Meld. St. 3 (2016–2017)

Statsrekneskapen 2016

Til innhaldsliste

1 Oversikt over statsrekneskapen 2016

Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter 2012–2016 (tal i mill. kroner)

Samla inntekter

Rekneskap

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekne-skap

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Skattar på formue og inntekt

235 232

245 608

240 865

238 291

251 138

239 200

240 294

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

251 816

269 430

283 951

299 435

310 331

305 500

304 924

Tollinntekter

3 070

3 111

3 205

3 305

3 360

3 333

3 369

Meirverdiavgift

220 713

233 874

242 571

252 220

263 560

266 800

266 172

Avgifter på alkohol

12 140

12 239

12 643

12 827

13 000

13 500

13 503

Avgifter på tobakk

7 315

7 080

7 259

7 265

7 200

7 500

7 254

Avgifter på motorvogner

33 213

32 309

30 773

29 887

30 168

29 444

29 140

Andre avgifter

43 916

45 396

46 888

49 344

53 387

51 589

52 105

Sum skattar og avgifter

807 415

849 047

868 156

892 576

932 144

916 866

916 762

Renter av statens forretningsdrift

74

85

80

76

77

75

77

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 010

1 964

2 334

2 659

2 245

2 348

2 527

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 084

2 049

2 413

2 735

2 322

2 423

2 604

Renter frå statsbankane

7 795

8 370

9 014

9 280

8 717

8 382

8 445

Renter av kontantbehaldning og andre krav

8 913

6 585

5 657

4 841

4 589

4 092

3 823

Utbyte utan Statoil

13 277

14 528

14 029

19 651

15 529

14 703

14 703

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

29 985

29 484

28 699

33 772

28 835

27 177

26 971

Inntekter under departementa

30 152

32 505

32 451

40 696

41 301

35 665

36 962

Overføring frå Noregs Bank

0

0

0

10 419

14 800

26 589

26 589

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

30 152

32 505

32 451

51 115

56 101

62 254

63 550

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

869 636

913 084

931 719

980 197

1 019 403

1 008 719

1 009 888

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

174 499

157 880

148 229

121 673

119 900

90 900

94 270

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

232 707

206 436

176 164

110 157

97 805

48 001

47 606

Aksjeutbyte frå Statoil

13 887

14 421

22 646

15 382

15 382

10 770

10 717

Sum petroleumsinntekter

421 093

378 737

347 039

247 212

233 087

149 671

152 594

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 290 729

1 291 821

1 278 757

1 227 409

1 252 490

1 158 390

1 162 481

Tilbakebetalingar

158 728

96 233

215 040

126 087

96 532

111 353

111 351

Statens pensjonsfond utland

104 550

117 340

156 164

186 063

208 994

212 516

212 516

Sum inntekter

1 554 008

1 505 394

1 649 962

1 539 559

1 558 016

1 482 259

1 486 348

Samla utgifter etter departement

Rekneskap

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekneskap3, 4)

Departement

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Kongehuset

191

196

211

228

232

232

232

Regjeringa

352

344

346

347

345

374

374

Stortinget og underliggjande institusjonar

1 594

1 677

1 786

1 941

2 302

2 253

2 164

Høgsterett

84

88

95

98

95

97

101

Utanriksdepartementet

31 936

35 865

35 890

40 035

41 360

42 036

41 352

Kunnskapsdepartementet

41 057

43 816

47 844

52 109

55 813

55 865

55 780

Kulturdepartementet

8 950

9 759

12 460

12 790

13 059

13 166

13 149

Justis- og beredskapsdepartementet2)

27 995

31 637

34 740

35 496

41 426

52 921

52 667

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

153 204

159 424

172 049

176 469

181 486

180 726

180 774

Arbeids- og sosialdepartementet

57 322

70 704

62 493

43 353

42 895

40 754

40 673

Helse- og omsorgsdepartementet

116 112

121 545

131 313

147 936

154 978

150 700

150 198

Barne- og likestillingsdepartementet2)

32 665

34 626

34 825

37 252

40 963

28 835

28 421

Nærings- og fiskeridepartementet

21 136

8 472

14 722

10 160

9 907

11 254

10 257

Fiskeri- og kystdepartementet1)

4 789

5 083

0

0

0

0

0

Landbruks- og matdepartementet

16 621

17 206

17 459

17 496

17 462

17 705

17 749

Samferdselsdepartementet

33 661

50 980

70 655

94 063

89 764

89 946

90 981

Klima- og miljødepartementet

5 065

5 420

8 616

8 323

8 929

8 998

8 519

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet1)

6 420

6 724

0

0

0

0

0

Finansdepartementet

38 241

107 331

57 873

107 121

47 507

63 042

64 082

Forsvarsdepartementet

41 490

43 571

46 675

45 339

48 892

50 078

49 254

Olje- og energidepartementet

6 162

16 528

18 614

15 790

21 048

25 912

25 933

Ymse utgifter

66

61

0

0

4 400

50

1

Statsbankane

105 945

121 021

124 001

118 410

113 576

113 269

109 057

Statleg petroleumsverksemd

25 610

33 585

35 372

28 955

29 000

28 000

27 815

Statens forretningsdrift

2 539

2 568

1 986

2 452

3 363

3 282

3 188

Statens pensjonsfond utland

395 483

345 151

311 667

218 256

204 087

121 671

124 779

Sum statsbudsjettet utan folketrygda

1 174 691

1 273 383

1 241 693

1 214 419

1 172 890

1 101 165

1 097 501

Folketrygda

348 567

368 100

389 928

420 461

439 556

437 754

437 087

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 523 258

1 641 483

1 631 621

1 634 880

1 612 447

1 538 919

1 534 588

Lånetransaksjonar

131 630

233 208

192 855

222 159

150 962

168 014

163 718

Statens pensjonsfond utland

395 483

345 151

311 667

218 256

204 087

121 671

124 779

Samla utgifter utan lånetransaksjonar og Statens pensjonsfond utland

996 144

1 063 124

1 127 099

1 194 464

1 257 397

1 249 234

1 246 091

1) Ny departementsstruktur frå 2014. Tidlegare FAD og FKD er gått inn i KMD, NFD og SD.

2) Frå 2016 er integreringsområdet under BLD gått inn i JD.

3) Frå 2015 er det innført ei nettoordning for statleg betalt meirverdiavgift. Verksemder som er med i ordninga bokfører betalt meirverdiavgift på kap. 1633, post 01 under Finansdepartementet for meirverdiavgift knytte til postane 01–49. Samanlikna med rekneskapen for 2014 og tidlegare kan ordninga forklare at utgiftene under det einskilde departement i 2015 og 2016 er noko lågare enn dei elles ville vore.

4) Frå 2015 er innbetalte standardrefusjonar førte som utgiftsreduksjonar i rekneskapen. Tidligere vart desse førte på inntektskapitlet til verksemdene på postane 15–18. Dette er refusjonar frå mellom anna arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som dekkjer utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom.

Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen 2016 (tal i mill. kroner)

UTGIFTER

Overført frå 20151)

Nysaldert budsjett

Samla løyving

Rekneskap3)

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført til 2017

Endring i overført løyving

Kongehuset

0

232

232

232

0

0

0

Regjeringa

13

374

387

374

13

10

-3

Stortinget og underliggjande institusjonar

86

2 253

2 338

2 164

174

75

-11

Høgsterett

4

97

102

101

0

0

-4

Utanriksdepartementet2)

361

42 036

42 397

41 352

1 045

1 043

682

Kunnskapsdepartementet

396

55 865

56 262

55 780

482

438

41

Kulturdepartementet

187

13 166

13 353

13 149

203

220

33

Justis- og beredskapsdepartementet1)

712

52 921

53 632

52 667

966

837

125

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 125

180 726

181 851

180 774

1 077

1 091

-34

Arbeids- og sosialdepartementet

406

40 754

41 160

40 673

486

487

81

Helse- og omsorgsdepartementet

223

150 700

150 923

150 198

724

1 214

991

Barne- og likestillingsdepartementet1)

125

28 835

28 960

28 421

539

103

-22

Nærings- og fiskeridepartementet1)

412

11 254

11 665

10 257

1 408

1 299

887

Landbruks- og matdepartementet

347

17 705

18 052

17 749

303

242

-105

Samferdselsdepartementet

3 411

89 946

93 358

90 981

2 377

2 373

-1 039

Klima- og miljødepartementet

246

8 998

9 244

8 519

724

682

436

Finansdepartementet

760

63 042

63 802

64 082

-280

650

-111

Forsvarsdepartementet

759

50 078

50 837

49 254

1 583

1 780

1 021

Olje- og energidepartementet

163

25 912

26 076

25 933

143

209

45

Ymse utgifter

0

50

50

1

49

0

0

Statsbankane1)

528

113 269

113 797

109 057

4 740

357

-171

Statleg petroleumsverksemd

0

28 000

28 000

27 815

185

0

0

Statens forretningsdrift

177

3 282

3 459

3 188

271

342

166

Folketrygda

129

437 754

437 883

437 087

796

106

-23

Statens pensjonsfond utland

0

121 671

121 671

124 779

-3 108

0

0

Samla utgifter2)

10 570

1 538 919

1 549 490

1 534 588

14 902

13 557

2 987

1) Overført løyving frå 2015 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2016. Denne fordelinga skil seg seg difor noko frå «Overført til 2016» i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Knapt 18 mill. kroner er flytta frå BLD til JD knytt til at integreringsområdet er flytta. Av overført beløp på 3,2 mill. kroner under NFD, kap. 928,74 er 2,5 mill. kroner stilt til rådevelde for Innovasjon Noreg,under statsbankane, kap. 2421.

2) I same tabell i meldinga i fjor vart overført løyving til 2016 for UD presentert med 228 mill. kroner og ikkje 361 mill kroner slik det detaljerte løyvingsrekneskepen i vedlegg 2.1 viste. Det vart i alt overført 10 570 mill. kroner frå 2015 til 2016.

3) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

INNTEKTER

Nysaldert budsjett

Rekneskap

Meirinntekt og mindreinntekt (-)

Skattar på formue og inntekt

239 200

240 294

1 094

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

305 500

304 924

-576

Tollinntekter

3 333

3 369

36

Meirverdiavgift

266 800

266 172

-628

Avgifter på alkohol

13 500

13 503

3

Avgifter på tobakk

7 500

7 254

-246

Avgifter på motorvogner

29 444

29 140

-304

Andre avgifter

51 589

52 105

517

Sum skattar og avgifter

916 866

916 762

-104

Renter av statens forretningsdrift

75

77

1

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 348

2 527

179

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 423

2 604

181

Renter frå statsbankane

8 382

8 445

64

Renter av kontantbehaldning og andre krav

4 092

3 823

-269

Utbyte utan Statoil

14 703

14 703

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

27 177

26 971

-205

Inntekter under departementa

35 665

36 962

1 297

Overføring frå Noregs Bank

26 589

26 589

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

Sum andre inntekter

62 254

63 550

1 297

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

1 008 719

1 009 888

1 169

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

90 900

94 270

3 370

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

48 001

47 606

-395

Aksjeutbyte frå Statoil

10 770

10 717

-53

Sum petroleumsinntekter

149 671

152 594

2 923

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 158 390

1 162 481

4 091

Tilbakebetalingar

111 353

111 351

-2

Statens pensjonsfond utland

212 516

212 516

0

Samla inntekter

1 482 259

1 486 348

4 089

Statslånemidlar

56 661

48 240

-8 421

Samla sum

1 538 919

1 534 588

-4 332

Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2016 (tal i mill. kroner)

Løyving

UTGIFTER

Framlegg i Gul bok

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Overført frå 20151)

Samla løyving

Rekneskap2)

Meirutgift (-) og mindreutgift

Kongehuset

233

232

232

0

232

232

0

Regjeringa

345

345

374

13

387

374

13

Stortinget og underliggjande institusjonar

2 326

2 302

2 253

86

2 338

2 164

174

Høgsterett

95

95

97

4

102

101

0

Utanriksdepartementet

37 414

41 360

42 036

361

42 397

41 352

1 045

Kunnskapsdepartementet

55 147

55 813

55 865

396

56 262

55 780

482

Kulturdepartementet

13 026

13 059

13 166

187

13 353

13 149

203

Justis- og beredskapsdepartementet1)

34 307

41 426

52 921

712

53 632

52 667

966

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

181 132

181 486

180 726

1 125

181 851

180 774

1 077

Arbeids- og sosialdepartementet

42 958

42 895

40 754

406

41 160

40 673

486

Helse- og omsorgsdepartementet

154 980

154 978

150 700

223

150 923

150 198

724

Barne- og likestillingsdepartementet1)

39 006

40 963

28 835

125

28 960

28 421

539

Nærings- og fiskeridepartementet1)

10 140

9 907

11 254

412

11 665

10 257

1 408

Landbruks- og matdepartementet

17 420

17 462

17 705

347

18 052

17 749

303

Samferdselsdepartementet

90 155

89 764

89 946

3 411

93 358

90 981

2 377

Klima- og miljødepartementet

8 892

8 929

8 998

246

9 244

8 519

724

Finansdepartementet

47 962

47 507

63 042

760

63 802

64 082

-280

Forsvarsdepartementet

49 066

48 892

50 078

759

50 837

49 254

1 583

Olje- og energidepartementet

21 240

21 048

25 912

163

26 076

25 933

143

Ymse utgifter

5 250

4 400

50

0

50

1

49

Statsbankane1)

113 309

113 576

113 269

528

113 797

109 057

4 740

Statleg petroleumsverksemd

29 000

29 000

28 000

0

28 000

27 815

185

Statens forretningsdrift

3 468

3 363

3 282

177

3 459

3 188

271

Statens pensjonsfond utland

204 087

204 087

121 671

0

121 671

124 779

-3 108

Sum statsbudsjettet utan folketrygda

1 160 958

1 172 890

1 101 165

10 441

1 111 607

1 097 501

14 106

Folketrygda

439 514

439 556

437 754

129

437 883

437 087

796

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 600 472

1 612 447

1 538 919

10 570

1 549 490

1 534 588

14 902

Lånetransaksjonar

150 820

150 962

168 014

0

168 014

163 718

4 296

Samla utgifter utan lånetransaksjonar

1 449 653

1 461 484

1 370 905

10 570

1 381 476

1 370 870

10 606

1) Sjå òg note 1 til tabell 1.2 i vedlegg 1.

2) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Løyving

INNTEKTER

Framlegg i Gul bok

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekneskap

Meirinntekt/ mindreinntekt (-)

Skattar på formue og inntekt

250 400

251 138

239 200

240 294

1 094

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

310 000

310 331

305 500

304 924

-576

Tollinntekter

3 360

3 360

3 333

3 369

36

Meirverdiavgift

263 500

263 560

266 800

266 172

-628

Avgifter på alkohol

13 000

13 000

13 500

13 503

3

Avgifter på tobakk

7 200

7 200

7 500

7 254

-246

Avgifter på motorvogner

30 168

30 168

29 444

29 140

-304

Andre avgifter

51 624

53 387

51 589

52 105

517

Sum skattar og avgifter

929 252

932 144

916 866

916 762

-104

Renter av statens forretningsdrift

77

77

75

77

1

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 245

2 245

2 348

2 527

179

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 322

2 322

2 423

2 604

181

Renter frå statsbankane

8 717

8 717

8 382

8 445

64

Renter av kontantbehaldning og andre krav

4 589

4 589

4 092

3 823

-269

Utbyte utan Statoil

13 471

15 529

14 703

14 703

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

26 777

28 835

27 177

26 971

-205

Inntekter under departementa

35 607

41 301

35 665

36 962

1 297

Overføring frå Noregs Bank

14 800

14 800

26 589

26 589

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

50 407

56 101

62 254

63 550

1 297

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

1 008 757

1 019 403

1 008 719

1 009 888

1 169

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

119 900

119 900

90 900

94 270

3 370

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

97 805

97 805

48 001

47 606

-395

Aksjeutbyte frå Statoil

15 382

15 382

10 770

10 717

-53

Sum petroleumsinntekter

233 087

233 087

149 671

152 594

2 923

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 241 844

1 252 490

1 158 390

1 162 481

4 091

Tilbakebetalingar

96 532

96 532

111 353

111 351

-2

Statens pensjonsfond utland

207 809

208 994

212 516

212 516

0

Sum inntekter

1 546 185

1 558 016

1 482 259

1 486 348

4 089

Statslånemidlar

54 288

54 430

56 661

48 240

-8 421

Samla sum

1 600 472

1 612 447

1 538 919

1 534 588

-4 332

Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2015−2016 (tal i mill. kroner)

Samla utgifter1)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag mv.

UTGIFTER

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Kongehuset

228

232

20

20

0

0

208

212

0

0

Regjeringa

347

374

347

374

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggjande institusjonar

1 941

2 164

1 374

1 466

354

477

213

221

0

0

Høgsterett

98

101

98

101

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

40 035

41 352

7 686

10 741

282

63

30 957

29 247

1 110

1 301

Kunnskapsdepartementet

52 109

55 780

4 160

4 630

21

57

47 928

51 093

0

0

Kulturdepartementet

12 790

13 149

3 160

3 219

32

29

9 599

9 902

0

0

Justis- og beredskapsdepartementet

35 496

52 667

31 602

35 869

1 710

999

2 184

15 799

0

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

176 469

180 774

4 862

5 090

1 696

2 053

169 911

173 631

0

0

Arbeids- og sosialdepartementet

43 353

40 673

23 927

25 179

549

391

11 033

11 552

7 844

3 552

Helse- og omsorgsdepartementet

147 936

150 198

5 259

5 470

27

22

142 651

144 706

0

0

Barne- og likestillingsdepartementet

37 252

28 421

7 752

8 476

71

10

29 429

19 936

0

0

Nærings- og fiskeridepartementet

10 160

10 257

3 641

3 831

776

101

5 538

5 987

205

338

Landbruks- og matdepartementet

17 496

17 749

1 586

1 646

46

33

15 865

16 071

0

0

Samferdselsdepartementet

94 063

90 981

21 009

23 040

24 634

27 482

8 420

10 458

40 000

30 000

Klima- og miljødepartementet

8 323

8 519

2 329

2 433

494

606

5 500

5 480

0

0

Finansdepartementet

107 121

64 082

14 158

14 908

185

201

32 859

34 196

59 919

14 778

Forsvarsdepartementet

45 339

49 254

32 722

34 045

11 982

14 532

634

676

0

0

Olje- og energidepartementet

15 790

25 933

1 562

1 644

8

7

4 971

5 007

9 250

19 275

Ymse utgifter

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

118 410

109 057

724

725

56

62

13 801

13 796

103 831

94 474

Statleg petroleumsverksemd

28 955

27 815

0

0

28 955

27 815

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

2 452

3 188

-593

-334

3 045

3 522

0

0

0

0

Folketrygda

420 461

437 087

0

0

0

0

420 461

437 087

0

0

Statens pensjonsfond utland

218 256

124 779

0

0

0

0

218 256

124 779

0

0

Sum utgifter

1 634 880

1 534 588

167 382

182 574

74 922

78 460

1 170 417

1 109 835

222 159

163 718

1) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Løyving

Rekneskap

2015

2016

2015

2016

1. Inntekter (utan tilbakebetalingar mv. og overføring frå Statens pensjonsfond utland)

1 235 164

1 158 390

1 227 409

1 162 481

2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld)

1 421 227

1 370 905

1 412 721

1 370 870

Driftsutgifter

166 769

182 187

167 382

182 574

Nybygg, anlegg mv.

74 084

79 678

74 922

78 460

Overføringar til andre

951 692

987 370

952 161

985 057

Overføring til Statens pensjonsfond utland

228 682

121 671

218 256

124 779

3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond utland (1–2)

-186 063

-212 516

-185 312

-208 388

4. Overføring frå Statens pensjonsfond utland

186 063

212 516

186 063

212 516

5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4)

0

0

751

4 127

Samla inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg og anlegg

Skattar, avgifter og andre overføringar

Tilbake- betalingar

INNTEKTER

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Skattar på formue og inntekt

238 291

240 294

0

0

0

0

238 291

240 294

0

0

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

299 435

304 924

0

0

0

0

299 435

304 924

0

0

Tollinntekter

3 305

3 369

0

0

0

0

3 305

3 369

0

0

Meirverdiavgift

252 220

266 172

0

0

0

0

252 220

266 172

0

0

Avgifter på alkohol

12 827

13 503

0

0

0

0

12 827

13 503

0

0

Avgifter på tobakk

7 265

7 254

0

0

0

0

7 265

7 254

0

0

Avgifter på motorvogner

29 887

29 140

0

0

0

0

29 887

29 140

0

0

Andre avgifter

49 344

52 105

0

0

0

0

49 344

52 105

0

0

Sum skattar og avgifter

892 576

916 762

0

0

0

0

892 576

916 762

0

0

Renter av statens forretningsdrift

76

77

0

0

0

0

76

77

0

0

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 659

2 527

0

1

2 649

2 511

10

16

0

0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 735

2 604

0

1

2 649

2 511

85

92

0

0

Renter frå statsbankane

9 280

8 445

0

0

0

0

9 280

8 445

0

0

Renter av kontantbehaldning og andre krav

4 841

3 823

0

0

0

0

4 841

3 823

0

0

Utbyte utan Statoil

19 651

14 703

0

0

0

0

19 651

14 703

0

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

33 772

26 971

0

0

0

0

33 772

26 971

0

0

Inntekter under departementa

40 696

36 962

22 916

25 285

523

631

17 257

11 045

0

0

Overføring frå Noregs Bank

10 419

26 589

0

0

0

0

10 419

26 589

0

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

51 115

63 550

22 916

25 285

523

631

27 676

37 634

0

0

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

980 197

1 009 888

22 916

25 286

3 172

3 142

954 109

981 459

0

0

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

121 673

94 270

93 855

67 188

23 726

23 277

4 092

3 806

0

0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

110 157

47 606

0

0

0

0

110 157

47 606

0

0

Aksjeutbyte frå Statoil

15 382

10 717

0

0

0

0

15 382

10 717

0

0

Sum petroleumsinntekter

247 212

152 594

93 855

67 188

23 726

23 277

129 631

62 129

0

0

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 227 409

1 162 481

116 770

92 474

26 898

26 419

1 083 740

1 043 588

0

0

Tilbakebetalingar

126 087

111 351

0

0

0

0

0

0

126 087

111 351

Statens pensjonsfond utland

186 063

212 516

0

0

0

0

186 063

212 516

0

Sum inntekter

1 539 559

1 486 348

116 770

92 474

26 898

26 419

1 269 803

1 256 104

126 087

111 351

Løyving

Rekneskap

LÅNETRANSAKSJONAR

2015

2016

2015

2016

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjeteikning mv. i alt

227 153

168 014

222 159

163 718

Utlån mv. til statsbankane

106 768

98 807

103 831

94 474

Gjeldsavdrag

61 419

14 778

59 919

14 778

Andre utlån, aksjeteikning mv.

58 966

54 429

58 410

54 466

7. Tilbakebetalingar mv.

124 229

111 353

126 087

111 351

8. Utlån mv. netto (6–7)

102 924

56 661

96 072

52 367

9. Samla finansieringsbehov, av kontantbehaldning og lån (8–5)

102 924

56 661

95 321

48 240

10. Statslånemidlar

102 924

56 661

95 321

48 240

Tabell 1.5 Oversikt over løyvingsrekneskapen sine hovudgrupper for 2012–2016 (tal i mill. kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

Utgifter utan lånetransaksjonar

1. Driftsutgifter, fordelte med:1), 2), 3)

144 031

150 439

156 948

167 382

182 574

Utgifter til løn

78 268

80 590

84 413

85 359

88 799

Utgifter til varer og tenester

65 736

69 654

72 884

82 615

94 108

Forretningsverksemda (post 24)

26

195

-349

-593

-334

2. Nybygg, anlegg mv.2)

52 883

69 114

77 536

74 922

78 460

3. Overføringar til andre

799 231

843 571

892 615

952 161

985 057

4. Overføring til Statens pensjonsfond utland

395 483

345 151

311 667

218 256

124 779

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 391 627

1 408 275

1 438 765

1 412 721

1 370 870

Inntekter utan lånetransaksjonar

Skattar og avgifter

807 415

849 047

868 156

892 576

916 762

Inntekter frå statens forretningsdrift

2 084

2 049

2 413

2 735

2 604

Renteinntekter og utbyte (utan statens forretningsdrift og Statoil)

29 985

29 484

28 699

33 772

26 971

Andre inntekter3)

30 152

32 505

32 451

51 115

63 550

Petroleumsinntekter

421 093

378 737

347 039

247 212

152 594

Statens pensjonsfond utland

104 550

117 340

156 164

186 063

212 516

Sum inntekter utan lånetransaksjonar

1 395 279

1 409 160

1 434 922

1 413 472

1 374 997

Overskot før lånetransaksjonar

3 652

885

-3 844

751

4 127

Lånetransaksjonar – utgifter

Utlån til statsbankane

92 740

107 295

109 980

103 831

94 474

Gjeldsavdrag

0

66 544

17 206

59 919

14 778

Andre utlån, aksjeteikning mv.

38 890

59 369

65 669

58 410

54 466

Sum lånetransaksjonar, utgifter

131 630

233 208

192 855

222 159

163 718

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 523 258

1 641 483

1 631 621

1 634 880

1 534 588

Lånetransaksjonar – inntekter

Tilbakebetalingar mv.

158 728

96 233

215 040

126 087

111 351

Statslånemidlar

-30 750

136 089

-18 341

95 321

48 240

Sum lånetransaksjonar, inntekter

127 978

232 322

196 699

221 408

159 591

Samla inntekter med lånetransaksjonar

1 523 258

1 641 483

1 631 621

1 634 880

1 534 588

1) Driftsutgiftene er fordelte på utgiftsartane løn og kjøp av varer og tenester. Der slik informasjon ikkje finst på underpost, er tilleggsinformasjon for 2012–2013 innhenta for vesentlege postar. For 2014–2016 er informasjon frå standard kontoplan nytta.

2) Frå 2015 er det innført ei nettoordning for statleg betalt meirverdiavgift. Verksemder som er med i ordninga bokfører betalt meirverdiavgift på kap. 1633, post 01 under Finansdepartementet for meirverdiavgift knytte til postane 01–49 i utgiftsavdeling 1 og 2. Samanlikna med rekneskapen for 2014 og tidlegare kan ordninga forklare at utgiftene i gruppe 2 frå 2015 vert noko lågare enn dei elles ville vore, og at utgiftene i gruppe 1 vert noko høgare.

3) Frå 2015 er innbetalte standardrefusjonar førte som utgiftsreduksjonar i rekneskapen. Tidligere vart desse førte på inntektskapitla til verksemdene på postane 15–18. Dette er refusjonar frå mellom anna arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som dekkjer utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom.

Tabell 1.6 Samla utgifter for løyvingsrekneskapen og overførte løyvingar i 2016 fordelte på utgiftsgrupper (tal i mill. kroner)

Post

Gruppe1)

Overført løyving frå 2015

Nysaldert budsjett 2016

Samla løyving 2016

Rekneskap 20162)

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført løyving til 2017

01–29

Driftsutgifter

3 262

182 187

185 448

182 574

2 875

3 759

30–49

Nybygg, anlegg mv.

4 144

79 678

83 822

78 460

5 361

4 851

50–89

Overføringar til andre

3 165

987 370

990 535

985 057

5 478

4 897

Overføring til Statens pensjonsfond utland

0

121 671

121 671

124 779

-3 108

0

Sum 01–89

10 570

1 370 905

1 381 476

1 370 870

10 606

13 507

90–99

Utlån, gjeldsavdrag mv.

0

168 014

168 014

163 718

4 296

50

Sum

10 570

1 538 919

1 549 490

1 534 588

14 902

13 557

1) Fordelinga av overført løyving frå 2015 i utgiftsgruppene 01–29, 30–49 og 50–89 skil seg noko frå fordelinga av overført løyving til 2016 i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Det kjem av at 11,6 mill. kroner av overført løyving på post 0928,21 i postgruppe 01–29 er stilt til rådevelde på post 0919,76 i postgruppe 50–89 i 2016.

2) Sjå note 2 og 3 under tabell 1.5 i Vedlegg 1.

Tabell 1.7 Løyvingane 2016 fordelte etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

Statens eigne driftsutgifter

Nybygg mv.

Overføringar

Utlån

Departement

Sum nysaldert budsjett2)

I alt

Post 01

Post 21–231)

Post 24–29

Post 30–49

I alt

Post 50–59

Post 60–69

Post 70–89

Post 90–99

Kongehuset

232

20

20

0

0

0

212

212

0

0

0

Regjeringa

374

374

352

22

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggjande institusjonar

2 253

1 490

1 479

11

0

541

222

0

0

222

0

Høgsterett

97

97

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

42 036

10 829

4 097

6 732

0

309

29 597

0

0

29 597

1 301

Kunnskapsdepartementet

55 865

4 687

1 774

2 914

0

51

51 128

36 070

3 220

11 838

0

Kulturdepartementet

13 166

3 184

3 015

169

0

31

9 951

1 532

65

8 354

0

Justis- og beredskapsdepartementet

52 921

36 122

29 794

6 219

108

1 121

15 678

342

13 323

2 013

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

180 726

4 954

3 789

1 131

35

2 052

173 720

364

167 513

5 844

0

Arbeids- og sosialdepartementet

40 754

25 303

25 011

293

0

372

11 579

254

183

11 142

3 500

Helse- og omsorgsdepartementet

150 700

5 087

3 223

1 864

0

22

145 590

342

7 139

138 110

0

Barne- og likestillingsdepartementet

28 835

8 765

6 597

2 168

0

7

20 063

225

2 441

17 397

0

Nærings- og fiskeridepartementet

11 254

3 968

2 794

1 174

0

448

6 449

2 728

450

3 271

389

Landbruks- og matdepartementet

17 705

1 618

1 582

36

0

4

16 083

2 045

139

13 900

0

Samferdselsdepartementet

89 946

22 697

2 461

19 621

615

26 684

10 565

140

2 711

7 714

30 000

Klima- og miljødepartementet

8 998

2 525

1 291

1 234

0

632

5 841

548

230

5 062

0

Finansdepartementet

63 042

14 424

13 669

756

0

250

33 589

20

21 150

12 419

14 778

Forsvarsdepartementet

50 078

33 927

32 238

1 689

0

15 467

683

188

0

496

0

Olje- og energidepartementet

25 912

1 668

949

719

0

8

4 998

2 702

68

2 228

19 239

Ymse utgifter

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

113 269

731

720

11

0

62

13 669

6 810

0

6 859

98 807

Statleg petroleumsverksemd

28 000

0

0

0

0

28 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

3 282

-334

0

0

-334

3 616

0

0

0

0

0

Folketrygda

437 754

0

0

0

0

0

437 754

0

341

437 413

0

Statens pensjonsfond utland

121 671

0

0

0

0

0

121 671

121 671

0

0

0

Sum utgifter

1 538 919

182 187

135 002

46 760

424

79 678

1 109 041

176 192

218 971

713 878

168 014

1) Av dette utgjer post 23: 19 934 mill. kroner.

2) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.8 Rekneskap 2016 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

Statens eigne driftsutgifter

Nybygg mv.

Overføringar

Utlån

Departement

Sum rekneskap2)

I alt

Post 01

Post 21–231)

Post 24–29

Post 30–49

I alt

Post 50–59

Post 60–69

Post 70–89

Post 90–99

Kongehuset

232

20

20

0

0

0

212

212

0

0

0

Regjeringa

374

374

357

17

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggjande institusjonar

2 164

1 466

1 457

9

0

477

221

0

0

221

0

Høgsterett

101

101

101

0

0

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

41 352

10 741

4 012

6 730

0

63

29 247

0

0

29 247

1 301

Kunnskapsdepartementet

55 780

4 630

1 785

2 845

0

57

51 093

36 068

3 180

11 845

0

Kulturdepartementet

13 149

3 219

3 049

170

0

29

9 902

1 532

64

8 306

0

Justis- og beredskapsdepartementet

52 667

35 869

29 701

6 068

100

999

15 799

305

13 387

2 107

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

180 774

5 090

3 855

1 202

33

2 053

173 631

364

167 360

5 907

0

Arbeids- og sosialdepartementet

40 673

25 179

24 886

293

0

391

11 552

254

182

11 117

3 552

Helse- og omsorgsdepartementet

150 198

5 470

3 394

2 076

0

22

144 706

342

6 253

138 111

0

Barne- og likestillingsdepartementet

28 421

8 476

5 817

2 659

0

10

19 936

225

2 255

17 456

0

Nærings- og fiskeridepartementet

10 257

3 831

2 822

1 009

0

101

5 987

2 678

132

3 177

338

Landbruks- og matdepartementet

17 749

1 646

1 609

37

0

33

16 071

2 045

139

13 887

0

Samferdselsdepartementet

90 981

23 040

2 458

19 985

597

27 482

10 458

145

2 501

7 813

30 000

Klima- og miljødepartementet

8 519

2 433

1 276

1 157

0

606

5 480

555

64

4 862

0

Finansdepartementet

64 082

14 908

14 156

752

0

201

34 196

20

21 348

12 828

14 778

Forsvarsdepartementet

49 254

34 045

32 385

1 660

0

14 532

676

188

0

489

0

Olje- og energidepartementet

25 933

1 644

945

699

0

7

5 007

2 702

36

2 269

19 275

Ymse utgifter

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

109 057

725

714

11

0

62

13 796

6 812

0

6 984

94 474

Statleg petroleumsverksemd

27 815

0

0

0

0

27 815

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

3 188

-334

0

0

-334

3 522

0

0

0

0

0

Folketrygda

437 087

0

0

0

0

0

437 087

0

348

436 739

0

Statens pensjonsfond utland

124 779

0

0

0

0

0

124 779

124 779

0

0

0

Sum utgifter

1 534 588

182 574

134 798

47 380

396

78 460

1 109 835

179 225

217 247

713 363

163 718

1) Av dette utgjer post 23: 20 188 mill. kroner.

2) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.9 Løyvingar og rekneskap 2016 fordelte etter art på programområde (tal i mill. kroner)

Løyvingar

Rekneskap

Programområde

Sum nysaldert budsjett1)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

Sum utgifter1)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

Konstitusjonelle institusjonar

2 858

1 884

541

434

0

2 770

1 861

477

433

0

Utanriksforvaltning

7 517

2 235

20

5 069

193

7 342

2 219

20

4 910

193

Internasjonal bistand

34 519

8 594

288

24 528

1 109

34 010

8 522

43

24 337

1 109

Militært forsvar

50 078

33 927

15 467

683

0

49 254

34 045

14 532

676

0

Justissektoren

53 018

36 219

1 121

15 678

0

52 768

35 970

999

15 799

0

Kunnskapsdepartementet

92 010

5 059

62

62 650

24 239

91 788

5 011

64

62 573

24 140

Kulturføremål

13 166

3 184

31

9 951

0

13 149

3 219

29

9 902

0

Arbeid og sosiale føremål

40 773

25 276

419

11 579

3 500

40 688

25 151

433

11 552

3 552

Helse og omsorg

150 700

5 087

22

145 590

0

150 198

5 470

22

144 706

0

Barn og likestilling

28 835

8 765

7

20 063

0

28 421

8 476

10

19 936

0

Klima og miljø

8 998

2 525

632

5 841

0

8 519

2 433

606

5 480

0

Kommunal, bustad og modernisering

200 408

5 007

5 669

173 741

15 990

199 032

5 127

5 585

173 649

14 670

Landbruk og mat

17 705

1 618

4

16 083

0

17 749

1 646

33

16 071

0

Nærings- og fiskeriføremål

71 956

3 968

448

8 574

58 966

68 219

3 831

101

8 285

56 002

Olje- og energiføremål

53 915

1 668

28 010

4 998

19 239

53 750

1 644

27 824

5 007

19 275

Innanlands transport

89 158

22 525

26 674

9 958

30 000

90 204

22 869

27 469

9 866

30 000

Post og telekommunikasjonar

789

172

11

607

0

777

172

13

592

0

Finansadministrasjon

37 708

14 381

250

23 076

0

38 422

14 870

201

23 351

0

Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

25 334

43

0

10 513

14 778

25 661

37

0

10 845

14 778

Ymse utgifter

50

50

0

0

0

1

1

0

0

0

Foreldrepengar, folketrygda

19 760

0

0

19 760

0

19 546

0

0

19 546

0

Sosiale føremål, folketrygda

371 583

0

0

371 583

0

371 134

0

0

371 134

0

Stønad ved helsetenester

30 142

0

0

30 142

0

30 067

0

0

30 067

0

Arbeidsliv, folketrygda

16 270

0

0

16 270

0

16 340

0

0

16 340

0

Statens pensjonsfond utland

121 671

0

0

121 671

0

124 779

0

0

124 779

0

Sum utgifter

1 538 919

182 187

79 678

1 109 041

168 014

1 534 588

182 574

78 460

1 109 835

163 718

1) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.10 Løyvingar og rekneskap utanom lånetransaksjonar 2016 på programområde (tal i mill. kroner)

Programområde

Nysaldert løyving

Rekne- skap1)

Avvik løyving og rekneskap

Overført løyving frå 20153)

Samla, disponibel løyving

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført løyving til 2017

Endring i overført løyving

Meirinntekter2)

00 Konstitusjonelle institusjonar

2 858

2 770

88

99

2 957

187

85

-14

0

02 Utanriksforvaltning

7 324

7 149

175

203

7 527

379

394

190

26

03 Internasjonal bistand

33 411

32 902

509

157

33 568

666

649

492

17

04 Militært forsvar

50 078

49 254

824

759

50 837

1 583

1 780

1 021

209

06 Justissektoren

53 018

52 768

250

716

53 734

966

838

121

53

07 Kunnskapsdepartementet

67 771

67 649

122

415

68 186

537

450

35

19

08 Kulturføremål

13 166

13 149

16

187

13 353

203

220

33

32

09 Arbeid og sosiale føremål

37 273

37 137

137

411

37 684

548

497

86

-11

10 Helse og omsorg

150 700

150 198

502

223

150 923

724

1 214

991

590

11 Barn og likestilling

28 835

28 421

414

125

28 960

539

103

-22

-32

12 Klima og miljø

8 998

8 520

478

246

9 244

724

682

436

11

13 Kommunal, bustad og modernisering

184 418

184 361

56

1 310

185 728

1 367

1 448

138

74

15 Landbruk og mat

17 705

17 749

-44

347

18 052

303

242

-105

10

17 Nærings- og fiskeriføremål

12 990

12 216

774

907

13 898

1 681

1 567

660

66

18 Olje- og energiføremål4)

34 676

34 475

200

164

34 839

364

210

46

34

21 Innanlands transport4)

59 157

60 203

-1 046

3 395

62 552

2 349

2 340

-1 055

38

22 Post og telekommunikasjonar

789

777

12

16

805

28

33

16

0

23 Finansadministrasjon

37 708

38 422

-714

758

38 466

45

647

-111

16

24 Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

10 556

10 883

-327

2

10 558

-325

2

0

0

26 Ymse utgifter

50

1

49

0

50

49

0

0

0

28 Foreldrepengar, folketrygda

19 760

19 546

214

0

19 760

214

0

0

0

29 Sosiale føremål, folketrygda

371 583

371 134

449

129

371 712

578

106

-23

0

30 Stønad ved helsetenester

30 142

30 067

74

0

30 142

74

0

0

0

33 Arbeidsliv, folketrygda

16 270

16 340

-70

0

16 270

-70

0

0

0

34 Statens pensjonsfond utland

121 671

124 779

-3 108

0

121 671

-3 108

0

0

0

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 370 905

1 370 870

36

10 570

1 381 476

10 606

13 507

2 937

1 152

Lånetransaksjonar

168 014

163 718

4 296

0

168 014

4 296

50

50

0

Sum utgifter med lånetransaksjonar

1 538 919

1 534 588

4 332

10 570

1 549 490

14 902

13 557

2 987

1 152

1) Sjå note 3 og 4 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

2) Faktiske meirinntekter som heimlar meirutgifter som er rapporterte frå departementa i samband med handsaminga av overføring av unytta løyving frå 2016 til 2017.

3) Overført løyving frå 2015 er fordelt etter det programområdet der løyvinga er disponert i 2016. Denne fordelinga skil seg seg noko frå «Overført til 2016» i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Knapt 18 mill. kroner er flytta frå område 11 til 06 knytt til at integreringsområde er flytta frå BLD til JD.

Tabell 1.11 Balansekonto for staten (tal i 1 000 kr)

Kontogruppe

Tekst

2016

2015

Eigedelar:

60

Kontantbehaldning

147 191 523

100 593 105

61

Spesielle fond og forsikringar

7 735 849 659

7 671 278 498

62

Verdipapir

156 997 668

150 839 290

63

Utlån og uteståande krav

486 723 088

481 273 875

64

Ordinære fond

196 500 573

151 393 495

65

Forskot

184 217

191 291

66

Kapital i statsbankane

658 896

658 896

68

Fast kapital i statsverksemdene

233 245 351

232 644 196

69

Eigenbehaldning statspapir

82 150 000

67 907 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar

-3 843 826

-2 874 256

77

Overkurs/underkurs statspapir

-9 636 413

-9 511 174

Sum eigedelar

9 026 020 737

8 844 394 217

Gjeld og eigenkapital:

80

Statsgjelda

515 617 124

482 817 188

81

Kontolån frå ordinære fond

207 616 546

162 142 686

82

Verksemder med særskilde fullmakter

17 757 092

16 521 364

84

Deposita og avsetjingar

5 824 066

-7 888 585

87

Overførte unytta løyvingar

13 557 129

10 570 462

Sum gjeld

760 371 957

664 163 116

99

Avslutningskonto (eigenkapital)

8 265 648 780

8 180 231 101

Sum gjeld og eigenkapital

9 026 020 737

8 844 394 217

Direktoratet for økonomistyring, Seksjon for regelverk og konsernsystem

31. desember 2016

29. mars 2017

Tabell 1.12 Note til balansekonto for staten, avslutningskonto for statsrekneskapen konto 99.00.00 (tal i 1 000 kr)

Debet:

Kredit:

Balanse 31. desember 2016

8 265 648 780

Balanse 31. desember 2015

8 180 231 101

Auke i statens eigenkapital

85 417 679

Sum

8 265 648 780

Sum

8 265 648 780

Tabell 1.13 Note til endringar i avslutningskonto 99.00.00, spesifikasjon av endringar på konto for forskyvingar i balansen 2016 (tal i kroner)

Tabellen syner korleis netto endring ført mot statens eigenkapital (konto 99.00.00) fordeler seg på dei ulike kontogruppene i kapitalrekneskapen og avslutningsposteringa mot løyvingsrekneskapen. Tabellen inneheld fordeling av transaksjonar mot eigenkapitalen frå både transaksjonar som er førte på 90-postar og transaksjonar som ikkje er førte på 90-postar. Note 17 i kapittel 4.1 syner til samanlikning berre transaksjonar som ikkje er førte frå 90-postar.

Kontogruppe

Tekst

Beløp

99

Netto auke i statens eigenkapital, bokført på konto for forskyving i balansen

-85 417 678 884

Fordeling på dei ulike kontogruppene i rekneskapen:

5999

Avslutningspostering mot løyvingsrekneskapen (jf. kap. 5999)

-48 239 728 155

60

Kontantbehaldningar

0

61

Spesielle fond og forsikringar

64 571 160 805

62

Verdipapir

6 158 378 116

63

Utlån og uteståande krav

5 449 212 690

64

Ordinære fond

45 107 077 559

65

Forskot

826 784

66

Kapital i statsbankane

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

601 155 467

69

Eigenbehaldning statspapir

0

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar

-71 773 139

77

Overkurs/underkurs statspapir

0

80

Statsgjelda

14 778 000 000

81

Kontolån frå ordinære fond

0

82

Verksemder med særskilde fullmakter

0

84

Deposita og avsetjingar

50 035 758

87

Overførte unytta løyvingar

-2 986 667 000

Sum

85 417 678 884

Tabell 1.14 Samanhengen mellom finansieringsbehovet (kap. 5999) og faktisk endring i kontantbehaldninga (tal i kroner)

Brutto finansieringsbehov i løyvingsrekneskapen går fram av kap. 5999 Statslånemidlar og vert ført mot konto for forskyving i balansen (eigenkapitalen) i kapitalrekneskapen. Det er fleire grunnar til at faktisk endring i kontantbehaldninga i Noregs Bank ikkje er lik finansieringsbehovet. For det fyrste avvik statlege verksemder på nokre område frå eit reindyrka kontantprinsipp. For det andre vil statens gjeldsforvaltning gjere disposisjonar knytt til opplåning og marknadsoperasjonar som ikkje vert førte i løyvingsrekneskapen, men berre i kapitalrekneskapen. For det tredje vil endring i inneståande midlar frå nettobudsjetterte verksemder og kontolån frå ordinære fond forklare ein del av skilnaden. For det fjerde vil netto avsetjing til Statens pensjonsfond utland avvike noko frå faktisk overføring frå statskassa. Tabellen nedanfor forklarer skilnaden mellom finansieringsbehovet og endringa i kontantbehaldninga nærare. Andre endringar i kapitalrekneskapen som er førte direkte mot konto for forskyving i balansen, verkar ikkje inn på kontantbehaldninga, jf. spesifikasjon i tabell 1.13.

Dekning av brutto finansieringsbehov 2016, jf. kap. 5999

-48 239 728 155,23

Anna endring, jf. spesifikasjon nedanfor

94 838 146 751,68

Netto endring i kontantbehaldninga, jf. kontogruppe 60

46 598 418 596,45

Spesifikasjon av anna endring i kontantbehaldninga:

Ført i kapitalrekneskapen

Verknad på kontantbehaldninga

Ført av ordinære verksemder (rekneskapsførarar) 1)

-1 088 812 823,71

1 088 812 823,71

63

Andre utlån

65

Forskot, veg- og jernbanemidlar under Samferdselsdepartementet

-7 900 758,27

70–72

Rekneskapsførarar sitt mellomvære med statskassa

-897 797 110,02

84

Deposita og avsetjingar, vegmidlar under Samferdselsdepartementet

-190 413 070,00

84

Deposita og avsetjingar, Nordiske investeringsbanken under Finansdepartementet

7 618 686,78

84.50

Avsetjing Svalbardrekneskapen

-320 572,20

Ført av statens gjeldsforvaltning 2)

-33 476 608 445,45

33 476 608 445,45

63

Andre utlån

-370 336,54

69

Eigenbehaldning statspapir

14 243 000 000,00

71

Gjeldsforvaltninga sitt mellomvære med statskassa

77

Overkurs/underkurs statspapir

-125 239 304,75

80

Statsgjelda

-32 799 935 867,07

80–3/9 Faste lån opptekne innanlands

-45 222 000 000,00

80–55 Statskassevekslar

10 000 000 000,00

80–8 Kontolån

2 422 064 132,93

84

Deposita og avsetjingar

-16 433 273,63

98

Konto for forskyving i balansen, regulering av statsgjelda

-14 777 629 663,46

Endring bankbehaldning i Noregs Bank for nettobudsjetterte verksemder og fond 3)

-46 709 587 064,80

46 709 587 064,80

81

Inneståande frå fond

-45 473 859 775,49

82

Inneståande frå nettobudsjetterte verksemder

-1 235 727 289,31

Overføring til statens pensjonsfond 4)

-13 563 138 417,72

13 563 138 417,72

848016 Avsetjing til Statens pensjonsfond utland

-13 563 138 417,72

Sum

-94 838 146 751,68

94 838 146 751,68

1) Statlege verksemder som rapporterer til løyvingsrekneskapen avvik på visse punkt med eit reindyrka kontantprinsipp. Skattetrekk, reiseforskot/andre forskot og utlagde kassebehaldningar er døme på postar som vert balanseførte og går inn i verksemda sitt mellomvære med statskassa. Under Samferdselsdepartementet er det ei ordning med forskotering av veg- og jernbanemidlar frå fylkeskommunar/kommunar til staten. Under Finansdepartementet føres avsetningar, gaantiaear mv. knytt til tapsfond for den Nordiske investeringsbanken. For Svalbardrekneskapen er det ei ordning der Stortingets løyving på kapittel 0480, post 50 vert ført til utgift av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), med ei avsetjing på konto 84.50.04 Avsetjingar i Svalbardrekneskapen. JD og nokre andre statlege verksemder som har utbetalingar og innbetalingar knytte til Svalbardrekneskapen, bokfører desse mot 84.50.04.

2) Statens gjeldsforvaltning vert ført av Finansdepartementet. Gjeldsforvaltninga sikrar, ved opplåning og marknadsoperasjonar, at det til ei kvar tid er nok likviditet i statskassa til å dekkje behovet. I dette arbeidet vert det òg ført transaksjonar som ikkje er med i løyvingsrekneskapen, men som påverkar kontantbehaldninga. Slike transaksjonar forklarer ein stor del av endringa på kontantbehaldninga.

3) Verksemder med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte 50-post verksemder) og kontolån frå ordinære fond har likviditeten plassert i Noregs Bank, men ut- og innbetalingar i verksemdene vert ikkje førte i løyvingsrekneskapen for staten. Det inneber at endring i likviditet kan forklare mykje av verknaden på kontantbehaldninga. Inneståande frå fond auka med 45,4 mrd. kroner, jf. infrastrukturfondet og klimafondet som auka med høvesvis 30,5 mrd. kroner og 14,5 mrd. kroner i 2016 medrekna kapitaliserte renter. Likviditeten auka samla for dei nettobudsjetterte verksemdene med 1,2 mrd. kroner.

4) Avsetjingskontoen for Statens pensjonsfond utland syner at det er overført 3,1 mrd. kroner for mykje til SPU frå statskassa i 2016. Endra avsetjing i 2016 er -13,6 mrd. kroner. Kontantoverføringane til SPU er omtalte i kapittel 3 i meldinga.

Tabell 1.15 Oversyn over statsrekneskapen 2016 ut frå kjelde til postering (tal i kroner)

Kontogruppe

Fordeling på ulike kontogrupper i rekneskapen:

Netto endring

Ført av ordinære rekneskapsførarar

Statsgjeldsforvaltninga

Endra bankbehaldning fond/50-post

Overføring Statens pensjonsfond utland

Ført mot eigenkapitalen1)

0001–5999

Ført mot løyvingsrekneskapen/kap. 5999

0

112 098 055 424

23 878 756 038

-87 737 083 307

-48 239 728 155

60

Kontantbehaldningar

46 598 418 596

-111 009 242 600

9 597 852 407

46 709 587 065

101 300 221 725

61

Spesielle fond og forsikringar

64 571 160 805

64 571 160 805

62

Verdipapir

6 158 378 116

6 158 378 116

63

Utlån og uteståande krav

5 449 212 690

-370 337

5 449 583 027

64

Ordinære fond

45 107 077 559

45 107 077 559

65

Forskot

-7 073 975

-7 900 758

826 784

66

Kapital i statsbankane

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

601 155 467

601 155 467

69

Eigenbehaldning statspapir

14 243 000 000

14 243 000 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar m.m.

-969 570 250

-897 797 110

-71 773 139

77

Overkurs/underkurs statspapir

-125 239 305

-125 239 305

80

Statsgjelda

-32 799 935 867

-32 799 935 867

81

Kontolån frå ordinære fond

-45 473 859 775

0

-45 473 859 775

82

Verksemder med særskilde fullmakter

-1 235 727 289

0

-1 235 727 289

84

Deposita og avsetjingar

-13 712 650 889

-183 114 955

-16 433 274

-13 563 138 418

50 035 758

87

Overførte unytta løyvingar

-2 986 667 000

-2 986 667 000

99

Netto auke i statens eigenkapital, bokført på konto for forskyving i balansen

-85 417 678 884

-14 777 629 663

-70 640 049 221

Sum

0

0

0

0

0

0

1) Samanlikna med tabell 1.13 er nettobeløp på 14,8 mrd. kroner, ført av gjeldsforvaltninga mot konto for forskyving i balansen, trekt ut. Summen inngår her i kolonnen for statsgjeldsforvaltninga. Beløpet inngår i nettobeløpet i kontogruppe 80 med 14,8 mrd. kroner og i kontogruppe 63 med -0,4 mill. kroner kroner.

Til forsida av dokumentet