Forsiden

NOU 2012: 10

Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

Til innholdsfortegnelse

12 Miljøaspektet

De som skrev Rotterdamreglene, hadde ingen ambisjoner om at den skulle være et virkemiddel i miljø- og klimapolitikken. Det ville da også være lite hensiktsmessig å ta opp miljøspørsmål som utslipp til vann og luft eller en mulig politikk for å fremme kortreiste varer i en konvensjon om transportansvar. Komiteen har likevel supplert Rotterdamreglene med miljøbestemmelser på to områder.

For det første gjelder dette planlegging av transport. Rotterdamreglene gjelder i de ganske vanlige tilfellene der transportøren har stor frihet til å velge f.eks. om transporten skal foregå med skip eller bil. Avtalene bør da forstås slik at transportøren i planleggingen plikter å legge vekt på hvilket alternativ som gir minst utslipp av drivhusgasser og ellers synes miljømessig best. Foruten at en slik tolkningsregel ville være en påminnelse om å ta slike hensyn, ville det også gjøre det legitimt overfor medkontrahenten å legge vekt på miljøhensyn, og ikke bare kostnadshensyn. For bergere inneholder sjøloven en tilsvarende bestemmelse i § 444.

For det andre har skipets fart en side til miljøet. Skipets drivstofforbruk øker eksponentielt med farten, og utslippet av drivhusgasser likeså. En bør derfor sørge for at reglene som utgangspunkt tillater moderate hastigheter («slow steaming»). Dette kan gjøres uten at en kommer i motstrid med Rotterdamreglene.

Den danske sjølovkomiteen vil ikke fremme forslag om tilsvarende regler.

Det vises ellers til de foreslåtte bestemmelsene i §§ 261 og 278.

Til dokumentets forside