NOU 2012: 1

Til barnas beste— Ny lovgivning for barnehagene

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abrahamsen, Gerd og Elisabeth Ianke Mørkeseth (2001): Samspill og læring i familiebarnehagen. Barnehagepedagogikk i relasjonelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Ahnert, L og ME Lamb (2004): «Child Care and Its Impact on Young Children (25)», i Tremblay RE, Barr RG, Peters RdeV (red.): Encyclopedia on Early Childhood Development. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development.

Ahnert, L, M Pinquart og M E Lamb (2006): «Security of Children’s relationships with non-parental care providers: A meta-analysis.» Child Development, 77: 664679.

Almond, D og Currie, J (2010): Human Capital Development Before Age Five. Working Paper 15 827. National bureau of economic research. Cambridge.

Alvestad, M, JE Johansson, T Moser og F Søbstad (2009): Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. Nordisk barnehageforskning, 2 (1): 3955.

Alvestad, T (2010). Barnehagens relasjonelle verden: små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger. PhD-avhandling: Institutionen för pedagogik och didaktik: Gøteborgs universitet.

Amundsen, Hilde Merete, Siri Hunnes Blakstad, Atle Krogstad, Wibeke Knudsen, Bendik Manum, Laila Sve, Solvår Wågø (2007): Barn og rom – Refleksjoner over barns opplevelser av rom. DMMH. Rapportnr. SBF BY A07004

Andersen, Lene Frost (2010): «Kosthold blant norske barn i barnehagealder», i s. 6984 i Britt Unni Wilhelmsen og Asle Holthe (red.): Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen: barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Arnesen, Clara Åse (1997): Overgang fra utdanning til arbeid – en vanskelig og tidkrevende prosess?, NIFU rapport 28/97.

Arnett, J (1989): «Caregivers in day-care centers: Does training matter?», Journal of Applied Developmental Psychology, 10, 1989.

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole (2009): Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. Gyldendal Akademisk. 2 utgave.

Asplan Viak (2008): Barnehager som går ut over maksimalprisen. Notat. April 2008.

Asplan Viak og Fafo (2008): Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren – rapport fra første fase, Asplan Viak og Fafo, 2008.

Asplan Viak AS (2009): Analyse av barnehagestatistikk – status for utbygging og ventelister pr. 20. september 2009. Rapport. Desember 2009

Asplan Viak (2010): Evaluering av Sametingets tilskudd til samiske barnehager. Rapport 2010.

Asplan Viak og Fafo (2010): Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren – rapport fra andre fase i kartleggingen, Asplan Viak og Fafo, 2010.

Asplan Viak og Fafo (2011): Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Sluttrapport. Asplan Viak og Fafo. 2011.

Aukrust, V (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Rapport utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet.

Aukrust, VG og Rydland, V (2009): «Barnehagens kvalitet og skolefaglig læring: en kunnskapsoversikt». Norsk Pedagogisk Tidsskrift 3/2009.

Backe-Hansen, E (2009): Å sende en bekymringsmelding – eller la det være? En kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern. NOVA Notat 6/2009.

Bae, Berit (2004): Dialoger mellom førskolelærere og barn. En beskrivende og fortolkende studie. Oslo: Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.

Bae, Berit (2006): «Perspektiver på barns medvirkning i barnehage», i Berit Bae, Brit Johanne Eide, Nina Winger og Aud Eli Kristoffersen: Temahefte om barns medvirkning. Kunnskapsdepartementet. 2006.

Bae, Berit (2009): «Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?», Nordisk barnehageforskning, 2 (1): 315.

Bae, Berit (2011): «Gjensidige inkluderingsprosesser – muligheter i dagligdagse samspill i barnehager», i Tora Korsvold (red.): Barndom – barnehage – inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Bakken, A (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever, NOVA Rapport 10/07.

Bakken, A (2003): «Morsmålsundervisning og skoleprestasjoner». Tidsskrift for Ungdomsforskning.

Barne- og familiedepartementet (1998): Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren 1995–1997. Sluttrapport. 1998.

Barne- og familiedepartementet (2005): Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren. Oslo: Barne- og familiedepartementet. 2005.

Barne- likestillings-, og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (2009): Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Veileder.

Barnett, WS (2003): Better teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. NIEER Policy Facts.

Bauchmuller, R, M Gørtz og AW Rasmussen (2011): Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling, København, AKF, Danish Institute of Governmental Research (akf.dk)

Belsky, J (2001): «Developmental risks (still) associated with early child care». Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 845–859.

Belsky, J, DL Vandell, M Burchinal, KA Clarke-Stewart, K McCartney MT Owen (2007): «Are there long-term effects of early child care?» Child Development, 78(2): 681–701.

Bernt, Jan Fridthjof (2001): «Kveler velferdsstaten kommunaldemokratiet?», i Fimreite, Anne Lise; Helge O Larsen, Jacob Aars (red.): Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Oslo: Kommuneforlaget.

Bernt, Jan Fridthjof og Alice Kjellevold (2000): «Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre», i JF Bernt, A Kjønstad, A Kjellevold og H Hove (red.): Sosial trygghet, og rettsikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Bergen: Fagbokforlaget.

Björklid, Pia (2005): «Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola». Forskning i fokus nr. 25, Skolverket.

Blau, DM (2000): «The production of quality in child-care centers: Another look», Applied Developmental Science, 4 (3).

Bleken, Unni (2007): «Barnehagen i samfunnet», i Thomas Moser og Monika Röthle (red.): Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget.

Bogen, H og K Reegård (2009): Gratis kjernetid i barnehage. Kartlegging av et forsøk i fem bydeler i Oslo. Fafo-rapport 2009:31.

Borg, EK, IE Kristiansen E Backe-Hansen (2008): Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt. NOVA-rapport 6/08. NOVA.

Borge, AIH (red.) (1999): Kvalitet i barnehagen. Statens institutt for folkehelse.

Borge, AIH, M Rutter, S Côté og RE Tremblay (2004): «Early Childcare Effects on Physical Aggression: Differentiating Social Selection and Social Causation». Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45; 367–377.

Borgen, Jorunn Spord, Opheim, Vibeke og Tine Sophie Prøitz (2009): PraksisFoU 2005–2010 Vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen. NIFUSTEP Rapport 25/2009

Bowman, Barbara T, M Suzanne Donovan og M Susan Burns (red.) (2001): Eager to learn: Educating our preschoolers. National Academy Press, Washington DC.

Bremnes, R, Falch, T, Strøm, B (2006): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak, SØF-rapport nr. 03/06

Burchinal, M, JE Roberts, R Riggins, SA Zeisel, E Neebe og D Bryant (2000): «Relating quality of centre-based child care to early cognitive and language development longitudinally», Child Development, 71(2): 339–357.

Burchinal, Margaret R og Debby Cryer (2003): «Diversity, child care quality, and developmental outcomes», Early Childhood Research Quarterly 18 (2003): 401426.

Børhaug, Kjetil og Dag Øivind Lotsberg (2010): «Barnehageledelse i endring». Nordisk barnehageforskning 3 (3): 7994.

Buvik, Karin m. fl. (2004): Utforming av barnehager. På leting etter barneperspektiv. Rapport. Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU.

Cameron, DL, VB Kovac og AD Tveit (2011): En undersøkelse om PP-tjenestens arbeid med barnehagen. Skriftserien nr. 155. Kristiansand: Universitetet i Agder.

Carlson, Maj Asplund, Ingrid Pramling Samuelsson og Gunni Kärrby (2001) Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola – en kunnskapsöversikt, www.skolverket.se

Clarke-Stewart, Alison K, Christian P. Gruber og Linda Fitzgerald (1994): Children at home and in day care, Lawrence Erlbaum Associates, New York.

Clarke-Stewart, Alison K, Deborah Lowe Vandell, Margareth Burchinal, Marion O’Brien og Kathleen McCartney (2002): «Do regulable features of child-care homes affect children’s development?», Early Childhood Research Quarterly, 17, 2002.

Clarke-Stewart, Alison K og Virginia D Allhusen (2005): What we know about childcare. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Cryer, D (1999): «Defining and assessing early childhood program quality», i Suzanne Helburn (red.): The silent crisis in U.S. child care, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 536, 1999.

Cunha, F. & Heckman, J. (2007): «The Economics of Human Development: The Technology of Skill Formation», American Economic Review Papers and Proceedings, 97, 31–47.

Dalli, C, J White, J Rockel, I,Duhn,(2011): Quality early childhood education for under two-year-olds: What should it look like? A literature review, Wellington, NZ: Victoria University of Wellington, Institute for early childhood studies.

Darling-Hammond, L (1999): Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Seattle: University of Washington, Center for Study of Teaching and Policy.

Dearing, E, K McCartney og B A Taylor (2009): «Does Higher Quality Early Child Care Promote Low-Income Childrens’s Math and Reading Achievement in Middle Childhood?», Child Development, 80: 13291349

Deynoot-Schaub, M og M Riksen-Walraven (2006): «Infants in group care: Their interactions with professional caregivers and parents across the second year of life». Infant Behavior and Development, 31: 181189.

Dickinson, D og P Tabors (red.) (2001): Beginning literacy with language. Baltimore: Paul Brooks

Difi (2010a): Innbyggerundersøkelsen. Del 2. Rapport 2010:14.

Difi (2010b): Statlig styring av kommunene. Om utviklingen av bruken av juridiske styringsvirkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4.

Djuve, Anne Britt og Hanne Cecilie Pettersen (1998): Må de være ute om vinteren? Oppfatning om barnehager i fem etniske grupper i Oslo. Fafo-rapport 262.

Drugli, May Britt (2010): Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm.

Eckhoff, Torstein (1983): Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Oslo: Tanum-Norli. 1983.

Eckhoff, Torstein (1987): Rettskildelære. Oslo: TANO. 1987.

ECON (2008): Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. ECON-Rapport 2008061.

Ellingsæter, Anne Lise og Lars Gulbrandsen (2003): Barnehagen – fra selektivt til universelt velferdsgode. Rapport 24/03. NOVA.

Elliot, Alison (2006): Early Childhood Education. Pathways to quality and equity for all children. Australian Education Review. ACER Press.

Emilson, A (2008): Det ønskvarda barnet. Gøteborg Studies in studies in Educational Sciences 268, Gøteborgs Universitet

Enehaug, Heidi, Migle Gamperiene og Asbjørn Grimsmo (2008): Arbeidsmiljøet i barnehagen. En casestudie i 4 barnehager i offentlig og privat sektor. AFI-notat 9/2008. Arbeidsforskningsinstituttet.

European Commission (2004): Quality in early learning and child care services. Papers from the European Commission Childcare Network, European Commission, Brussels.

European Commission (2009): Early Childhood Education and Care – key lessons from research for policy makers. An independent report submitted to the European Commission by the NESSE networks of experts. 2009.

Eurydice (2009): Early Childhood and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities. Summary and Conclusions, 136–139. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Feiring, Eli, Synne Mæhle og Hilde Nagell (2002): «To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken», Retfærd, 4: 5269.

Fiene, R (2002): Thirteen Indicators of Quality Child Care: Research Update, U.S. Department of Health and Human Services, Washington.

Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid (2004): «Statlig samordning, spesialisering og kommunalt selvstyre». Notat til Lokaldemokratikommisjonen. Vedlegg 4 til NOU 2005:6.

Fimreite, Anne Lise, Tommy Tranvik, Per Selle og Yngve Flo (2007): «Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen». Tidsskrift for samfunnsforskning, 48 (2): 165196.

Fjørtoft, Ingunn (2010): «Fysisk aktivitet i barnehagen» s. 120137 i Britt Unni Wilhelmsen og Asle Holthe (red.): Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen: barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Flo, Yngve (2003): Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Rapportserien (65). Oslo: Makt- og demokratiutredningen

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1982): Målrettet arbeid i barnehagen. En håndbok. Oslo: Universitetsforlaget. 1982

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1987): Hvordan lage årsplan i barnehagen – En veileder i planleggingsprosessen.

Frøseth, MW, E Hovdhaugen og N Vibe (2010): «Den vanskelige overgangen», i Frøseth, MW, E Hovdhaugen, H Høst og N Vibe: «En, to …tre? Den vanskelige overgangen. Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring. NifuStep-rapport 21/2010.

Fürst og Høverstad (2010): Analyse av kostnader i barnehagene i 2009. Oppdragsrapport.

Fylling, I og TL Handegård (2009): Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. NF-rapport nr. 05/2009. Bodø: Nordlandsforskning

Gautun, H (2007): Hjemmebarna. En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4–5-åringer som ikke går i barnehage. Fafo-notat 2007:17.

Geoffroy, M-C, S M Côté, S Parent og J R Séguin (2006): «Daycare attendance, stress, and mental health». Canadian Journal of Psychiatry, 51: 607615.

Geoffroy, M-C, S M Côté, C-É Giguère, G Dionne, P D Zelazo, R E Tremblay, M Boivin og J R Séguin (2010): «Closing the gap in academic readiness and achievement: the role of early childcare». Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51: 1359–1367

Gilliam, WS og EF Zigler (2003): «Evaluating early childhood programs. Improving quality and informing policy», Zero to Three, 23(6).

Goelman, Hillel, Barry Forer, Paul Kershaw, Gillian Doherty, Donna Lero og Anette LaGrange (2006): «Towards a predictive modell of quality in Canadian child care centers». Early Childhood Reasearch Quarterly, 21 (2006): 280295.

Greve, A (2007): Vennskap mellom små barn i barnehage, Oslo: Høgskolen i Oslo, nr. 18 2007

Greve, A og M Solheim (2010): «Research on Children in ECEC Under Three in Norway: increased Volume, Yet Invisible», International Journal of Early Childhood, vol 42:155163

Grindland, Berit (2011): «Uenighet som demokratisk praksis». Nordisk barnehageforskning 4 (2) s 75–90.

Grude, Tora (1972): «Den historiske bakgrunn for førskolen i Norge», vedlegg 4 i NOU 1972:39 Førskoler.

Gulbrandsen, Lars (2002): Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport midtveis. NOVA. Temahefte 2/02.

Gulbrandsen, L, JE Johansson og RD Nilsen (2002): Forskning om barnehager: En kunnskapsstatus. Oslo: Norges forskningsråd.

Gulbrandsen, Lars og Anita Sundnes 2004: Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport ved kvalitetssatsingsperiodens slutt. NOVA. Rapport 9/04.

Gulbrandsen, Lars (2007): Full dekning, også av førskolelærere?, NOVA skriftserie 4/07.

Gulbrandsen, Lars (2009): Førskolelærere og barnehageansatte, NOVA notat 4/2009.

Gulløv, E og H Bundgaard (2008): Forskel og fællesskab. Minoritetsbørn i daginstitution. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagen, Terje P (2005): «Kommuner, velferdsstat og demokrati». Notat til Lokaldemokratikommisjonen. Vedlegg 5 til NOU 2005:6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet.

Hansen, GS, LA Heløe og JE Klausen (2004): Statlig tilsyn med kommunesektoren. NIBR-rapport 2004:04.

Hansen, T, S Hovik og JE Klausen (2000): Stortinget som lokalpolitisk aktør, Oslo, NIBRs Pluss-serie 3–2000.

Hansen, Tore (2004): «Lokalpolitisk uavhengighet og statlig styring». Notat til Lokaldemokratikommisjonen. Vedlegg 6 til NOU 2005:6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet.

Harrison, L og J Ungerer (2005): ‘What can the Longitudinal Study of Australian Children tell us about infants’ and 4 to 5-year-olds’ experiences of early childhood education and care?’, Family Matters, 72, 2005.

Hatlem, M (2010): «Åpne barnehager. Den første barnehagen og en overgangsarena før den ordinære barnehagen. En undervurdert ressurs? Og mulighetsarena for nettverksbygging, kompetanseutvikling og bygging av kulturell kapital». Internt notat til Østbergutvalget, ikke publisert.

Havnes, T og M Mogstad (2009): No Child Left Behind: Universal Child Care and Childrens Long-Run Outcomes, Discussion Paper, 582, Statistics Norway.

Helburn, SW og C Howes (1996): «Child care cost and quality», Future of Children, 6 (2), 1996.

Helse- og omsorgsdepartementet (2008): Rundskriv I–5/2008 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Holthe, Asle (2010): «Kostholdsmessige utfordringer i barnehagen», s. 6984 i Britt Unni Wilhelmsen og Asle Holthe (red.): Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen: barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Hopperstad, MH, L Hellem og AT Kjørholt (2005) Funksjonshemmede barn i barnehage. Kunnskapsstatus og forskningsutfordringer. Norsk senter for barneforskning.

Hovik, S og IM Stigen (2008): Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. NIBR rapport 2008:20. NIBR.

Hove, H (2002): «Kommunal og statlig kontroll», i JF Bernt: Kommunalrett. Oslo: Universitetsforlaget.

Howes, C (1987): «Social Competence with Peers in Young Children: Developmental Sequences», Developmental Review, 7, 252272.

Howes, Carollee (1990): «Can the Age of Entry into Child Care and the Quality of Child Care Predict Adjustment in Kindergarten?, Developmental Psychology 26 (2): 292303.

Howes, C, M Whitebook og D Phillips (1992): «Teacher characteristics and effective teaching in child care: Findings from the National Child Care Staffing Study», Child and Youth Care Forum, 21(6): 399414.

Howes, C, CE Hamilton, CC Matheson (1994): «Childrens Relationships with Peers: Differential Associations with Aspects of the Teacher-Child Relationship», Child Development, 65, 253263.

Howes, C, E Smith og E Galinsky (1995): The Florida Child Care Quality Improvement Study: Interim Report. New York: Families and Work Institute.

Howes, C (1997): «Children’s experience in centre-based child care as a function of teacher background and adult-child ratio», Merrill-Palmer Quarterly, 43 (3), 1997.

Howes, C, M Burchinal, RC Pianta, D Bryant, D Early og R Clifford (2008): «Ready to learn? Children’s pre-academic achievement in pre-Kindergarten programs». Early Childhood Research Quarterly, 23 (1), 27–50.

Hundeide, K (2010): Relationsarbejde i institution og skole. Fredrikshavn: Dafolo.

Huntsman, L (2008): Determinants of quality in child care: A review of the research evidence, Centre for Parenting & Research, Australia.

Hyson, M, HB Tomlinson og CAS Morris (2009): «Quality Improvement in Early Childhood Teacher Education: Faculty Perspectives and Recommendations for the Future», Early Childhood Research and Practice 11 (1).

Høst, H og N Vibe (2010): «Søkelys på helse- og sosialfag», i Frøseth, MW, E Hovdhaugen, H Høst og N Vibe: En, to …tre? Den vanskelige overgangen. Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring. NifuStep-rapport 21/2010.

Håkonsen, Lars og Trond Erik Lunder (2008): Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. TF-rapport nr. 243. Telemarksforskning.

Jackson, B, R Larzelerea, L St. Claira, M Corrb, C Fichterc, H Egertsond (2006): «The impact of HeadsUp! Reading on early childhood educators’ literacy practices and preschool children’s literacy skills», Early Childhood Research Quarterly, 21 (2): 213226.

Jansen, TT, M Pettersvold og KR Tholin (2007): Har aldri lært så mye på ett år, Rapport 3/07, Høgskolen i Vestfold.

Jensen, HC (2007): Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager. Rapport 08/2007, Agderforskning.

Johansson, Eva (2003): «Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan». Forskning i fokus nr. 6. Skolverket.

Johansson, Eva og Ingrid Pramling Samuelsson (2009): Å lære er nesten som å leke : lek og læring i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.

Juuso, Randi og Inga Margrethe Bjørn (2006): Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Kunnskapsdepartementet, F4218. 2006.

Kampmann, J, B Jansen, I Johansson, M Søgaard Larsen, T Moser, SE Nordenbo (2008): Forskningskortlægning og forskervurdering av skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0–6årige (førskolen). Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Kavli, Hanne C (2001): En dråpe men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter. FAFO-rapport 349.

Kjellevold, AS (2003): Omsorgsbehov og omsorgsevne sett fra det lille barnets perspektiv: en observasjonsstudie av omsorgskvalitet for de yngste barna i barnehagen. Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk, Høgskolen i Stavanger.

Kjønstad, Asbjørn (2003): «Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre». Lov og rett, nr. 6: 341–359.

Kjørholt, A. T. (2009) «Barnehagen som forskningsfelt» i Nuland, BR.,Tranøy,S S., Christensen, J. (red.): Hjernen er alene. Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Oslo: Universitetsforlaget

Klein, P, R Kraft og C Shoet (2010): «Behavior patterns in daily mother-child separations: Possible opportunities for stress reduction». Early Childhood Development and Care, 180: 387–396.

Kommunal- og regionaldepartementet (2007a): Statlig styring av kommunesektoren – veileder for arbeidet med reformer som berører kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og regionaldepartementet. H–2186.

Kommunal- og regionaldepartementet (2007b): Nytt kapitel 10A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunene. rundskriv H0307

Korsvold, Tora (2005): For alle barn. Barnehagens framvekst i velferdsstaten. Oslo: Abstrakt forlag.

Kristofersen, Lars B og Sten-Erik Clausen (2008): Barnevernsklienter i Norge 1990–2005. En longitudinell studie. NOVA rapport 3/2008.

KS (2010): Barnehagene: Full barnehagedekning og økt voksentetthet. KS Nøkkeltallsrapport 2010

Kunnskapsdepartementet (2006a): Veileder for utforming av barnehagens uteareal. Kunnskapsdepartementet 2006.

Kunnskapsdepartementet (2006): Barnehageloven med merknader. rundskriv F08/2006

Kunnskapsdepartementet (2007): Tilsyn med barnehager. Veileder. 2007.

Kunnskapsdepartementet (2008): Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. F4248.

Kunnskapsdepartementet (2011): Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, rundskriv F4266/2011, Kunnskapsdepartementet.

Kvello, Øyvind (2010): «Kvalitet i barnehagen», s. 15–36 i Ø Kvello (red.): Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Kvistad, K og Frode Søbstad (2005): Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen.

Lamb, M E (1998): «Non-parental child care: Context, quality, correlates», i Damon, W. m. fl. (red.): Handbook of Child Psychology, Volume 4: Child Psychology in Practice, John Wiley & Sons, New York.

Langøren, Audun, Simen Pedersen og Rolf Aaberge (2010): Stabilitet i kommunenes økonomiske atferd 2001–2008. SSB-rapport 25/2010.

Lappegård, T. og T. Løwe (2009): Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter sosial bakgrunn. Tabellnotat. Notater 2009/21 Statistisk sentralbyrå.

Larsen, HO og A Offerdal (1994): Demokrati og deltakelse i kommunene: norsk lokalpolitikk i nordisk lys. Oslo: Kommuneforlaget.

Larsen, M.S. Bente Jensen, Inge Johansson, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt (2011): Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0–6årige (førskolen). Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet.

Legendre, A (2003): «Environmental features influencing toddler’s bioemotional reactions in daycare centers». Environment and Behavior, 35: 523–549.

Leira, Arnlaug (1992): Welfare states and working mothers: the Scandinavian experience. Cambridge: Cambridge University Press.

Lekhal, Ratib, Henrik Daae Zachrisson, Mari Vaage Wang, Synnve Schjølberg og Tilmann Von Soest (2010): «Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study». Early Child Development and Care, 181 (8): 1007–1019

Likestillingssenteret (2010): Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010. Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008–2010). Hamar: Likestillingssenteret.

Lunder, Trond Erik og Ailin Aastvedt (2010): Utgifter i barnehager. TF-rapport nr. 274. Telemarkforskning.

Løkken, G (2004): Toddlerkultur. Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Martinsen, Marianne Tove og Thomas Moser (2010): «Barnehagens rom og barnas hverdag. Utvalgte funn om organisering av barn, tid og rom», i Torlaug Løkensgard Hoel, Tale M. Guldal, Carl Fredrik Dons, Sturla Sagberg, Trond Solhaug og Kjersti Wæge (red.): FoU i Praksis 2010, Rapport frå konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir akademisk forlag.

Maxwell, L E (2007): «Competency in child care settings: The role of the physical environment», Environment and Behavior, 39 (2), 2007.

Meld. St. 7 (20092010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Meld. St. 22 (20092010) Sametingets virksomhet 2009

Meld. St. 18 (20102011) Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Meld. St. 30 (20102011) Fordelingsmeldingen

Melhuish, E. C. (2004): A literature review of the impact of early years provision upon young children, with emphasis given to children from disadvantaged backgrounds. Report to the Controller and Auditor General. London: National Audit Office

Melhuish, E, K Sylvia, P Sammons, I Siraj-Blatchford og B Taggart (2004): The Effective Provision of Pre-School and Primary Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to end of Key Stage 1, SSU Report, 01.

Meluish, E, K Sylva, P Sammons, I Siraj-Blatchford, B Taggart, M Phan og A Malin (2008a): «Preschool Influences on Mathematical Achievement», Science, 321, 1161–1162.

Melhuish, E, J Belsky, AH Leyland, J Barnes og NESS Research Team (2008b): «Effects of fully-established Sure Start Local Programmes on 3year-old children and their families living in England: a quasi-experimental observational study», Lancet, 372, 16411647.

Moafi, Hossein og Elin Såheim Bjørkli (2011): Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010. Rapporter 2011/34. Statistisk sentralbyrå.

Mogstad, M. og M. Rege (2009): «Tidlig læring og sosial mobilitet. Norske barns muligheter til å lykkes som voksne», vedlegg 2 i NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget.

Moser, T., Turid Thorsby Jansen, M. Pettersvold og B Aanderaa (2006): Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: Kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 6 Oppsummering og anbefalinger. Rapport 8/2006. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Moser, T og M Martinsen (2010): «The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagiogical space for toddlers’ play, learning and development», European Early Childhood Education Research Journal, 18:4, 457471

Munton, T m. fl. (2002): International review of research on ratios, group size and staff qualifications and training in early years and child care settings, Research report nr. 320, Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, London.

Møller, J og E Ottesen (red.) (2011): Rektor som leder og sjef: om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nergård, Trude B (2003): To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn – fører det til økt integrering? Evaluering av et forsøk. NOVA-rapport 6/03.

Nergård, Trude B (2006): Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger?, NOVA-rapport 12/06.

Neuman, S B (1999): «Creating continuity in early literacy: Linking home and school with a culturally responsive approach», i L B Gambrell m. fl. (red.): Best practices in literacy instruction, Guilford Press, New York.

NICHD (1996): «Characteristics of infant child care: Factors contributing to positive care giving», Early Childhood Research Quarterly, 11(3).

NICHD (1997): «The effects of infant child care on infant-mother attachment security», Child Development, 68.

NICHD (1998): «Early child care and self-control, compliance, and problem behavior at twenty-four and thirty-six months». Child Development, 69(4), 1145–1170.

NICHD (2000): «The relation of child care to cognitive and language development», Child Development, 71, 960–980.

NICHD (2002): «Early child care and children’s development prior to school entry: Results from the NICHD study of early child care», American Educational Research Journal, 39, 133–164.

Nilsen, ACE og HC Jensen (2010): Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan. FOU-rapport nr. 3/2010. Agderforskning.

NOKUT (2010): Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010. Del 1: Hovedrapport og Del 2: Institusjonsrapporter.

Nordenbo, SE, K Hjort, B Jensen, I Johansson, M Søgaard Larsen, T Moser og N Ploug (2009): Forskningskortlægning og forskervurdering av skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 06årige (førskolen). Danmarks pædagogiske Universitetsforlag, København.

Nordenbo, SE, K Hjort, B Jensen, I Johansson, M Søgaard Larsen, T Moser, N Ploug og M Thornval (2010): Forskningskortlægning og forskervurdering av skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0–6årige (førskolen). Danmarks pædagogiske Universitetsforlag, København.

Norges forskningsråd (2009): Årsrapport for 2008.

Norsk Senter for Menneskerettigheter (2004): FNs barnekonvensjon- fra visjon til kommunal virkelighet.

NOU 1972: 39 Førskoler

NOU 1992: 17 Rammeplan for barnehagen

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring. «… og for øvrig kan man gjøre som man vil»

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger

NOU 2003: 10 Førsteklasses fra første klasse

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren

NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt – En sammenhengende helsetjeneste

NOU 2005: 6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet

NOU 2007: 6 Formål for framtida, Formål for barnehagen og opplæringen

NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget

NOU 2009: 18 Rett til læring

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst

NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom

NOU 2011: 14 Bedre integrering

Nærland, T og H Martinsen (2011): «Child-child interactions and positive social focus among preschool children», Early Child Development and Care, 181 (3): 361–370.

Nærland, T (2011): «Language competence and social focus among preschool children», Early child Development and care, 181 (5): 599–612

OECD (2001): Starting Strong. Early childhood education and care.

OECD (2006): Starting Strong II. Early childhood education and care.

OECD (2009): Norge. OECD-rapport om opplæring for minoritetsspråklige.

OECD (2010): Revised literature overview for the 7th meeting of the network on early childhood education and care. Network on Early Childhood Education and Care. Report. November 2010.

Os, E. (2011/under trykking): «Skal, skal ikke…. Voksnes mediering i jevnaldringsrealsjoner i småbarns lek», Nordisk barnehageforskning, under trykking

Ot.prp. nr. 64 (1973–74) Om lov om brigde i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen

Ot.prp. nr. 23 (1974–75) Om lov om barnehager m.v.

Ot.prp. nr. 75 (1981–82) Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v.

Ot.prp. nr. 59 (1991–92) Om tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Ot.prp. nr. 68 (1993–94) Om lov om barnehager (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 35 (1996–97) Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Ot.prp. nr. 56 (1997–98) Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Ot.prp. nr. 67 (2002–2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 76 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 72 (2004–2005) Om lov om barnehager (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 95 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)

Ot.prp. nr. 97 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren)

Ot.prp. nr. 47 (2007–2008) Om lov om endringer i barnehageloven (om formålet med barnehagen)

Ot.prp. nr. 52 (2007–2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage)

Ot.prp. nr. 57 (2007–2008) Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager)

Ot.prp. nr 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Palludan, C (2005): Børnehaven gør en forskel. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Pettersvold, Mari og Willy Aagre (2008): Rett til en barnehageplass – med krav til god kvalitet? En evaluering av Ski kommunes helhetlige strategi for full barnehagedekning. Rapport 2/2008. Høgskolen i Vestfold.

Pluess, M og J Belsky (2010): «Differential susceptibility to rearing experience: the case of childcare», Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50: 396–404.

Pramling Samuelsson, I og E Johansson (2009): «Why do children involve tecahers in their play and learning?», European Early Childhood Education Research Journal, 17 (1), 77–94

Prop 12 L (2009–2010) Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Prop. 105 L (2009–2010) Endringer i barnehageloven

Prop. 40 L (2010–2011) Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Prop. 96 L (2010–2011) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)

Prop. 124 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen 2011

Prop. 1 S (2010–2011) Kommunal og regionaldepartementet

Prop. 1 S (2010–2011) Kunnskapsdepartementet

Prop. 1 S (2011–2012) Kunnskapsdepartementet

PwC (2010): Tilsyn til besvær? Undersøkelse av kommunene som barnehagemyndighet, herunder kommunenes tilsyn med barnehagene. PricewaterhouseCoopers. Rapport desember 2010.

Raikes, H (1993): «Relationship duration in infant care: Time with a high ability teacher and infant-teacher attachment», Early Childhood Research Quarterly, 8.

Rambøll Management (2007): Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene. Sluttrapport

Rambøll Management (2009): Aktivitetsrapportering etter- og videreutdanning 2009.

Rambøll Management (2011): Kartlegging av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter opplæringsloven § 5–7.

Rappolt-Schlichtman, G, J Willet, C Ayoub, R Lindsley, A Hulette og K Fischer (2009): «Poverty, relationship conflict, and the regulation of cortisol in small and large group contexts at child care», Mind, Brain and Education, 3: 131–142.

Reedy, CK og WH McGrath (2010): «Can you hear me now? Staff-parent communication in child care centres», Early Child Development and Care, 180: 347–357.

Riksrevisjonen (2008): Dokument nr. 3:14 (2007–2008) Riksrevisjonene undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå.

Riksrevisjonen (2009): Dokument 3:13 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene.

Rochlenge, C. (2011): Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2011. Rapportar 26/2011 Statistisk sentralbyrå.

Samdal, Oddrun og Ellen Haug (2010): «Betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for helse og læring», s. 32–47 i Britt Unni Wilhelmsen og Asle Holthe (red.): Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen: barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Sametinget (2007): Tiden er den beste læreren. Strategisk plan for samiske barnehager 2008–2011.

Sandvik, Ninni (2006): Temahefte om de minste barna i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

de Schipper, JC, M Riksen-Walraven og SA Guerts (2006): «Effects of child-caregiver ratio on interactions between caregivers and children in child-care centers: An experimental study», Child Development, 77(4):861–874.

deSchipper, JC, L Tavecchio og MH van Ijzendorn (2008): «Childrens attechment relationships with day care caregivers», Social Development, 17: 454–470.

Shore, R (1998): Ready Schools. A Report of the Goal 1 Ready Schools Resource Group. Washington, DC: National Educational Goals Panel.

Schølberg, S, R Lekhal, MV Wang, IM Zambrana, KS Mathiesen, P Magnus og C Roth (2008): Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen. Folkehelseinstituttet.

Seeberg, Marie Louise (2010): Siste skanse. En undersøkelse om 3–5-åringer som ikke går i barnehage. Rapport 7/2010. NOVA.

Seland, Monica (2009): Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.

Shonkoff, JP og AD Phillips (2000): From Neurons to Neighbourhoods. Washington DC: National Academy Press.

Sims, M, A Guilfoyle og TS Parry (2006): «Children’s cortisol levels and quality of child care provision», Child: Care, Health and Development, 32: 453–466.

Skolverket (2003): Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem. Rapport 237. Skolverket. 2003

Skolverket (2005): Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan. Skolverket 2005.

Skolverket (2008): Tio år efter förskolereformen. Rapport 318/2008.

Smith, Lars (2002): Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Smith, Lars (2010): «Tidlig utvikling, risiko og psykopatologi», i V Mo, K Slinning og MB Hansen (red.): Håndbok i barn og unges psykiske helse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Smith, Lars (2011): Presentasjon holdt på utvalgets møte 12. mai 2011.

Sosial- og helsedirektoratet (2007): Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

St.meld. nr. 8 (1987–88) Barnehager mot år 2000

St.meld. nr. 23 (1992–93) Om forholdet mellom staten og kommunane

St.meld. nr. 27 (1999–2000) Barnehage til beste for barn og foreldre

St.meld. nr. 17 (2002–2003) Om statlig tilsyn

St.meld. nr. 24 (2002–2003) Barnehagetilbud til alle – økonomi, mangfold og valgfrihet

St.meld. nr. 28 (2003–2004) Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 28 (2004–2005) Om evaluering av maksimalpris i barnehager

St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 23 (2007–2008) Språk bygger broer. Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken

St.meld. nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barnehagen

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen

St.prp. nr. 1 (2003–2003) Kunnskapsdepartementet

Storjord, Marianne (2000): «Fra nødhjelp til folkehjelp»: opprettelse og utbygging av samiske barnehager i Norge i 1969–99. Hovedoppgave i førskolepedagogikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Storjord, Marianne (2008): Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: En arena for kulturell meningsskaping. Tromsø: Universitetet i Tromsø: Institutt for pedagogikk og lærerutdanning.

Stundal, AM (2006): Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen – konsekvensar for barnehagen sitt kvalitetsarbeid. Høgskolen i Sogn og Fjordane. 2006.

Swedish National Institute of Public Health (2009): Child day care center or home care for Children 12–40 months of age- what is best for the child? A systematic literature review. R 2009:09.

Sylva, K., EC Melhuish, P Sammons, I Siraj-Blatchford, B Taggart (2004): The Effective Provision of Pre-school Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to the end of Key Stage 1. London: DfES.

Søbstad, Frode (2002): Jaktstart på kjennetegn ved den gode barnehagen. Første rapport fra prosjektet «Den norske barnehagekvaliteten». Trondheim: Dronning Mauds Minnes Høgskole. DMMHs publikasjonsserie nr. 2/2002.

Sæther, JP (2010): Barn i barnehage – foreldrebakgrunn og utvikling de seneste årene. Statistisk sentralbyrå. Rapport 11/2010.

Terum, Lars Inge og Harald Grimen (2009): «Profesjonsutøvelse – kvalitet og legitimitet», i H Grimen og LI Terum (red): Evidensbasert profesjonsutøvelse. Oslo: Abstrakt forlag

Thoren, Anne-Karine Halvorsen, John Pløger og Jon Guttu (2000): Arealnormer: Virkemiddel for livskvalitet i fysisk planlegging. NIBR prosjektrapport 2000:3.

Thoren, Anne-Karine Halvorsen (2003): Skolens utearealer – om behovet for arealnormer og virkemidler. Rapport. Sosial- og helsedirektoratet

Tjerbo, Trond (2010): Vertskommunesamarbeid i norske kommuner. Resultater fra en kartlegging høsten 2009. NIBR-notat 2010: 105

TNS Gallup (2008): Tilfredshet med barnehagetilbudet. Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage.

TNS gallup (2011): Redusert foreldrebetaling for barnehageplass. Moderasjoner for familier med lavest betalingsevne. TNS-Gallup rapport 2011.

Togeby, Lise (2005): Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Torquati, JC, H Raikes og C Huddleston-Casas (2007): «Teacher education, motivation, compensation, workplace support, and links to quality of centre-based child care and teachers’ intention to stay in early childhood profession», Early Childhood Research Quarterly, 22, 2007.

Utdanningsdirektoratet og KS (2007): Veileder om kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven § 13–10. Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir–1–2010

Utdanningsforbundet (2007): Arbeidsmiljøet i barnehagen. Rapport 1/2007.

Utdanningsforbundet (2009): Jakten på barnehagens egenart. Temanotat 1/2009.

Vabo, SI (2001): Koordinering og politisk styring: en studie av nye organisasjonsløsninger i norske kommuner. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo.

Vandell, D.L, J Belsky, M Burchinal, L Steinberg og N Vandergrift (2010): «Do effects of early Child Care Extend to Age 15 Years? Results From the NICHD Study of early Child Care and Youth Development», Child Development, 18 (3): 737–756

Vassenden, Anders, Janne Thygesen, Stian Brosvik Bayer, Marit Alvestad og Gerd Abrahamsen (2010): Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. IRIS rapport 2011/029.

Vermeer, HJ og MH van IJzendoorn (2006): «Children’s elevated cortisol levels at daycare: A review and meta-analysis», Early Childhood Research Quarterly. 21 (2006): 390–401.

Vox (2004): Tallene vi søker – kunnskapen vi får. Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vox-rapport 2004.

Watamura, SE, EM Kryzer og SS Robertson (2009): «Cortisol patterns at home and at child day care: Afternoon differences and evening recovery in children attending high quality full-day center-based care», Journal of Applied Developmental Psychology, 30: 475–485.

Whitebook, M (2003), Early education quality: Higher teacher qualifications for better living environments: A review of the literature. Center for the Study of Child Care Employment, California.

Whitebook, M, D Gomby, D Bellm, L Sakai og F Kipnis (2009): Effective teacher preparation in early care and education: Toward a comprehensive research agenda. Center for the Study of Child Care Employment, Berkeley.

Wilhelmsen, Britt Unni (2010): «Barnehagen i et folkehelseperspektiv: arena for et sunt kosthold», s. 17–31 i Britt Unni Wilhelmsen og Asle Holthe (red.): Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen: barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Wilhelmsen, Marit og Tora Löfgren (2011): Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010. Dokumentasjonsrapport. Notater 13/2011. Statistisk Sentralbyrå.

Wilhjelm, Hanne (2010a): «Barnehagens hus – om bygg og arkitektur», s. 136–156 i Ø Kvello (red.): Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Wilhjelm, Hanne (2010b): «Barnehagens hage», s. 157–175 i Ø Kvello (red.): Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Wiliams, Pia, Sonja Sheridan og Ingrid Pramling Samuelsson (2001): Barns samlärande – en forskningsöversikt. Stockholm: Liber distribution.

Til dokumentets forside