11 Konsekvensene av utvalgets arbeid for eventuelle rettigheter til pensjon

11.1 Invalider

Et av de funnene som ble gjort i forbindelse med utvalgets helseundersøkelse i Finnmark, var at mange tidligere avgjørelser bar preg av å være fattet på grunnlag av mangelfulle legeerklæringer. Legesituasjonen i Finnmark kan med andre ord antas å ha hatt betydning for utfallet av en del saker. Dette forholdet må nå kunne sies å ha blitt rettet opp ved den omfattende helseundersøkelsen som er blitt gjennomført i regi av utvalget. Selv om denne undersøkelsen omfattet et relativt begrenset antall av bataljonens mannskapsstyrke, vil de erfaringene som er gjort, kunne brukes av forvaltningen ved behandlingen av tilsvarende saker.

11.2 Enker

Utvalget har også sett nærmere på hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for eventuelle rettigheter til enkepensjon.

Enkesakene faller i to hovedkategorier som vi omtaler nærmere nedenfor.

I likhet med de fleste andre pensjonsordninger har også krigspensjoneringen spesielle regler for tilståelse av enkepensjon, dvs. andre regler enn dem som gjelder for invalidepensjon. I utgangspunktet blir enkepensjonen avledet av den avdødes krigspensjon, men det kan også gis enkepensjon selv om avdøde ikke mottok pensjon. De mest aktuelle reglene om enkepensjon er:

Militærloven av 1946

A

Dersom avdøde hadde pensjon etter militærloven (etter en uføregrad på minst 20 prosent), skal enken som hovedregel gis pensjon ut fra hvor stor pensjon avdøde hadde.

B

Dersom avdøde ikke mottok krigspensjon, kan det bare gis enkepensjon dersom krigsdeltakeren døde av krigsskade.

Tilleggsloven av 1968

C

Dersom avdøde hadde pensjon etter tilleggsloven, skal det gis minst 2/3 av full enkepensjon (jf § 4 første ledd).

D

Dersom avdøde ikke mottok pensjon etter tilleggsloven, kan det likevel gis 2/3 av full enkepensjon hvis "særlige grunner" gjør det rimelig (jf § 4 annet ledd). Som særlig grunn regnes blant annet at avdødes arbeidsevne var vesentlig nedsatt mens han var i yrkesaktiv alder, eller at han døde før fylte 60 år. Etter denne bestemmelsen er det en forutsetning at avdøde var utsatt for usedvanlig hard påkjenning (jf kapittel 3 punkt 2).

11.2.1 Nye søknader om enkepensjon

I saker der avdøde ikke har fremmet krav eller har fått avslag på søknad om krigspensjon, kan enkepensjon gis på to grunnlag: enten ved at det påvises at dødsfallet skyldtes krigsskade (jf alternativ B ovenfor), eller ved at det foreligger særlige grunner som nevnt i alternativ D.

Militærloven. Kravet er at krigsdeltakeren døde av krigsskade. Dette innebærer at det ikke kan gis enkepensjon selv om det kan godtgjøres at avdøde hadde en sykdomstilstand som kan relateres til krigstjenesten - med mindre han døde av den. Det forhold at han eksempelvis hadde vært plaget av psykiske senskader, gir ikke rett til enkepensjon.

Tilleggsloven. For at enkepensjon skal kunne gis etter kriteriet særlige grunner (§ 4 annet ledd, jf alternativ D ovenfor), forutsettes at avdøde var utsatt for betydelige påkjenninger ut over tjenesten i Alta bataljon i 1940. Enker etter personer som ikke hadde tjeneste ut over deltakelsen i 1940, vil følgelig normalt ikke være berettiget til enkepensjon etter denne loven.

11.2.2 Tidligere avslåtte enkesaker

Dette gjelder enten gjenopptak av tidligere avgjørelser eller ny vurdering på grunnlag av nye opplysninger.

Militærloven. Etter denne loven vil det ikke være mulig å gi enkepensjon med mindre det kan påvises feil ved den tidligere saksbehandlingen. Eventuelle nye opplysninger om at avdøde hadde psykiske plager, vil ikke kunne gi grunnlag for gjenopptak av enkens sak. Som nevnt ovenfor er vilkåret at avdøde enten selv mottok krigspensjon eller at han døde av krigsskade.

Tilleggsloven. Derimot vil det kunne være mulig å få godkjent saker ved ny prøving etter tilleggsloven § 4 annet ledd. Dette kan være aktuelt dersom det kommer fram nye opplysninger om avdødes krigsdeltakelse, for eksempel at han var huleboer og deltok i kampene på Sørøya vinteren 1945. Under forutsetning av at avdøde fylte påkjenningskravet i tilleggsloven, kan det gis enkepensjon etter de kriteriene som er nevnt i alternativ D ovenfor.

Til dokumentets forside