Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2001: 32

Rett på sak— Lov om tvisteløsning (tvisteloven)

Til innholdsfortegnelse

7 Svarbrev fra Tvistemålsutvalget av 15. desember 2000

til advokat Marianne Jøranlid

Kjære bruker av tvistemålsloven,

Tvistemålsutvalget takker for julebrev med et interessant og tankevekkende utkast til ny tvistemålslov. Inntil nå har nok utvalget svevet i den tro at det å utarbeide utkast til en slik lov er en vidløftig sak. Vi har kanskje festet oss litt for mye ved det Ludvig Holberg skriver i epigram nr. III, 38. Som du vet heter det her:

 • Det er en vidløftig Sag at give Love

 • saasom man maa overveje enhver Indvending og Alt,

 • som kan giøre Loven skadelig eller unyttig; derfor kræver ofte

 • den mindste Anordning et heelt Menneske 1

 • Naar i det gamle Norge 2 en Lov var foreslaaet,

 • Ved Oppslag blev den først for Folket gjort bekjendt.

 • I dets Forsamling blev derpaa den giennomgaaet.

 • Man talte for og mod, den ud og ind blev vendt.

 • Slig Omhu for sin Lov vi see de Gamle bære;

 • Men derfor staaer den 3end, skiønt Sekler gik og kom

 • Hvo Love give vil, han som en Gud maa være;

 • Han stevner Fortid ind og Fremtid for sin Dom.

 • De tusind Ting han see, de tusind Ting han ane,

 • Som, om han seer dem ej, vil vorde Lovens Bane.

Etter å ha arbeidet med ditt forslag til lovtekst, ser vi jo imidlertid at loven bør kunne gjøres enkel. Som du riktig peker på, kommer man langt – og ofte lengst med – med sunt bondevett. Vår erfaring er for øvrig at vanlig vett – også av den mer urbane typen – kan være tilstrekkelig.

Vi vil legge frem ditt utkast for utvalget på vårt første møte i januar. I hovedtrekk vil vi anbefale at ditt forslag legges til grunn for det lovutkast utvalget vil fremme, men vi tror at det kan være nyttig med noen få suppleringer. For det første kan det være grunn til å ta inn dette med høflighet og sunt (bonde)vett i en innledende tolkingsparagraf.

Som du vil vite, mener utvalget at aktiv dommerstyring bør være et sentralt element i prosessen. Vi vil foreslå en paragraf om dette. Den kan lyde slik:

§ ...Ei hand å holde i.

En alternativ formulering til bestemmelsen er:

§ ...Mykje lys og mykje varme.

Ditt utkast mangler regler om anke. Her kunne vi tenke oss å foreslå:

§ ... Brent barn skyr ilden.

Som du vil vite er utvalget opptatt av å innføre rettsmekling. Regelen her kan være:

§ ... Bedre med et magert forlik enn en fet prosess.

Småkravsprosess er også viktig for utvalget. En regel om dette kan lyde omtrent slik:

§ ... Lite, men godt.

At det bør gis regler om gruppeprosess, er kanskje ikke like opplagt. En passende bestemmelse kan her i tilfelle være:

§ ... Jo flere vi er sammen, jo gladere blir vi.

Vi tygger også på om vi skal gi en regel om bevisbyrde. Det er jo et ambisiøst prosjekt, som vi til nå har veket tilbake for. Men kanskje kan regelen være: Ta den ring og la den vandre. Vi tygger også på et par alternativer til dine regler. Det gjelder verneting. Ville det ikke være like greit med regelen: Borte bra, men hjemme best. Et alternativ til bestemmelsene om muntlig innlegg – og da som fellesregel – kunne være: En god ting kan sies for ofte.

Som du forstår, er vi inne på å foreta noen suppleringer til og kanskje også noen få endringer i ditt utkast. Vi tror ikke det vil forstyrre helheten i ditt utkast.

Det er for øvrig en kvalitet ved ditt utkast som vi vil fremheve. Ofte innvendes det mot lovregler at de er for kompliserte og vanskelig tilgjengelige, slik at ikke-jurister vanskelig forstår dem. Utkastet overoppfyller derfor vår ambisjon om å gjøre reglene lettere tilgjengelige.

Dagens tvistemålslov har også regler om voldgift. Etter å ha lest ditt utkast, er det vår bestemte mening at et særlig regelsett om voldgift ikke kan være nødvendig. Dine regler passer like godt for voldgiftsprosessen. Men kanskje vi kan ha en faneparagraf om voldgift, som kan lyde: På kjøretøyet skal storfolk kjennes.

Som du forstår, er ditt utkast til stor nytte for oss.

Du bringer gode ønsker for skiføret og utvalgets videre arbeid. Vi bemerker at med den hjelp vi nå har fått, skulle det for utvalget bli gode muligheter for å bruke det skiføret som måtte komme, og det videre arbeid i utvalget vil i det vesentlige måtte anses for avsluttet.

Vi som undertegner dette brevet, må legge til at det ikke har vært behandlet i utvalget. Det kan først gjøres på januarmøtet. Til nå har vi hatt alminnelig fullmakt til å besvare løpende korrespondanse. Det ville imidlertid forbause oss meget om ditt lovutkast, som foruten å ha de foran nevnte kvaliteter, også vil sikre utvalgets medlemmer betydelig og uventet fritid i 2001, ikke skulle få allmenn tilslutning.

Vi sier i like måte til ditt gode ønske for julen, skiføret og arbeidet.

Tore Schei Christian Reusch

P.S. Har ikke staten en (høyt betalt) stilling for en regelforenkler? I så fall burde man omgående sikre seg deg. Vi vil gi en søknad fra deg vår beste anbefaling.

Fotnoter

1.

Er det noe mer enn ”den minste anordning” kreves noen ganger også mer enn ett menneske

2.

Opprinnelig ”Rom”

3.

Tvistemålsloven av 13. august 1915 nr. 6

Til toppen
Til dokumentets forside