NOU 1998: 17

Barnefordelingssaker— - avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted

Til innholdsfortegnelse

3 Spørreskjema: herreds- og byrettene

Tabell  

NR SPØRSMÅL 1994 1995 1996
1 Antall innkomne barnefordelingssaker1 pr. år. Hvorav saker som gjaldt daglig omsorg m.m.2 Antall saker som bare gjaldt samvær Antall saker som bare gjaldt foreldreansvar
2 Antall av disse som var endringssaker etter barneloven § 39 annet ledd første og annet punktum (vedr. foreldreansvar og omsorg)
3 Antall saker hvor det ble benyttet meddommere
4 Antall saker med rettsoppnevnt sakkyndig3
5 Antall saker hvor det ble avholdt saksforberedende møte
6 Antall saker endt med forlik (totalt) Hvorav antall saker som endte med rettsforlik Hvorav antall saker som endte med utenrettslig forlik
7 Antall saker endt med rettsforlik allerede i det saksforberedende møte
8 Antall påankede dommer vedr. barnefordeling
9 Antall saker om midlertidige avgjørelser4
10 Antall midlertidige avgjørelser som det er benyttet rettsmidler imot
11 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid vedkommende år for avsluttede saker av denne type5 uansett utfall (trukket, forlik m.v.) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker som endte med dom (alt angitt i antall dager)

Hvilke faktorer har etter rettens erfaring størst betydning for tidsbruken/fremdriften i disse sakene:

  1. Rettens kapasitet til straks å avholde saksforberedende møte og senere hovedforhandlng?

  2. Prosessfullmektigenes anledning til å møte i saksforberedende møte eller hovedforhandling?

  3. Kapasitet/tilgjengelighet hos eventuelle sakkyndige til å påta seg oppdrag, avgi rapport, samt møte i hovedforhandling.

  4. Andre forhold?

Kommentarer:

Til dokumentets forside