Forsiden

NOU 2012: 10

Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

Til innholdsfortegnelse

18 Utkast til vedtak om ratifikasjonssamtykke

Utkast til vedtak om ratifikasjon av De Forente Nasjoners konvensjon av 11. desember 2008 om transportavtaler for internasjonal godstransport som helt eller delvis gjennomføres til sjøs

Stortinget samtykker til ratifikasjon av De Forente Nasjoners konvensjon av 11. desember 2008 om transportavtaler for internasjonal godstransport som helt eller delvis gjennomføres til sjøs, og til oppsigelse av Den internasjonale konvensjon om innføring av visse ensartede regler om konnossementer undertegnet i Brussel 25. august 1924, endringsprotokollene av 1968 og 1979.

Til dokumentets forside