NOU 2012: 1

Til barnas beste— Ny lovgivning for barnehagene

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget om styring av barnehagesektoren ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 for å foreta en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å se om styringsverktøyet er godt nok tilpasset dagens og framtidens barnehagesektor. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 16. januar 2012

Kjell Erik Øie

leder

Berit Bae

Hans Christian Holte

Arild Olsen

Hanne Braathen

Per Botolf Maurseth

Aashild Ravnanger

Karl Audun Fagerli

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Oda Randi Reinfjord

Lars Gulbrandsen

Victor Norman

Mette Henriksen Aas

Matias Nissen-Meyer

sekretariatsleder

Jens Kristian Jebsen

Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard

Bente Jørgensen

Øyvind Kaspersen

Jens Rydland

Anne Ma Sandve

Til dokumentets forside