NOU 1998: 17

Barnefordelingssaker— - avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Barnefordelingsprosessutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3 oktober 1997. I mandatet ble utvalget gitt i oppgave å vurdere opprettelsen av en eventuell særdomstol for barnefordelingssakene, samt saksbehandlingsreglene i disse sakene og om domstolene skal gis adgang til å fatte avgjørelse om delt fast bosted for barn mot en av foreldrenes ønske.

Utvalgets forslag er enstemmig, med unntak for tre spørsmål, jf kap 7.13.2 (tvangskraft av avtaler), kap 10.6 (avgjørelsesorgan) og kap 12.4.2 (delt bosted).

Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 6 november 1998

Nils Dalseide

Anne-Blanca Dahl

Tove Friisø

Terje Galtung

Mary-Ann Hedlund

Peter Lødrup

Ingmar Nestor Nilsen

Grethe Nordhelle

Ragnhild Scheie Aasen

Guri Lenth

Ragnhild Noer

Til dokumentets forside