Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalget ble nedsatt i januar 1997 med sikte på å vurdere rettighetene til krigspensjon for deltakerne i Alta bataljon, spesielt i lys av de gjeldende forskningsresultatene angående psykiske senskader.

Arbeidet skulle ifølge mandatet ha vært avsluttet pr 31. desember 1997. Denne fristen er blitt overskredet med fem måneder. Det er særlig to grunner til dette. For det første gikk utvalget ut med et tilbud til alle gjenlevende veteraner fra Alta bataljon som var bosatt i Finnmark og enkelte andre steder, om en omfattende helseundersøkelse utført av spesialister i psykiatri og allmennmedisin. For det andre engasjerte utvalget Statistisk sentralbyrå til å utarbeide et statistisk materiale til belysning av levealderen m m for deltakerne i Alta bataljon sammenlignet med en tilsvarende gruppe ikke-krigsdeltakere. Analysen av datamaterialet fra disse undersøkelsene har tatt lenger tid enn forutsatt.

Med tanke på at saken gjaldt et omstridt spørsmål som har versert i en årrekke og som har opptatt veteranene og mange etterlatte i lang tid, la utvalget vekt på å få undersøkt alle aspekter som kunne tenkes å være av betydning for deltakernes pensjonsrettigheter.

En del av utvalgets medlemmer og noen av de impliserte legene gjennomførte i august 1997 en befaring i stridsområdet nord for Narvik. Befaringen ble lagt opp og ledet av oberstløytnant Hans Børsheim ved Krigsskolen Linderud. Også oberstløytnant S E L Ramberg, Alta bataljons siste sjef, deltok i befaringen. - Oberstløytnant Børsheim har også velvilligst gjennomgått kapitlene 6 og 7 i utredningen. Utvalget benytter med dette anledningen til å takke for den bistanden som er gitt.

Utvalget legger med dette fram resultatene av sine undersøkelser. Innstillingen avgis enstemmig.

Oslo, 3. juni 1998

Kolbjørn Øygard

Bjørn Egge

Einar Fjelldahl

 Halvor Opgård

Annelise Rochmann

Vera Torkildsen

  Lars Weisæth

Liv Wisnes Haugen

Ottar Vold

Til dokumentets forside