Referanser

Litteratur

Andersen, Trygve & Pettersen, Arvid & Ramberg, S.E.L.; Alta bataljons historie 1898-1995. Alta 1996: Alta bataljon.

Angell, Arne; Med 6. kompani i kamp. Frå Narvik-fronten i 1940. 1983: Lofotboka, Værøy.

Bull, Edvard; Norge i den rike verden. Tiden etter 1945,s 49f. I: Norges historie. (Bind 14.) Oslo 1979: Cappelen.

Dahl, Arne Dagfin; Med Alta bataljon mot tyskerne. Oslo 1945: Aschehoug.

Dancke, Trond M.E.; Opp av ruinene. Gjenreisningen av Finnmark 1945-1960. Oslo 1986: Gyldendal.

Eitinger, Leo & Vold, Ottar & Weisæth, Lars; Krigsskader og senvirkninger. Oslo 1995: Rikstrygdeverket.

Fleischer, Carl Gustav; Efterlatte papirer. Tønsberg 1947. I kommisjon hos Torleif Landberg.

Grimnes, Ole Kristian; Overfall. I: Norge i krig. Bind 1. Oslo 1984: Aschehoug.

Hauge, Andreas; Kampene i Norge 1940. Bind 1. Oslo 1978: Dreyer.

Lindbäck-Larsen, Odd; Krigen i Norge 1940. Oslo 1965: Gyldendal.

Munthe-Kaas, Otto H.; Krigen i Narvikavsnittet 1940 med kommentarer til operasjonene. Oslo 1968: Gyldendal.

Munthe-Kaas, Otto H.; Evakueringen av Narvik-avsnittet juni 1940. En krigshistorisk studie. Oslo 1970: Gyldendal.

Ruge, Otto; Felttoget. Erindringer fra kampene april-juni 1940. Oslo 1989: Aschehoug.

Sandvik, Trygve; Operasjonene til lands i Nord-Norge. Bind I og II. Oslo 1965: Gyldendal.

Ustvedt, Yngvar; Den varme freden - den kalde krigen. Det skjedde i Norge. Bind 1 1945-52. Kapittel 7 - Det største skippertak i vår historie. Oslo 1978: Gyldendal.

Stortingsdokumenter, artikler og andre trykte kilder

Ark, Olav I.; Tilbakeblikk på Narvikfronten 1940.I: Norsk Militært Tidsskrift nr 3 1998.

Dahl, Arne D; Rapport om deltagelse i krigen i Norge. Maskinskrevet manuskript datert Washington 22. april 1943.

Forsdahl, Anders; Momenter til belysning av den høye dødelighet i Finnmark.I:Tidsskrift for Den norske Lægeforening, nr 10 1972, 661-667.

Innst.O.III. (1967-68); Innstilling fra sosialkomitéen om lover om tillegg til og endringer i krigspensjoneringslovene av 13. desember 1946.

Mjøen, Jarle (red.); Minneskrift over Alta Bataljons innsats ved krigsutbruddet 1940. Utgitt 9 april 1990 av Alta bataljons veteranforening, Alta kommune og Alta bataljon.

Refsdal, Per; 6. Divisjon. Distriktskommando Nord-Norge 1940-1990. Harstad 1989.

Rikstrygdeverket (utg.); Krigspensjonering. (Eitinger-utvalgets rapport).Oslo 12.12.1988.

St.meld.nr. 35 (1945-46); Om gjenreisningen av de krigsherjede strøk.

Arkivkilder

Forsvarets krigshistoriske avdelings arkiv. Boks 150, Alta bataljon. Riksarkivet.

Medisinalinnberetninger for Finnmark fylke og legedistriktene i Vest-Finnmark for 1939-40 og tidligere år. Riksarkivet.

Tromsø/Troms krigskommissariat. Mannskapsruller. Esker nr 23-24 (midl.). Statsarkivet i Tromsø.

Muntlige og andre kilder

Oppgaver fra folkeregistrene i Vest-Finnmark.

Oppgaver fra Forsvarets sanitet over syke, sårede og skadede under krigen.

Saksakter beroende i Rikstrygdeverket.

Samtaler med gjenlevende veteraner fra Alta bataljon.

Til dokumentets forside