NOU 2012: 10

Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Den 1. september 2009 ble Sjølovkomiteen gitt i oppdrag å vurdere ratifikasjon og eventuelt gjennomføring av Konvensjon om transportavtaler for internasjonal godstransport som helt eller delvis gjennomføres til sjøs, 2008. Konvensjonen reviderer reglene om stykkgodsbefordring til sjøs, som i dag finnes i sjøloven kapittel 13, og som er basert på eldre konvensjoner.

Sjølovkomiteen legger med dette frem sin utredning XX, inneholdende lovutkast med motiver. Komiteen foreslår at Norge ratifiserer konvensjonen, og legger frem et lovutkast til gjennomføring av konvensjonen i norsk rett. Innstillingen er enstemmig.

Idet innstilingen ferdigstilles er ikke det parallelle danske utredningsarbeidet helt ferdigstilt. Henvisningene til den danske utredningen er til utredningen slik den foreligger. Det ventes at den danske utredningen vil foreligge om kort tid uten vesentlige endringer i forhold til utkastet slik det nå foreligger.

Oslo 12. april 2012

Erik Røsæg

leder

Viggo Bondi

Kyrre Joakim Bronder

Mia Ebeltoft

Ingeborg Holtskog Olebakken

Harald Thomsen

Adrianne Ubeda

Trond Solvang

Til forsiden