NOU 1998: 16

Nytte-kostnadsanalyser— Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6. mai 1994 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utarbeide en utredning med vurderinger og en praktisk veiledning i bruk av nytte-kostnadsanalyser. Utvalget legger med dette fram en praktisk veiledning i bruk av nytte-kostnadsanalyser.

Oslo, 30. september 1998

Arild Hervik

Kåre Petter Hagen

Karine Nyborg

Hans Henrik Scheel

Geir Åvitsland

Jan Olav Pettersen

Til dokumentets forside