Meld. St. 3 (2016–2017)

Statsrekneskapen 2016

Til innhaldsliste

4 Statens garantiansvar

Tabell 4.1 Garantiansvar (tal i mill. kroner)

Tabellen syner statens garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteken av Stortinget, pådrege garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under dei einskilde departementa. Oversikta syner garantirammer, gammalt ansvar og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåvene som er sende inn frå departementa. Ein finn meir informasjon om dei enskilde garantiordningane i fagproposisjonen.

Garantifullmakt

Garantiansvar

Ramme 31.12.15

Ramme 31.12.16

Utbetalt 2016

Ansvar 31.12.15

Forskyvingar i 2016

Ansvar 31.12.16

Nedgang

Auke

1.

Utenriksdepartementet1)

29 831,6

32 657,3

29 790,6

1 102,6

3 949,4

32 637,3

2.

Arbeids- og sosialdepartementet

244,9

244,9

229,4

7,5

221,9

3.

Helse- og omsorgsdepartementet

400,0

400,0

1,1

0,2

0,8

4.

Barne- og likestillingsdepartementet

2,4

1,5

2,0

0,4

1,5

5.

Nærings- og fiskeridepartementet

176 369,1

175 952,9

3 157,3

127 571,1

53 865,1

46 761,0

120 466,9

6.

Samferdselsdepartementet

6 570,0

8 782,0

6 570,0

2 212,0

8 782,0

7.

Finansdepartementet

15 682,1

14 813,6

27,6

15 682,1

895,2

14 786,9

Sum

229 100,1

232 852,3

3 185,0

179 846,2

55 871,0

52 922,3

176 897,4

1) I Meld. St. 3 (2015–2016) vart det ved ein feil lagt til grunn inngåande ansvarsbeløp i USD ved beregning av utgåande ansvarsbeløp per 31.12.15 for garanti Prevensjonsimplantater i utviklingsland under UD. Dette gjer at sum ramme og sum ansvar for UD per 31.12.15 er endra frå fjorårets stortingsmelding. Sjå òg fotnote 3 i tabell 4.2 under Utanriksdepartementet.

Tabell 4.2 Garantiar stilte av staten 31. desember 2016 (tal i 1 000 kroner)

Tabellen syner statens garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteken av Stortinget, pådrege garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under dei einskilde departementa. Oversikta syner garantiane med tilhøyrande tekst, dato for stortingsvedtak, garantirammer, gammalt ansvar og nytt ansvar. Garantiansvaret er rekna til valutakurs per 31.12. Oversikta er basert på oppgåver som er sende inn frå departementa.

Garantifullmakt

Garantiansvar

Garantien gjeld

Dato for siste st.vedtak

Garantiramme 31.12.16

Utbetalt pga. tap 2016

Ansvar 31.12.15

Forskyvingar i 2016

Ansvar 31.12.16

Nedgang

Auke

1.

UTENRIKSDEPARTEMENTET

1.

Garantier ved direkte import fra utviklingsland

10.12.15

20 000

9 000

9 000

0

2.

Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling (WB-IBRD)1)

03.12.10

13 113 031

13 400 544

287 513

13 113 031

3.

Det multilaterale garantiinstitutt (MIGA)1)

10.12.99

93 094

95 124

2 030

93 094

4.

Den afrikanske utviklingsbank (AFDB)1)

10.12.15

8 263 626

8 593 964

330 338

8 263 626

5.

Den asiatiske utviklingsbank (AsDB)1)

09.12.09

3 981 103

4 192 090

210 987

3 981 103

6.

Den interamerikanske utviklingsbank (IDB)1)

03.12.10

2 413 637

2 261 357

152 280

2 413 637

7.

Europarådets utviklingsbank (CED)2)

13.12.11

563 705

596 752

33 047

563 705

8.

Prevensjonsimplantater i utviklingsland3)

10.12.15

412 022

641 748

229 726

412 022

9.

Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)1)

18.12.15

3 797 110

3 797 110

3 797 110

Sum Utenriksdepartementet

32 657 328

29 790 579

1 102 641

3 949 390

32 637 328

1) Garantiansvaret, ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2015 USD 8,8090 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.2016 USD 8,6200.

2) Garantiansvaret ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2015 EUR 9,6190 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.2016 EUR 9,0863.

3) I Meld. St. 3 (2015–2016) vart det ved ei misforståing lagt til grunn inngåande ansvarsbeløp i USD ved beregning av utgåande ansvarsbeløp per 31.12.15 (beregnet til 862,440 mill. kroner). Korrekt ansvar per 31.12.15 er 641,748 mill. kroner. Sjå òg fotnote 1).

2.

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

1.

Boliglån finansiert av Statens pensjonskasses fond

13.04.88

196 200

196 200

196 200

2.

Garantiansvar knyttet til overførte fond (Statbanenes pensjonskasse)

13.04.88

48 700

33 200

7 500

25 700

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

244 900

229 400

7 500

221 900

3.

HELSE- OG OMSORGSDEPARTERMENTET

1.

Opprettelse og overtakelse av apotek

14.12.00

400 000

1 060

221

839

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

400 000

1 060

221

839

4.

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

1.

Garanti for lån i KLP til Voss Familie- og barnevernsenter

1)

1 523

1 958

435

1 523

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

1 523

1 958

435

1 523

1) Garantiansvaret gjeld barnevernstiftingar flytta frå fylkeskommunane i samband med statleg overtaking av det fylkeskommunale barnevernet i 2004.

5.

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

1.

Innovasjon Norge (IN), realinvestering og driftskreditt

11.12.15

105 000

150

26 258

9 983

25 150

41 425

2.

GIEK, Den alminnelige garantiordning og Gammel alm.ordning

11.12.15

145 000 000

3 157 196

121 504 383

50 459 983

41 716 900

112 761 300

3.

GIEK, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland

11.12.15

3 150 000

2 414 600

565 400

133 000

1 982 200

4.

GIEK, Byggelånsgarantier til skipsbyggingsindustrien

11.12.15

5 000 000

769 800

2 671 600

4 885 900

2 984 100

5.

GIEK, Garantiordning ved etablering av langsiktige kraftkontraktar i kraftintensiv industri

11.12.15

20 000 000

0

6.

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)1)

15.12.10

2 697 904

2 856 073

158 169

2 697 904

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

175 952 904

3 157 346

127 571 114

53 865 135

46 760 950

120 466 929

1) Garantiramma per 31.12.2016 er på 296 920 000 Euro, som er identisk med garantiansvaret. Det er nytta valutakurs 1 EUR = 9,6190 NOK per 31.12.2015 og 1 EUR = 9,0863 NOK per 31.12.2016.

6.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

2.

Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier

17.06.16

2 620 000

935 000

1 685 000

2 620 000

3.

Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer

17.06.16

6 162 000

5 635 000

527 000

6 162 000

Sum Samferdselsdepartementet

8 782 000

6 570 000

2 212 000

8 782 000

7.

FINANSDEPARTEMENTET

1.

Garanti for grunnkapitalen i Den nordiske investeringsbank1)

18.12.15

11 300 265

11 962 762

662 497

11 300 265

2.

Nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investringsbank1)

18.12.15

2 992 200

3 167 623

175 423

2 992 200

3.

Miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank1)

18.12.15

521 137

27 619

551 689

57 273

494 416

Sum Finansdepartementet

14 813 602

27 619

15 682 074

895 193

14 786 881

1) Garantiane som er gjevne i EUR, er omrekna til NOK med 9,6190 per 31.12.2015 og 9,0863 per 31.12.2016.

Til forsida av dokumentet