Meld. St. 3 (2016–2017)

Statsrekneskapen 2016

Til innhaldsliste

5 Andre rekneskaper og spesifikasjonar

Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen. Administrasjon av Svalbard 2016

Justis- og beredskapsdepartementet fremjar kvart år Svalbardbudsjettet for Stortinget. Det vert gjort i ein eigen budsjettproposisjon som vert framlagd samstundes med statsbudsjettet. Justis- og beredskapsdepartementet set opp ein rekneskap som følgjer inndelinga i Svalbardbudsjettet, og Svalbardrekneskapen vert presentert i stortingsmeldinga om statsrekneskapen. Svalbardbudsjettet får eit årleg nettotilskot slik at utgifter og inntekter i budsjettet og rekneskapen balanserer. Tilskotet vert ført på løyvingsrekneskapens kap. 0480 Svalbardbudsjettet, post 50 Tilskot og vert ført som inntekt på Svalbardrekneskapens kap. 3035, post 70 Tilskot. Avsetjinga til Svalbardrekneskapen går fram av konto 845004 i kapitalrekneskapen. Nærare spesifikasjon av utgifter og inntekter kjem fram nedanfor.

Overført frå 2015

Løyving

Samla løyving

Rekneskap

Meirutg.(-) Mindreutg.

Overført til 2017

Kap.

Post

Utgifter

Kroner

Kroner

Kroner

Kroner

Kroner

Kroner

1

Svalbard kirke

1

Driftsutgifter

137 102

4 745 000

4 882 102

4 888 729

-6 627

0

3

Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre

0

167 489 000

167 489 000

168 405 000

-916 000

0

4

Tilskudd til Svalbard Museum

70

Driftsutgifter

0

11 924 000

11 924 000

11 924 000

0

0

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

2 460 989

53 013 000

55 473 989

53 986 342

1 487 647

2 348 735

6

Sysselmannens transport tjeneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

8 407 955

193 640 000

202 047 955

193 849 254

8 198 701

9 398 083

7

Tilfeldige utgifter

70

Diverse tilskudd

43 945

1 820 000

1 863 945

1 745 000

118 945

91 000

9

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

1

Driftsutgifter

21 990

1 917 000

1 938 990

1 936 621

2 369

2 369

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

0

1 645 000

1 645 000

1 659 161

-14 161

0

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

0

3 432 000

3 432 000

3 432 000

0

0

18

Navigasjonsinnretninger

1

Driftsutgifter

325 000

6 700 000

7 025 000

6 700 000

325 000

325 000

19

Statens bygninger på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

198 254

7 098 000

7 296 254

6 634 583

661 671

354 900

20

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

595 650

3 811 000

4 406 650

3 715 344

691 306

190 550

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overførast

127 643

0

127 643

115 676

11 967

0

Sum kap 20

723 293

3 811 000

4 534 293

3 831 020

703 274

190 550

22

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

1

Driftsutgifter

115 412

3 685 000

3 800 412

3 756 537

43 876

43 876

Sum utgifter

12 433 941

460 919 000

473 352 941

462 748 245

10 604 695

12 754 513

Endring i overførte bevilginger

320 572

463 068 818

Løyving

Rekneskap

Meirinntekt Mindreinntekt(-)

Kap.

Post

Inntekter

Kroner

Kroner

Kroner

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

1 768 421

1 568 421

2

Refusjoner m.v.

2 700 000

3 561 088

861 088

Sum kap. 3005

2 900 000

5 329 509

2 429 509

3006

Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)

2

Refusjoner

0

1 199 382

1 199 382

Sum kap. 3006

0

1 199 382

1 199 382

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 22)

2

Refusjoner

280 000

295 060

15 060

Sum kap. 3022

280 000

295 060

15 060

3030

Skatter og avgifter

70

Skatter m.m.

139 300 000

174 276 584

34 976 584

71

Utførselsavgift

4 500 000

4 738 333

238 333

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 044 000

1 091 500

47 500

Sum kap. 3030

144 844 000

180 106 417

35 262 417

3035

Tilskudd fra statsbudsjettet

70

Tilskudd

312 895 000

276 138 450

-36 756 550

Sum inntekter

460 919 000

463 068 818

2 149 818

Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen. Balansekonto per 31. desember 2016

Eigedelar

Kroner

Skyldnader

Kroner

Depositokonto 845004

12 754 513

Overført til 2017

12 754 513

12 754 513

12 754 513

Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2016

Debet

Kroner

Kredit

Kroner

Depositokonto 845004 UB 2016

12 754 513

Depositokonto 845004 IB 2016

12 433 941

Auke i overførte løyvingar

320 572

12 754 513

12 754 513

Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2016

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar1)

40 819 825 877

Eigenkapital utan reguleringsfond

36 544 603 181

Aksjar, andelar

29 743

Reguleringsfondet

378 033 420

Utlån og obligasjonar

17 328 781

Sum anleggsmidlar

40 837 184 402

Sum eigenkapital

36 922 636 601

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Varebehaldningar, varer i arbeid

0

Statens renteberande kapital1)

4 275 359 459

Kortsiktige fordringar

23 747 022

Anna langsiktig gjeld

17 221 761

Kortsiktige plasseringar

0

Kassebehaldning og innskot

0

Sum omløpsmidlar

23 747 022

Sum langsiktig gjeld

4 292 581 220

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

75 399 145

Mellomvere med statskassa

-429 685 543

Sum kortsiktig gjeld

-354 286 398

Sum eigedelar

40 860 931 424

Sum eigenkapital og gjeld

40 860 931 424

1) Svalbardeigedomen er i 2016 innlemma i balansen til Statsbygg med 10,2 mill. kroner.

Tabell 5.5 Statens Kartverk. Balanse per 31. desember 2016

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

123 847 508

Eigenkapital utan reguleringsfond

-96 707 203

Aksjar, andelar

14 000

Reguleringsfondet

228 335 056

Utlån og obligasjonar

0

Sum anleggsmidlar

123 861 508

Sum eigenkapital

131 627 852

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Varebehaldningar, varer i arbeid

955 778

Statens renteberande kapital

123 847 508

Kortsiktige fordringar

278 377 280

Anna langsiktig gjeld

0

Kortsiktige plasseringar

0

Kassebehaldning og innskot

20

Sum omløpsmidlar

279 333 078

Sum langsiktig gjeld

123 847 508

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

399 963 386

Mellomvere med statskassa

-252 244 161

Sum kortsiktig gjeld

147 719 226

Sum eigedelar

403 194 586

Sum eigenkapital og gjeld

403 194 586

Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2016

Eigelelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

17 405 651

Eigenkapital utan reguleringsfond

10 974 849

Reguleringsfondet

20 778 731

Sum anleggsmidlar

17 405 651

Sum eigenkapital

31 753 580

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Kortsiktige fordringar

20 778 731

Statens renteberande kapital

6 430 802

Sum omløpsmidlar

20 778 731

Sum langsiktig gjeld

6 430 802

Sum eigedelar

38 184 382

Sum eigenkapital og gjeld

38 184 382

Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Balanse per 31. desember 2016

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar1)

220 996 471 655

Eigenkapital

153 053 145 458

Immaterielle eigedelar

72 115 458

Sum eigenkapital

153 053 145 458

Finansielle anleggsmidlar

361 655 412

Langsiktig gjeld:

Langsiktige forpliktingar

67 545 758 899

Langsiktig gjeld

7 268 276 220

Sum anleggsmidlar

221 430 242 526

Sum langsiktig gjeld

74 814 035 119

Omløpsmidlar: 2)

Kortsiktig gjeld: 4)

Lager

2 737 334 857

Leverandørgjeld

2 411 148 132

Kundefordringar3)

16 839 449 912

Anna kortsiktig gjeld3)

10 878 086 357

Bankinnskot

149 387 771

Sum omløpsmidlar

19 726 172 541

Sum kortsiktig gjeld

13 289 234 489

Sum eigedelar

241 156 415 068

Sum eigenkapital og gjeld

241 156 415 068

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin post 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er brukt i kapitalrekneskapet og rekneskapsprinsippet er brukt i balansen til SDØE.

2) Finansielle instrumenter som ikkje er balanseført etter NGAAP: Eigedelar knytte til uoppgjorte terminkontraktar og futures utgjer 277 mill. kroner per 31.12.2016

3) Mellomvere med staten er 3 227,3 mill. kroner i statens favør per 31.12.2016 (gjeld). Mellomvere med Statoil ASA er om lag 5 200 mill. kroner per 31.12.2016 (krav)

4) Finansielle instrumenter som ikkje er balanseført etter NGAAP: Forpliktingar knytte til uoppgjorte terminkontrakter og futures utgjer 4 499 mill. kroner per 31.12.2016

Tabell 5.8 Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2016

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

548 584 874

Eigenkapital utan reguleringsfond

272 669 113

Aksjar, andelar

0

Reguleringsfondet

70 737 612

Utlån og obligasjonar

0

Sum anleggsmidlar

548 584 874

Sum eigenkapital

343 406 725

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Varebehaldningar, varer i arbeid

0

Statens renteberande kapital

275 915 761

Kortsiktige fordringar

0

Anna langsiktig gjeld

0

Kortsiktige plasseringar

0

Kassebehaldning og innskot

0

Mellomvere med statskassa

83 709 556

Sum omløpsmidlar

83 709 556

Sum langsiktig gjeld

275 915 761

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

12 971 944

Sum kortsiktig gjeld

12 971 944

Sum eigedelar

632 294 430

Sum eigenkapital og gjeld

632 294 430

Tabell 5.9 NORFUND. Balanse per 31. desember 20161)

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

7 768 367

Eigenkapital utan reservekapital1)

13 104 584 534

Aksjar, andelar2)

6 190 898 917

Reservekapital

3 305 250 000

Sum anleggsmidlar

6 198 667 284

Sum eigenkapital

16 409 834 534

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Kortsiktige fordringar

2 153 279 550

Avsetning skyldnader

26 767 435

Kortsiktige plasseringar

7 368 326 615

Kassebehaldning og innskot

2 384 994 079

Sum omløpsmidlar

11 906 600 244

Sum langsiktig gjeld

26 767 435

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld2)

1 662 978 777

Offentlege avgifter

5 686 783

Sum kortsiktig gjeld

1 668 665 560

Sum eigedelar

18 105 267 529

Sum eigenkapital og gjeld

18 105 267 529

1) Balansestala for Norfund byggjer på endeleg, revidert årsrekneskap for 2016 som vart handsama av styret den 28. mars 2017. Denne rekneskapen vart send inn frå Utanriksdepartementet etter at statsrekneskapen for 2016 var stengd for posteringar. I den endelege rekneskapen til Norfund er eigenkapital utan reservekapital 604,2 mill. kroner lågare enn oppføringa i kapitalrekneskapen sin konto 617001 NORFUND, som baserte seg på førebelse innrapporterte tal. Utanriksdepartementet opplyser at endringa i hovudsak kjem av at det etter innrapporteringa til statsrekneskapen vart gjort rekneskapsmessige nedskrivingar basert på verdivurderingar av Norfunds portefølje per 31.12.2016. NORFUND presenterer sin rekneskap i samsvar med god rekneskapsskikk i Noreg.

2) Norfund inngjekk i 2016 ein avtale om kjøp av 33,1 prosent av aksjane i bankinvesteringsselskapet Arise BV. Kjøpet skal dels finansierast ved kontantinnskot og dels ved overføring av aksjar i visse selskap som Norfund har eigardel i. I påvente av myndigheitsgodkjenning vart eigarskifte av aksjar ikkje juridisk gjennomført før årsskiftet. På bakgrunn av dette er avtalt verdi av desse aksjane rekneskapsteknisk ført som kortsiktig gjeld til Arise i Norfunds balanse per 31.12.2016, i tillegg til at verdien på aksjane òg er ført i Norfunds balanse. Formell myndigheitsgodkjenning for overføringane er venta i 2017. Sjå òg Norfunds årsrekneskap for nærare omtale.

Til forsida av dokumentet