NOU 1998: 17

Barnefordelingssaker— - avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

Tabell  

Gjeldende lov: Utvalgets forslag:
§ 34 første og annet ledd § 34 første og annet ledd
tredje ledd første punktum § 57 første ledd
tredje ledd annet og tredje punktum sløyfet
tredje ledd fjerde punktum § 46
tredje ledd femte punktum § 57 annet ledd
tredje ledd sjette punktum § 85
tredje ledd sjuende punktum sløyfet
§ 35 første og annet ledd § 35 første og andre ledd
tredje ledd § 57 første ledd
fjerde ledd § 35 tredje ledd
§ 35 a første ledd første punktum § 57 første ledd
første ledd annet punktum se henvisningene fra gjeldende lov § 34 tredje ledd
annet ledd § 35 a annet ledd
§ 35 b § 35 b
§ 36 første, annet og tredje ledd § 36 første, annet og tredje ledd
fjerde ledd § 64 første ledd
femte ledd § 64 tredje ledd første punktum
sjette ledd § 64 femte ledd
sjuende ledd § 36 fjerde ledd
§37 første ledd § 64 tredje ledd annet og tredje punktum
annet ledd første og annet punktum § 64 annet ledd første og annet punktum
annet ledd tredje punktum § 46
annet ledd fjerde og femte punktum § 64 annet ledd tredje og fjerde punktum
tredje ledd § 64 fjerde ledd
fjerde ledd § 64 sjette ledd
femte ledd § 64 sjuende ledd
sjette ledd § 64 åttende ledd
§ 38 første ledd § 61 første ledd første og annet punktum
annet ledd § 61 første ledd første punktum
tredje ledd første punktum § 61 første ledd tredje punktum
tredje ledd annet og tredje punktum § 61 annet ledd
tredje ledd femte og sjette punktum § 61 tredje ledd
§ 39 § 65
§ 40 § 58 første punktum
§ 41 § 62 første ledd nr 3
§ 62 første ledd nr 6
§ 41 a § 37
§ 42 § 66 første ledd
§ 43 § 38
§ 43 a § 39
§ 44 § 40
§ 44 a første ledd § 41 første ledd
annet ledd § 41 annet ledd
tredje ledd første punktum § 57 første ledd første punktum
tredje leddannet og tredje punktum opphevet
tredje ledd fjerde punktum § 46
tredje ledd femte punktum § 41 tredje ledd
tredje ledd sjette punktum § 57 annet ledd
tredje ledd sjuende punktum § 85
tredje ledd åttende punktum opphevet
fjerde ledd § 41 fjerde ledd
femte ledd § 41 femte ledd
§ 44 b § 42
§ 45 første ledd første punktum § 43 første ledd
første ledd annet punktum opphevet
første ledd tredje punktum § 46
annet ledd § 43 annet ledd
§ 46 første ledd § 61 første ledd
annet ledd § 61 første ledd siste punktum
og annet, tredje og fjerde ledd
§ 47 første ledd opphevet
annet og tredje ledd opphevet, se merknadene til §§ 40, 41 og 39
§ 48 første punktum § 66 annet ledd første punktum
annet og tredje punktum § 66 annet ledd siste punktum
fjerde punktum § 66 annet ledd annet punktum
femte punktum oppheves
sjette punktum § 66 annet ledd siste punktum
§ 49 § 44
§ 50 § 45
§ 51 § 67
§ 52 § 68
§ 53 § 69
§ 54 § 70
§ 55 § 71
§ 56 § 72
§ 57 § 73
§ 58 § 74
§ 59 § 75
§ 59 a § 76
§ 60 § 77
§ 61 § 78
§ 62 § 79
§ 63 § 80
§ 64 § 81
§ 65 § 82
§ 66 § 83
§ 67 § 84
§ 68 § 85
§ 69 § 86
§ 70 § 87
§ 71 § 88
Til dokumentets forside