NOU 2001: 32

Rett på sak— Lov om tvisteløsning (tvisteloven)

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Tvistemålsutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 9. april 1999. Etter mandatet skal utvalget foreta en ”bred gjennomgang av regelverket for domstolenes behandling av sivile saker, som i hovedsak baserer seg på lov om rettergangsmåten for tvistemål fra 1915.” Utvalget legger med dette frem sin utredning med utkast til lov om tvisteløsning (tvisteloven). På få punkter nær er utvalgets innstilling enstemmig. De punkter der det er dissens, fremgår av lovutkastet.

Sammen med denne utredningen legges frem en egen utredning om voldgift.

Oslo, 20. desember 2001.

Tore Schei leder

Marianne Berg

Kristin Bjella

Ingeborg Moen Borgerud

Arnfinn Bårdsen

Atle Helljesen

Dag Bugge Nordén

Christian H P Reusch

Til dokumentets forside