 719

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 661

489 351

520 012

520 055

-43

0

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

26 612

60 000

86 612

49 876

36 736

36 736

Sum kap 0595

70 428

863 738

934 166

878 187

55 979

52 455

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

113 372

973 205

1 086 577

985 496

101 081

97 595

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 124 822

180 726 236

181 851 058

180 773 997

1 077 061

1 091 049

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

0600

Arbeids- og sosialdepartementet:

01

Driftsutgifter

4 274

185 984

190 258

185 302

4 956

6 143

Sum kap 0600

4 274

185 984

190 258

185 302

4 956

6 143

0601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

2 693

60 596

63 289

56 157

7 132

3 030

50

Norges forskningsråd

0

136 724

136 724

136 724

0

0

70

Tilskudd

10 000

25 630

35 630

35 334

296

0

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

0

15 425

15 425

15 425

0

0

Sum kap 0601

12 693

238 375

251 068

243 640

7 428

3 030

Sum Administrasjon

16 967

424 359

441 326

428 941

12 385

9 173

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

0604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

0

42 500

42 500

44 835

-2 335

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

45 413

104 300

149 713

127 700

22 013

19 678

Sum kap 0604

45 413

146 800

192 213

172 535

19 678

19 678

0605

Arbeids- og velferdsetaten:

01

Driftsutgifter

52 532

11 419 431

11 471 963

11 265 434

206 529

193 380

21

Spesielle driftsutgifter

1 531

32 778

34 309

32 886

1 423

1 423

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

11 947

39 870

51 817

46 556

5 261

1 994

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 272

261 250

266 522

262 531

3 991

3 991

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres

30 211

176 940

207 151

186 495

20 656

15 000

Sum kap 0605

101 493

11 930 269

12 031 762

11 793 903

237 859

215 788

0606

Trygderetten:

01

Driftsutgifter

1 052

70 802

71 854

68 923

2 931

2 931

Sum kap 0606

1 052

70 802

71 854

68 923

2 931

2 931

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

147 958

12 147 871

12 295 829

12 035 362

260 467

238 397

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

0611

Pensjoner av statskassen:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

18 500

18 500

18 112

388

0

Sum kap 0611

0

18 500

18 500

18 112

388

0

0612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

10 989 000

10 989 000

11 031 458

-42 458

0

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

0

12 000

12 000

0

12 000

0

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

0

122 000

122 000

122 696

-696

0

Sum kap 0612

0

11 123 000

11 123 000

11 154 153

-31 153

0

0613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

1 122 000

1 122 000

1 121 000

1 000

0

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

0

12 000

12 000

13 000

-1 000

0

Sum kap 0613

0

1 134 000

1 134 000

1 134 000

0

0

0614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

01

Driftsutgifter

0

35 000

35 000

34 824

176

0

70

Tap/avskrivninger

0

2 000

2 000

-107

2 107

0

90

Utlån, overslagsbevilgning

0

3 500 000

3 500 000

3 551 623

-51 623

0

Sum kap 0614

0

3 537 000

3 537 000

3 586 340

-49 340

0

0615

Yrkesskadeforsikring:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

85 000

85 000

82 706

2 294

0

Sum kap 0615

0

85 000

85 000

82 706

2 294

0

0616

Gruppelivsforsikring:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

216 000

216 000

201 154

14 846

0

Sum kap 0616

0

216 000

216 000

201 154

14 846

0

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

0

16 113 500

16 113 500

16 176 466

-62 966

0

Tiltak for bedrede levekår mv.

0621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

3 627

64 084

67 711

66 410

1 301

1 301

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

0

182 730

182 730

181 605

1 125

1 125

70

Frivillig arbeid, kan overføres

3 177

90 650

93 827

92 274

1 553

1 553

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

0

12 640

12 640

12 646

-6

0

Sum kap 0621

6 804

350 104

356 908

352 935

3 973

3 979

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

6 804

350 104

356 908

352 935

3 973

3 979

Arbeidsmarked

0634

Arbeidsmarkedstiltak:

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres

6 959

41

7 000

6 758

242

153

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

117 398

6 931 210

7 048 608

6 877 784

170 824

170 824

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

55 413

1 246 840

1 302 253

1 263 255

38 998

20 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

0

57 710

57 710

54 623

3 087

0

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

0

42 400

42 400

40 237

2 163

0

Sum kap 0634

179 770

8 278 201

8 457 971

8 242 657

215 314

190 977

0635

Ventelønn:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

49 000

49 000

50 115

-1 115

0

Sum kap 0635

0

49 000

49 000

50 115

-1 115

0

Sum Arbeidsmarked

179 770

8 327 201

8 506 971

8 292 772

214 199

190 977

Arbeidsmiljø og sikkerhet

0640

Arbeidstilsynet:

01

Driftsutgifter

24 760

573 405

598 165

580 044

18 121

17 937

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

0

10 410

10 410

10 963

-553

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 502

4 620

9 122

0

9 122

9 120

Sum kap 0640

29 262

588 435

617 697

591 008

26 689

27 057

0642

Petroleumstilsynet:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

8 933

228 473

237 406

227 337

10 069

10 944

21

Spesielle driftsutgifter

0

26 438

26 438

24 245

2 193

1 322

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 099

1 540

2 639

670

1 969

1 969

Sum kap 0642

10 032

256 451

266 483

252 252

14 231

14 235

0643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

0

117 090

117 090

117 090

0

0

Sum kap 0643

0

117 090

117 090

117 090

0

0

0646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

71

Oppreisning

949

0

949

607

342

0

72

Tilskudd, kan overføres

143

3 400

3 543

3 060

483

483

73

Kompensasjonsordning, kan overføres

9 432

0

9 432

0

9 432

0

Sum kap 0646

10 524

3 400

13 924

3 667

10 257

483

0648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

01

Driftsutgifter

861

17 969

18 830

19 555

-725

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

3 707

1 436

5 143

1 538

3 605

2 880

70

Tilskudd til faglig utvikling

0

4 120

4 120

4 000

120

0

Sum kap 0648

4 568

23 525

28 093

25 093

3 000

2 880

0649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

32

2 754

2 786

2 275

511

138

Sum kap 0649

32

2 754

2 786

2 275

511

138

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

54 418

991 655

1 046 073

991 385

54 688

44 793

Kontantytelser

0660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

0

98 000

98 000

98 078

-78

0

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

0

245 000

245 000

242 621

2 379

0

Sum kap 0660

0

343 000

343 000

340 699

2 301

0

0664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

0

61 000

61 000

62 000

-1 000

0

Sum kap 0664

0

61 000

61 000

62 000

-1 000

0

0666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

1 640 000

1 640 000

1 639 032

968

0

Sum kap 0666

0

1 640 000

1 640 000

1 639 032

968

0

0667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

355 000

355 000

353 797

1 203

0

Sum kap 0667

0

355 000

355 000

353 797

1 203

0

Sum Kontantytelser

0

2 399 000

2 399 000

2 395 528

3 472

0

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

405 917

40 753 690

41 159 607

40 673 388

486 219

487 319

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

0700

Helse- og omsorgsdepartementet:

01

Driftsutgifter

10 446

210 808

221 254

210 749

10 505

10 505

Sum kap 0700

10 446

210 808

221 254

210 749

10 505

10 505

0701

Direktoratet for e-helse:

01

Driftsutgifter

0

185 057

185 057

196 536

-11 479

5 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 901

260 655

265 556

407 891

-142 335

9 879

70

Norsk Helsenett SF

0

109 758

109 758

109 758

0

0

71

Medisinske kvalitetsregistre

0

38 272

38 272

38 272

0

0

Sum kap 0701

4 901

593 742

598 643

752 457

-153 814

14 879

0702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

2 134

24 111

26 245

24 750

1 495

1 495

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

0

3 762

3 762

3 762

0

0

Sum kap 0702

2 134

27 873

30 007

28 512

1 495

1 495

0703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

71 986

71 986

74 936

-2 950

0

Sum kap 0703

0

71 986

71 986

74 936

-2 950

0

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

17 481

904 409

921 890

1 066 654

-144 764

26 879

Folkehelse mv.

0710

Folkehelseinstituttet:

01

Driftsutgifter

4 715

910 430

915 145

1 038 203

-123 058

238

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 450

699 623

710 073

804 105

-94 032

149 145

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 993

18 195

26 188

19 279

6 909

6 909

Sum kap 0710

23 158

1 628 248

1 651 406

1 861 587

-210 181

156 292

0712

Bioteknologirådet:

01

Driftsutgifter

15

8 833

8 848

8 505

343

343

Sum kap 0712

15

8 833

8 848

8 505

343

343

0714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

11 186

163 376

174 562

155 982

18 580

17 245

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 117

42 310

45 427

42 683

2 744

2 744

70

Rusmiddeltiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

0

130 728

130 728

128 775

1 953

1 953

74

Skolefrukt, kan overføres, kan nyttes under post 21

21 729

11 802

33 531

35 985

-2 454

0

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

242

61 137

61 379

58 717

2 662

2 662

Sum kap 0714

36 274

409 353

445 627

422 142

23 485

24 604

Sum Folkehelse mv.

59 447

2 046 434

2 105 881

2 292 234

-186 353

181 239

Helseforvaltning

0720

Helsedirektoratet:

01

Driftsutgifter

0

1 122 385

1 122 385

1 143 028

-20 643

17 895

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

46 030

46 030

41 279

4 751

4 751

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

261

4 108

4 369

2 848

1 521

1 521

70

Helsetjenester i annet EØS-land

0

46 305

46 305

41 265

5 040

0

71

Oppgjøringsordningen h-reseptmidler

0

0

0

25 479

-25 479

0

72

Oppgjøringsordningen for fritt behandlingsvalg

0

0

0

-4 545

4 545

0

Sum kap 0720

261

1 218 828

1 219 089

1 249 354

-30 265

24 167

0721

Statens helsetilsyn:

01

Driftsutgifter

0

116 422

116 422

113 284

3 138

3 141

Sum kap 0721

0

116 422

116 422

113 284

3 138

3 141

0722

Norsk pasientskadeerstatning:

01

Driftsutgifter

0

175 888

175 888

178 652

-2 764

0

70

Advokatutgifter

0

36 200

36 200

35 332

868

0

71

Særskilte tilskudd

0

35 968

35 968

37 390

-1 422

0

Sum kap 0722

0

248 056

248 056

251 373

-3 317

0

0723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

01

Driftsutgifter

16

105 749

105 765

103 272

2 493

2 331

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

19 900

19 900

14 963

4 937

4 937

Sum kap 0723

16

125 649

125 665

118 236

7 429

7 268

0729

Pasient- og brukerombud:

01

Driftsutgifter

0

61 981

61 981

60 235

1 746

1 746

Sum kap 0729

0

61 981

61 981

60 235

1 746

1 746

Sum Helseforvaltning

277

1 770 936

1 771 213

1 792 482

-21 269

36 322

Spesialisthelsetjenester

0732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 010

15 403

25 413

17 650

7 763

7 763

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

0

801 543

801 543

801 543

0

0

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

0

519 466

519 466

519 500

-34

0

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

0

51 588 454

51 588 454

51 588 454

0

0

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

0

18 210 231

18 210 231

18 210 231

0

0

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

0

13 768 443

13 768 443

13 768 443

0

0

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

0

12 286 307

12 286 307

12 286 307

0

0

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

0

31 428 526

31 428 526

31 428 526

0

0

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

0

4 090 000

4 090 000

4 056 724

33 276

0

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

0

1 123 399

1 123 399

1 123 399

0

0

79

Raskere tilbake, kan overføres

0

584 157

584 157

584 157

0

0

82

Investeringslån, kan overføres

0

1 229 992

1 229 992

1 229 730

262

0

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

0

22 500

22 500

22 500

0

0

Sum kap 0732

10 010

135 668 421

135 678 431

135 637 165

41 266

7 763

0733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

0

22 526

22 526

23 054

-528

0

70

Behandlingsreiser til utlandet

0

123 148

123 148

123 148

0

0

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 722

0

1 722

759

963

963

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

0

16 253

16 253

12 310

3 943

0

Sum kap 0733

1 722

161 927

163 649

159 272

4 377

963

0734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

01

Driftsutgifter

0

56 351

56 351

56 557

-206

0

21

Spesielle driftsutgifter

296

14 285

14 581

14 893

-312

0

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

0

9 063

9 063

7 520

1 543

0

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

0

85 478

85 478

84 126

1 352

0

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

0

19 593

19 593

19 299

294

0

Sum kap 0734

296

184 770

185 066

182 395

2 671

0

Sum Spesialisthelsetjenester

12 028

136 015 118

136 027 146

135 978 831

48 315

8 726

Legemidler

0750

Statens legemiddelverk:

01

Driftsutgifter

5 264

269 098

274 362

284 581

-10 219

2 182

Sum kap 0750

5 264

269 098

274 362

284 581

-10 219

2 182

0751

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 025

10 671

12 696

9 099

3 597

3 597

70

Tilskudd

0

69 769

69 769

67 907

1 862

0

Sum kap 0751

2 025

80 440

82 465

77 005

5 460

3 597

Sum Legemidler

7 289

349 538

356 827

361 586

-4 759

5 779

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

0761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

6 818

138 116

144 934

115 835

29 099

6 906

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

5 453

110 150

115 603

115 119

484

484

61

Vertskommuner

0

940 115

940 115

940 115

0

0

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

29 613

222 333

251 946

208 023

43 923

43 923

63

Investeringstilskudd, kan overføres

12 323

2 533 206

2 545 529

1 738 544

806 985

806 985

64

Kompensasjon for renter og avdrag

0

925 100

925 100

912 979

12 121

0

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

0

656 249

656 249

612 725

43 524

0

67

Utviklingstiltak

0

84 850

84 850

84 587

263

0

68

Kompetanse og innovasjon

2 062

348 948

351 010

346 559

4 451

0

71

Frivillig arbeid mv.

0

16 109

16 109

16 108

1

0

72

Landsbystiftelsen

0

74 566

74 566

74 566

0

0

73

Særlige omsorgsbehov

0

22 850

22 850

22 235

615

0

75

Andre kompetansetiltak

0

11 040

11 040

11 040

0

0

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

0

100 962

100 962

118 888

-17 926

0

Sum kap 0761

56 269

6 184 594

6 240 863

5 317 321

923 542

858 298

0762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

36 924

87 419

124 343

79 653

44 690

35 903

50

Samisk helse

0

5 506

5 506

5 506

0

0

60

Forebyggende helsetjenester

0

155 182

155 182

155 100

82

0

61

Fengselshelsetjeneste

0

150 545

150 545

150 479

66

0

63

Allmennlegetjenester

0

39 604

39 604

35 489

4 115

0

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

49 796

49 796

58 583

-8 787

0

73

Seksuell helse, kan overføres

0

58 931

58 931

58 268

663

663

74

Stiftelsen Amathea

0

19 302

19 302

19 302

0

0

Sum kap 0762

36 924

566 285

603 209

562 379

40 830

36 566

0765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

7 902

123 847

131 749

118 402

13 347

13 347

60

Kommunale tjenester, kan overføres

12 421

336 371

348 792

313 149

35 643

35 643

62

Rusarbeid, kan overføres

6 699

461 891

468 590

466 067

2 523

2 523

71

Brukere og pårørende, kan overføres

1 257

136 918

138 175

137 772

403

403

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20

258 878

258 898

258 591

307

307

73

Utviklingstiltak mv.

0

129 440

129 440

128 795

645

0

74

Kompetansesentre

0

297 094

297 094

297 093

1

0

75

Vold og traumatisk stress

0

161 520

161 520

161 279

241

0

Sum kap 0765

28 299

1 905 959

1 934 258

1 881 148

53 110

52 223

0769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

912

14 441

15 353

13 807

1 546

722

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

2 780

2 780

1 854

926

0

Sum kap 0769

912

17 221

18 133

15 661

2 472

722

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

122 404

8 674 059

8 796 463

7 776 508

1 019 955

947 809

Tannhelse

0770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

0

27 049

27 049

33 079

-6 030

0

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 115

236 606

237 721

228 425

9 296

3 266

Sum kap 0770

1 115

263 655

264 770

261 505

3 265

3 266

Sum Tannhelse

1 115

263 655

264 770

261 505

3 265

3 266

Kunnskap og kompetanse

0780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

0

336 551

336 551

336 551

0

0

Sum kap 0780

0

336 551

336 551

336 551

0

0

0781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

989

86 294

87 283

80 508

6 775

4 315

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

57 718

57 718

57 087

631

0

Sum kap 0781

989

144 012

145 001

137 596

7 405

4 315

0783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

1 927

38 494

40 421

46 266

-5 845

0

61

Turnustjeneste

0

131 661

131 661

131 870

-209

0

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

0

24 894

24 894

16 152

8 742

0

Sum kap 0783

1 927

195 049

196 976

194 288

2 688

0

Sum Kunnskap og kompetanse

2 916

675 612

678 528

668 434

10 094

4 315

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

222 957

150 699 761

150 922 718

150 198 235

724 483

1 214 335

Barne- og likestillingsdepartementet

Administrasjon

0800

Barne- og likestillingsdepartementet:

01

Driftsutgifter

8 167

143 735

151 902

146 634

5 268

5 293

21

Spesielle driftsutgifter

570

9 124

9 694

9 432

262

262

Sum kap 0800

8 737

152 859

161 596

156 066

5 530

5 555

Sum Administrasjon

8 737

152 859

161 596

156 066

5 530

5 555

Familie og oppvekst

0840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter

161

19 992

20 153

18 749

1 404

1 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

0

82 899

82 899

82 821

78

0

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

0

47 483

47 483

47 465

18

0

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

0

5 884

5 884

5 884

0

0

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

0

15 000

15 000

15 000

0

0

Sum kap 0840

161

171 258

171 419

169 919

1 500

1 000

0841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

0

11 066

11 066

9 256

1 810

0

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

319

6 520

6 839

5 933

906

326

23

Refusjon av utgifter til DNA- analyser, overslagsbevilgning

0

6 000

6 000

5 383

617

0

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

0

6 752

6 752

6 701

51

0

Sum kap 0841

319

30 338

30 657

27 274

3 383

326

0842

Familievern:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

1 890

294 296

296 186

283 771

12 415

1 976

21

Spesielle driftsutgifter

1 311

29 008

30 319

29 645

674

674

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

0

166 556

166 556

176 521

-9 965

0

Sum kap 0842

3 201

489 860

493 061

489 937

3 124

2 650

0843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

0

13 421

13 421

10 562

2 859

0

Sum kap 0843

0

13 421

13 421

10 562

2 859

0

0844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

1 570 000

1 570 000

1 568 291

1 709

0

Sum kap 0844

0

1 570 000

1 570 000

1 568 291

1 709

0

0845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

15 040 000

15 040 000

15 042 660

-2 660

0

Sum kap 0845

0

15 040 000

15 040 000

15 042 660

-2 660

0

0846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

1 571

12 885

14 456

13 583

873

644

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

0

3 180

3 180

3 180

0

0

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

12 155

28 992

41 147

28 704

12 443

12 443

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

0

163 905

163 905

113 248

50 657

0

62

Utvikling i kommunene

0

70 727

70 727

53 955

16 772

0

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

0

120 519

120 519

120 319

200

0

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

0

20 425

20 425

70 895

-50 470

0

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

3 151

11 171

14 322

11 090

3 232

3 232

Sum kap 0846

16 877

431 804

448 681

414 974

33 707

16 319

0847

EUs ungdomsprogram:

01

Driftsutgifter, kan overføres

0

8 158

8 158

8 433

-275

21

Sum kap 0847

0

8 158

8 158

8 433

-275

21

0848

Barneombudet:

01

Driftsutgifter

529

13 806

14 335

13 647

688

688

Sum kap 0848

529

13 806

14 335

13 647

688

688

Sum Familie og oppvekst

21 087

17 768 645

17 789 732

17 745 697

44 035

21 004

Barnevernet

0853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

01

Driftsutgifter

0

192 106

192 106

190 498

1 608

2 248

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 823

7 453

9 276

9 820

-544

0

Sum kap 0853

1 823

199 559

201 382

200 318

1 064

2 248

0854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

2 817

66 063

68 880

61 421

7 459

3 303

22

Barnesakkyndig kommisjon

180

7 695

7 875

7 150

725

385

50

Forskning og utvikling

0

13 382

13 382

13 382

0

0

60

Kommunalt barnevern

0

681 371

681 371

677 073

4 298

0

61

Utvikling i kommunene

0

8 894

8 894

8 894

0

0

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

0

1 200 000

1 200 000

911 587

288 413

0

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

0

34 452

34 452

33 301

1 151

0

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres

0

69 794

69 794

69 800

-6

0

Sum kap 0854

2 997

2 081 651

2 084 648

1 782 607

302 041

3 688

0855

Statlig forvaltning av barnevernet:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

64 258

4 406 672

4 470 930

3 677 545

793 385

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 010

22 689

23 699

20 895

2 804

2 804

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

0

1 924 724

1 924 724

2 429 058

-504 334

0

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

0

204 110

204 110

378 554

-174 444

0

Sum kap 0855

65 268

6 558 195

6 623 463

6 506 051

117 412

2 804

0856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

01

Driftsutgifter

0

1 240 716

1 240 716

1 198 812

41 904

42 214

Sum kap 0856

0

1 240 716

1 240 716

1 198 812

41 904

42 214

0858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

9 214

257 526

266 740

255 554

11 186

11 466

21

Spesielle driftsutgifter

686

14 155

14 841

13 827

1 014

708

Sum kap 0858

9 900

271 681

281 581

269 381

12 200

12 174

Sum Barnevernet

79 988

10 351 802

10 431 790

9 957 170

474 620

63 128

Forbrukerpolitikk

0860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

0

129 193

129 193

129 193

0

0

51

Markedsportaler

0

25 990

25 990

25 990

0

0

Sum kap 0860

0

155 183

155 183

155 183

0

0

0862

Positiv miljømerking:

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

0

7 352

7 352

7 352

0

0

Sum kap 0862

0

7 352

7 352

7 352

0

0

0865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 496

12 650

16 146

13 012

3 134

3 134

70

Tilskudd

0

1 338

1 338

1 316

22

0

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

1 252

5 810

7 062

4 793

2 269

2 269

Sum kap 0865

4 748

19 798

24 546

19 121

5 425

5 403

0867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:

01

Driftsutgifter

522

10 568

11 090

10 884

206

206

Sum kap 0867

522

10 568

11 090

10 884

206

206

0868

Forbrukerombudet:

01

Driftsutgifter

577

23 609

24 186

25 020

-834

124

Sum kap 0868

577

23 609

24 186

25 020

-834

124

Sum Forbrukerpolitikk

5 847

216 510

222 357

217 560

4 797

5 733

Likestilling og ikke-diskriminering

0870

Likestillings- og diskrimineringsnemnda:

01

Driftsutgifter

172

5 935

6 107

5 705

402

297

Sum kap 0870

172

5 935

6 107

5 705

402

297

0871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

465

10 983

11 448

11 156

292

292

70

Likestilling mellom kjønn mv.

0

13 128

13 128

13 056

72

0

72

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

0

10 967

10 967

10 967

0

0

73

Likestillingssentre

0

8 008

8 008

8 008

0

0

79

Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid, kan overføres

6 552

3 449

10 001

3 617

6 384

6 384

Sum kap 0871

7 017

46 535

53 552

46 804

6 748

6 676

0872

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

0

14 142

14 142

10 617

3 525

707

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

0

183 745

183 745

183 745

0

0

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 613

26 784

29 397

29 756

-359

0

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

0

15 002

15 002

15 002

0

0

Sum kap 0872

2 613

239 673

242 286

239 120

3 166

707

0873

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

0

52 856

52 856

52 856

0

0

Sum kap 0873

0

52 856

52 856

52 856

0

0

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

9 802

344 999

354 801

344 485

10 316

7 680

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

125 461

28 834 815

28 960 276

28 420 977

539 299

103 100

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

0900

Nærings- og fiskeridepartementet:

01

Driftsutgifter

16 124

340 238

356 362

340 870

15 492

17 012

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 311

86 462

161 773

69 200

92 573

97 327

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

1 297

0

1 297

0

1 297

0

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

0

15 000

15 000

15 000

0

0

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

36 857

36 857

34 707

2 150

0

71

Miljøtiltak Raufoss

0

4 900

4 900

4 725

175

0

72

Tilskudd til beredskapsordninger

0

3 500

3 500

3 500

0

0

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

0

28 300

28 300

28 300

0

0

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

0

2 200

2 200

2 200

0

0

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

25 924

14 785

40 709

24 627

16 082

16 082

76

Tilskudd til Standard Norge

0

31 500

31 500

31 500

0

0

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

13 705

8 500

22 205

11 955

10 250

10 250

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

0

4 100

4 100

4 100

0

0

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, kan overføres

20 000

20 000

40 000

7 500

32 500

32 500

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

0

10 000

10 000

10 000

0

0

Sum kap 0900

152 361

606 342

758 703

588 184

170 519

173 171

0902

Justervesenet:

01

Driftsutgifter

1 255

121 914

123 169

127 217

-4 048

1 248

21

Spesielle driftsutgifter

53

346

399

402

-3

17

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

3 500

3 500

1 473

2 027

2 027

Sum kap 0902

1 308

125 760

127 068

129 092

-2 024

3 292

0903

Norsk akkreditering:

01

Driftsutgifter

1 806

50 572

52 378

50 212

2 166

603

Sum kap 0903

1 806

50 572

52 378

50 212

2 166

603

0904

Brønnøysundregistrene:

01

Driftsutgifter

3 737

284 914

288 651

291 781

-3 130

1 097

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

34 000

34 000

23 727

10 273

10 273

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

38 877

240 306

279 183

257 011

22 172

51 135

Sum kap 0904

42 614

559 220

601 834

572 519

29 315

62 505

0905

Norges geologiske undersøkelse:

01

Driftsutgifter

2 403

151 244

153 647

153 647

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

0

70 962

70 962

72 292

-1 330

3 548

Sum kap 0905

2 403

222 206

224 609

225 939

-1 330

3 548

0906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

01

Driftsutgifter

0

34 890

34 890

35 736

-846

609

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

5 844

6 700

12 544

9 138

3 406

3 406

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

7 807

51 350

59 157

25 382

33 775

33 775

Sum kap 0906

13 651

92 940

106 591

70 256

36 335

37 790

0909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

0

1 850 000

1 850 000

1 767 505

82 495

0

Sum kap 0909

0

1 850 000

1 850 000

1 767 505

82 495

0

0910

Sjøfartsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

15 465

383 096

398 561

394 774

3 787

11 656

Sum kap 0910

15 465

383 096

398 561

394 774

3 787

11 656

0911

Konkurransetilsynet:

01

Driftsutgifter

805

100 632

101 437

96 461

4 976

4 976

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

0

10 415

10 415

9 869

546

132

Sum kap 0911

805

111 047

111 852

106 330

5 522

5 108

0915

Regelrådet:

01

Driftsutgifter

100

7 186

7 286

6 075

1 211

359

Sum kap 0915

100

7 186

7 286

6 075

1 211

359

0917

Fiskeridirektoratet:

01

Driftsutgifter

16 939

371 784

388 723

379 520

9 203

17 825

21

Spesielle driftsutgifter

0

10 236

10 236

13 524

-3 288

0

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

10 800

57 000

67 800

51 007

16 793

22 064

Sum kap 0917

27 739

439 020

466 759

444 051

22 708

39 889

0919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

0

434 520

434 520

116 532

317 988

317 988

71

Tilskudd til velferdsstasjoner, kan overføres

0

2 100

2 100

2 100

0

0

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

0

2 200

2 200

1 544

656

0

74

Erstatninger, kan overføres

0

3 100

3 100

3 048

52

52

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

24 116

36 200

60 316

37 172

23 144

23 144

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

11 595

18 600

30 195

8 003

22 192

23 918

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

1 580

800

2 380

1 469

911

911

Sum kap 0919

37 291

497 520

534 811

169 869

364 942

366 013

Sum Forvaltning og rammebetingelser

295 543

4 944 909

5 240 452

4 524 806

715 646

703 934

Forskning og innovasjon

0920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

0

2 316 636

2 316 636

2 316 636

0

0

Sum kap 0920

0

2 316 636

2 316 636

2 316 636

0

0

0922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

0

66 280

66 280

66 280

0

0

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

0

210 300

210 300

210 300

0

0

71

Internasjonal romvirksomhet

0

375 200

375 200

375 200

0

0

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

0

24 900

24 900

24 900

0

0

73

EUs romprogrammer

0

276 700

276 700

276 686

14

0

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

0

39 200

39 200

39 200

0

0

Sum kap 0922

0

992 580

992 580

992 566

14

0

0924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

0

46 800

46 800

46 410

390

0

Sum kap 0924

0

46 800

46 800

46 410

390

0

0925

Havforskningsinstituttet:

01

Driftsutgifter

0

418 128

418 128

407 043

11 085

10 308

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

316 146

316 146

225 908

90 238

1 863

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

62 374

148 400

210 774

101 673

109 101

119 936

Sum kap 0925

62 374

882 674

945 048

734 624

210 424

132 107

0926

Forskningsfartøy:

01

Driftsutgifter

1 614

195 634

197 248

194 112

3 136

3 136

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

80 442

80 442

65 801

14 641

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 958

86 500

93 458

64 644

28 814

28 814

Sum kap 0926

8 572

362 576

371 148

324 557

46 591

31 950

0927

NIFES:

01

Driftsutgifter

4 093

86 830

90 923

90 359

564

564

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 222

64 840

87 062

66 456

20 606

19 037

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

140

8 300

8 440

5 843

2 597

3 130

Sum kap 0927

26 455

159 970

186 425

162 658

23 767

22 731

0928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

0

56 494

56 494

56 494

0

0

72

Tilskudd til Nofima

0

99 506

99 506

99 506

0

0

Sum kap 0928

0

156 000

156 000

156 000

0

0

0930

Norsk design- og arkitektursenter:

70

Tilskudd

0

71 700

71 700

71 700

0

0

Sum kap 0930

0

71 700

71 700

71 700

0

0

0935

Patentstyret:

01

Driftsutgifter

8 985

239 618

248 603

247 909

694

1 736

Sum kap 0935

8 985

239 618

248 603

247 909

694

1 736

0936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

01

Driftsutgifter

305

7 248

7 553

6 524

1 029

362

Sum kap 0936

305

7 248

7 553

6 524

1 029

362

Sum Forskning og innovasjon

106 691

5 235 802

5 342 493

5 059 584

282 909

188 886

Markedsadgang og eksport

0940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 480

5 000

14 480

8 779

5 701

5 701

Sum kap 0940

9 480

5 000

14 480

8 779

5 701

5 701

Sum Markedsadgang og eksport

9 480

5 000

14 480

8 779

5 701

5 701

Statlig eierskap

0950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

0

41 352

41 352

37 265

4 087

0

49

Kjøp av eiendom, kan overføres

0

300 000

300 000

0

300 000

300 000

51

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, kan overføres

0

288 500

288 500

238 486

50 014

50 014

70

Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA

0

28 800

28 800

28 850

-50

0

90

Lån

0

100 000

100 000

100 000

0

0

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, kan overføres

0

288 500

288 500

238 486

50 014

50 014

Sum kap 0950

0

1 047 152

1 047 152

643 087

404 065

400 028

0953

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

0

20 662

20 662

20 662

0

0

Sum kap 0953

0

20 662

20 662

20 662

0

0

Sum Statlig eierskap

0

1 067 814

1 067 814

663 749

404 065

400 028

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

411 714

11 253 525

11 665 239

10 256 918

1 408 321

1 298 549

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

01

Driftsutgifter

6 197

147 900

154 097

148 045

6 052

6 130

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

614

3 562

4 176

2 015

2 161

2 161

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

38 674

2 660

41 334

27 274

14 060

14 060

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

0

18 787

18 787

18 787

0

0

Sum kap 1100

45 485

172 909

218 394

196 121

22 273

22 351

Sum Administrasjon m.m.

45 485

172 909

218 394

196 121

22 273

22 351

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

0

94 327

94 327

94 327

0

0

Sum kap 1112

0

94 327

94 327

94 327

0

0

1115

Mattilsynet:

01

Driftsutgifter

50 291

1 205 155

1 255 446

1 223 783

31 663

35 348

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

651

13 301

13 952

10 719

3 233

665

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

0

4 200

4 200

6 035

-1 835

0

Sum kap 1115

50 942

1 222 656

1 273 598

1 240 537

33 061

36 013

Sum Matpolitikk

50 942

1 316 983

1 367 925

1 334 864

33 061

36 013

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

0

222 448

222 448

222 448

0

0

Sum kap 1136

0

222 448

222 448

222 448

0

0

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

0

254 065

254 065

254 065

0

0

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

0

183 193

183 193

183 193

0

0

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

0

5 246

5 246

5 246

0

0

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

0

3 545

3 545

3 545

0

0

Sum kap 1137

0

446 049

446 049

446 049

0

0

Sum Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

0

668 497

668 497

668 497

0

0

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

0

29 509

29 509

29 509

0

0

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres

2 500

1 691

4 191

3 270

921

921

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

0

5 000

5 000

5 000

0

0

Sum kap 1138

2 500

36 200

38 700

37 779

921

921

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

1 240

24 019

25 259

20 356

4 903

4 903

Sum kap 1139

1 240

24 019

25 259

20 356

4 903

4 903

1142

Landbruksdirektoratet:

01

Driftsutgifter

9 276

228 593

237 869

236 754

1 115

7 628

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 347

1 276

12 623

5 620

7 003

7 003

50

Arealressurskart

0

7 616

7 616

7 616

0

0

60

Tilskudd til veterinærdekning

0

138 846

138 846

138 845

1

0

70

Tilskudd til fjellstuer

0

797

797

701

96

0

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

11 292

7 219

18 511

10 211

8 300

8 300

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

0

302

302

358

-56

0

73

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

0

95 610

95 610

83 259

12 351

0

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

0

1 000

1 000

360

640

0

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

600

1 000

1 600

47

1 553

1 553

Sum kap 1142

32 515

482 259

514 774

483 770

31 004

24 484

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket:

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

4 513

4 118

8 631

6 639

1 992

1 992

Sum kap 1144

4 513

4 118

8 631

6 639

1 992

1 992

1148

Naturskade – erstatninger:

22