NOU 2010: 06

Pensjonslovene og folketrygdreformen I— Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, med utkast til endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning.

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) ble det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden. Finansdepartementet har i brev av 7. juli 2009 bedt Banklovkommisjonen utrede og foreslå endringer i pensjonslovene for å tilpasse disse til de endringer som er vedtatt i folketrygdloven hva gjelder alderspensjon, samt til ny AFP-ordning i privat sektor. Finansdepartementet ba om at Banklovkommisjonen avgir sin utredning innen 30. april 2010. I mandatet åpner imidlertid departementet for at Banklovkommisjonens vurderinger av det samlede saksområdet kan fordeles på to utredninger.

Banklovkommisjonen har funnet det hensiktsmessig å dele sitt arbeide med tilpasningene av pensjonslovene til ny alderspensjon i folketrygden i to utredninger. I denne første utredningen fremlegges forslag til endringer i pensjonslovene som innebærer at det innføres fleksibelt uttak av alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger. For ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger innebærer endringene i folketrygden at en opprettholdelse av pensjonsproduktene slik de er utformet i dag, ikke er mulig. Det har ikke vært mulig innenfor tidsfristene for denne utredningen å foreta en gjennomgang av hvordan forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger basert på de ulike elementene fra eksisterende ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger, kan utformes i framtiden. Banklovkommisjonen foreslår derfor i denne utredningen endringer i foretakspensjonsloven som innebærer en overgangsordning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som tillater en videreføring av eksisterende ordninger ved siden av de nye reglene i folketrygdloven som trer i kraft 1. januar 2011 og inntil det foreligger en endelig avklaring av tilpasning av foretakspensjonsloven til ny folketrygd (Banklovkommisjonens arbeid del II).

Utkastet til endringer i innskuddspensjonsloven, lov om individuelle pensjonsordninger og lov om obligatorisk tjenestepensjon for øvrig, følger opp anmodningen i mandatet om at endringene i pensjonslovene i hensiktsmessig grad skal utformes slik at det følger opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig.

Oslo, 16. april 2010

Erling Selvig leder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Anne Nesheim Egeberg

Kjersti Elvestad

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jacob Hanssen

Øivind Fegth Knutsen

Anne-Lise Løfsgaard

Øystein Løining

Per Melsom

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erik Orskaug

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Tove Storrødvann

Liv Synnøve Taraldsrud

Hilde J. Vihovde

Bente Øverli

­­ Lise Ljungmann Haugen (hovedsekretær)

Jørgen Keiserud

Kari Lærum

Til dokumentets forside