Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1998: 16

Nytte-kostnadsanalyser— Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Kapittel 1

Holmøy, E. (1998): En kommentar til kostnadsberegningsutvalgets forslag til kalkylepris i nytte-kostnadsanalyser. Sosialøknonomen nr. 3/98.

NOU 1997: 27. Nytte-kostnadsanalyser.

Vennemo, H. og E. Wærness (1998): Kostnadsberegningsutvalgets innstilling: Men at den er en nyttig ting kan ingen komme fra. Sosialøknonomen nr. 1/98.

Kapittel 2

Mossin, J. (1979): Operasjonsanalytiske emner. Tanum-Norli A/S.

Kapittel 3

Lindholt, L. (1998): Kyotoprotokollen, prisen på CO2-kvoten og konsekvenser for norsk petroleumssektor.

Moore, M. J. og W. K. Viscusi (1990): Discounting Environmental Health Risks: New Evidence and Health Implications. Journal of Environmental Economics and Management, vol. 18.

Kapittel 4

Brealey, R. og S. Myers (1996): Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill International Book Company.

Johnsen, T. (1996): Avkastningskrav ved vurdering av lønnsomheten i statlig eiet forretningsdrift. SNF-rapport 90/96.

Kapittel 5

Elvik, R. (1993): Økonomisk verdsetting av velferdstap ved trafikkulykker. TØI-rapport 203/93.

Freeman, A. M. (1995): The Measurement of Environmental and Resource Values. Resources for the Future. Washington D.C.

Fridstrøm, L. (1990): Bilisters vegvalg og tidsvurdering. TØI-notat 942/1990.

Hervik, A. og S. Bråten (1992): Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser for bru/tunnel eller bedret ferjetilbud; en kritisk gjenomgang av forutsetning og metoder i praktisk analysearbeid. Møreforsking.

Hervik, A., M. Risnes, og J. Strand (1986): Betalingsvillighet for vern av vassdrag i forbindelse med Samlet Plan. Sosialøkonomen nr. 1/86.

Hjelle, H. (1989): En modell for bilisters vegvalg. TØI-notat 899/1989.

Johansen, L. (1977): Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Rapport nr.1. Oslo: Industriøkonomisk institutt.

Mitchell, R. C., og R. T. Carson (1989): Using Surveys to Value Public Goods. Washington: Resources for the Future.

National Oceanic and Atmospheric Administration (1993): Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. Federal Register/Vol. 58, no.10.

Navrud, S., og J. Strand (1992): «Norway». Kap. 6 i Navrud, S. (red.): Pricing the European Environment. Oslo: Universitetsforlaget.

Navrud, S. (1993): Miljøprising - fremtidens beslutningsverktøy? LØF nr.3/93.

NOU 1997: 18. Prioritering på ny.Ramjerdi, F. (1996): The Norwegian Value of Time Study - Some Preliminary Results (notat)

Tretvik, T. (1992): The Toll Road Alternative: Variations in Choice Behaviour and Value of Time. Paper presented at the 6th World Conference on Transport Research.

Weinstein, M. C. (1995): From Cost-Effectiveness Ratios to Resource Allocation: When to Draw the Line? I Sloan, F. A.: Valuing Health Care: Cost, Benefits and Effectiveness of Pharmaceutical and Other Medical Technologies. Cambridge University Press.

Kapittel 6

Dahl, S. Å., H.-T. Hansen, T. Lensberg, U. Pedersen (1991): Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av yrkesmessig attføring. SNF-rapport 37/91.

St meld nr 58 (1996-97): Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.

Vegdirektoratet (1995): Konsekvensanalyser. Håndbok 140.

Til toppen
Til dokumentets forside