NOU 1998: 17

Barnefordelingssaker— - avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Allen, Denis, A structure for the Family Court, the report of the British Agencies for Adoption & Fostering Family Courts Working Party, London 1986

Backer, Inge Lorange, Barneloven, Oslo 1982

Dahl, Anne-Blanca, Barnefordelingssaker bør løses utenfor domstolene, Dyade 1996 nr 4, Oslo 1996

Danielsen, Svend, Skilsmissesaken - skandinaviske synsvinkler, København 1989

Danielsen, Svend, Lov om forældremyndighed og samvær, Jurist- og økonomforbundets forlag, København 1997

Dege, Jan Tormod, Arbeidsgivers styringsrett, Bind II, Oslo 1997

Dickey, Antony, Family Law 2nd ed, Sydney 1990

Ekeland, Tor-Johan og Vidar Myklebust, Foreldremekling, meklarperspektivet, forskningsrapport nr 12, Volda 1996

Ekeland, Tor-Johan og Vidar Myklebust, Foreldremekling, brukarperspektivet, forskningsrapport nr 23, Volda 1997

Webb, Dick, m fl, Family Law in New Zealand, 8th edition, Butterworths, Wellington 1997

Haugli, Trude, Delt omsorg for felles barn ved samlivsbrudd. Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, skriftserie nr 26, Tromsø 1994

Haugli, Trude, Samværsrett i barnevernssaker, Oslo 1998

Hoggett, Brenda, Family courts or family law reform - which should come first? Legal studies Volume 6 no 1, London 1986

Holmøy, Vera og Lødrup, Peter, Ekteskapsloven, Oslo 1994

Høyland, Jon, Saksbehandlingen i fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo 1997

Haaland, K.R, Familien etter skilsmissen - erfaringer med delt omsorgsordning, Oslo 1988

Jensen, An-Magritt, Det vaklende faderskapet, NIBR-rapport 1992:2, Oslo

Jensen, An-Magritt og Clausen, Sten-Erik, Barns Familier, NIBR-rapport 1997: 21, Oslo

Jensen, An-Magritt og Clausen, Sten-Erik, Samvær og fravær, NIBR-notat 1997: 103, Oslo

Johnston, J.R., Kline, M & Tschann J.M., Ongoing post-divorce conflict in families contesting custody. American journal of ortopsychiatry, 59. (Gjengitt i Folberg, J, Joint custody & shared parenting s 177-184, New York 1991.)

Kline, M m fl, Childrens adjustment in Joint and Sole Physical Custody Families, Development Psycology, 1989

Leff, R, Joint custody: Implications for Women, Journal of the Phillips Graduate Institute, Vol 4., 1995

Lindboe, Knut, Barnevernrett. Juridisk håndbok i barnevern, 3 utgave, Oslo 1998

Maxwell & Robertson, Moving apart. An overview of the findings and their policy implications, Wellington 1993

Nielsen, Vorstrup, Rasmussen, Taksøe-Jensen, Familieretten, 2 utgave, København 1997

Ofstad, Kari og Skar, Randi, Barnevernloven, kommentarutgave, 2. utgave, Oslo 1995

Parkinson, Lisa, Family Mediation, London 1997

Sandberg, Kirsten, Barnets beste, Oslo 1990

Sandberg, Kirsten, Karnov kommenterte lover, Barneloven, Oslo 1997

Schei, Tore, Tvistemålsloven med kommentarer, Oslo 1990

Sheridan & Cameron, EC Legal systems. An introductory guide, London 1992

Schiratzki, Johanna, Vårdnad och vårdnadstvister, Stockholm 1997

Skoghøy, Jens Edvin A., Tvistemål, Oslo 1998

Smith, Lucy, Foreldremyndighet og barnerett, Oslo 1980

Smith, Lucy og Lødrup, Peter, Barn og foreldre, Oslo 1998

Smith, Lucy, Barn, foreldre og menneskerettigheter, Jussens Venner, Oslo 1991

Tjersland, Odd Arne, Samlivsbrudd og foreldreskap, Oslo 1992

Tjomsland, Steinar (red), Barnevern og omsorgsovertakelse, Oslo 1997

Wallerstein, J.S. og Blakeslee, S., Second chances, Men, Women and Children a Decade After Divorce, New York 1989

Öberg og Öberg, Skiljas - men inte från barnen, Stockholm 1987

Aall, Jørgen, Rettergang og menneskerettigheter, Bergen 1995

Offentlige publikasjoner

NOU 1977:35, Lov om barn og foreldre. Barneloven.

NOU 1995: 23, Barnefaglige sakkyndighetsoppgaver.

NOU 1996: 13, Offentlige overføringer til barnefamilier.

Ot prp 5 (1966-67) Om lov om anke til Trygderetten og lov om endringer i lov av 17 juni 1966 om folketrygd og andre trygde- og pensjonslover

Ot prp 59 (1984-85), Om lov om utmarkskommisjonen for Nordland og Troms.

Ot prp 44 (1987-88), Om lov om endring i barneloven (underholdsbidrag, samværsrett m v).

Ot prp 28 (1990-91) Lov om ekteskap

Ot prp 29 (1990-91) Om lov om sosiale tjenester (sosialloven)

Ot prp 44 (1991-92), Om lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot prp 104 (1992-93) Endringer i lov 17 juli 1992 nr 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot prp 6 (1996-97) Om lov om familievernkontor

Ot prp 56 (1996-97), Om lov om endringer i lov 8 april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova).

Ot prp 3 (1998-99), Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

St melding 23 (1991-92), Om bekjempelse av kriminalitet.

Innst O 71 (1990-91) Innstilling fra Justiskomiteen om lov om ekteskap.

Innst O 100 (1996-97), Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 8 april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova) m.v.

Aktuelle befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå 9/97.

SOU 1995: 79, Vårdnad, boende, umgänge. Vårdnadstvistutredningen, Stockholm

Regjeringens proposition 1997/98: 7, Vårdnad, boende och umgänge, Stockholm

Betænkning afgivet af Justisministeriets forældremyndighedsudvalg. Betænkning nr 1279, Fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning, København 1994

Department of Justice, New Zealand, Deciding about children after separation: a client's perspective on the contribution of the Family Court, Wellington 1997

Department of Justice, New Zealand, Family court custody and access research, Report 8, Wellington 1997

Family Court of Australia, Annual report 1996-97, Canberra

A Law Reform Commission consultation paper on Family Court, Dublin 1994

A Law Reform Commission Report on Family Court (LRC 52-1996), Dublin 1996

Review of the Department of Justice, Report of the Court services, review committee. Report 1-3, Wellington 1995.

Til dokumentets forside