NOU 2012: 10

Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

Til innholdsfortegnelse

4 Den praktiske betydningen av reglene

Det er betydelige mengder stykkgodstransport som transporteres med skip. Som en kunne vente, er transport med skip relativt viktigere for lengre transporter enn for kortere:

Tabell 4.1 Årlige godsmengder i 1000 tonn, transportmiddelfordeling og utenriks handelsregion for nasjonal import og eksport. Stykkgods. 2009.1

Lastebil

Skip

Ferge

Jernbane

Totalt

Nord-Europa

Eksport

963

519

121

41

1 644

Import

1 823

320

234

143

2 520

Mellom-Europa

Eksport

612

2 018

267

96

2 993

Import

883

1 108

336

104

2 431

Sør-Europa

Eksport

144

379

62

52

637

Import

303

133

85

53

573

Øst-Europa

Eksport

169

410

7

0

585

Import

186

303

4

23

515

Verden ellers

Eksport

52

1 610

24

0

1 687

Import

273

1 114

65

57

1 509

Sum

5 407

7 914

1 204

570

15 095

1 TØI rapport 1125/2011, Hovi og Grønland: Konkurranseflater i godstransport, grunnnlagsdata for figur S.3.

Også om en inkluderer transportarbeidet på norsk område, har styggodstransport med skip stor betydning. Betydningen antas å være økende, men ikke så mye økende som f.eks. lastebiltransport:

Tabell 4.2 Transportmiddel fordelt transportarbeid innenriks, tilknyttet norsk utenrikshandel og i sum på norsk område, inklusive transitt av malm. Eksklusive råolje og naturgass. Millioner tonnkm i 2008 og utvikling som indeks med 2008=100.1

2008

2014

2018

2024

2030

2043

Innenriks

Lastebil

19 107

115

126

143

164

200

Skip

20 341

105

109

116

127

142

Jernbane

4 804

111

118

148

163

208

Sum

44 252

110

117

131

147

174

Import og eksport

Lastebil

1 315

124

137

156

183

248

Skip

45 396

105

107

113

124

137

Jernbane

3 005

115

123

149

169

221

Sum

49 715

106

108

116

129

145

Norsk område

Lastebil

20 422

116

127

144

165

203

Skip

65 737

105

107

114

125

139

Jernbane

7 808

113

120

148

165

213

Sum

93 968

108

113

123

137

159

1 TØI rapport 1126/2011, Hovi m.fl.: Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023, tabell 6.26.

En rekke transporter som primært utføres med lastebil, involverer også en sjøtransport der lastebilen transporteres på ferge. Når det gjelder fergetransport mellom Norge og utlandet er tallene slik:

Tabell 4.3 Fergetransport mellom Norge og utlandet. Antall kjøretøy. 20101

Veigående kjøretøyer til godstransport og medfølgende tilhengere

Motorvogner, import/eksport

Godstilhengere og semitrailere uten trekkvogn

Jernbanevogner, spesialtilhengere for sjøtransport og skipslektere

1. kvartal

37 374

3 013

10 325

10

2. kvartal

40 945

4 253

10 914

-

3. kvartal

39 523

4 155

10 763

-

4. kvartal

40 426

6 055

11 751

12

Sum

158 268

17 476

43 753

22

1 Utdrag fra Statistisk sentralbyrås havnestatistikk, tabell 4.

Enda viktigere er kombinerte transporter med konteinere. I tillegg til roro transporten (roll on roll off, der konteineren kjøres ombord, typisk på en lastebil) har en lolo-transporten (lift on lift off, der konteineren heises om bord uten et eventuelt kjøretøy). For statistikkformål regner en om alle konteinerstørrelser til standardlengden tjue fot (TEU, twenty-foot equivalent unit). Tallene ser da slik ut:

Tabell 4.4 Godsmengde og antall containere lolo og roro målt i TEU. Tonn 20101

Konteinere i TEU, lolo

Konteinere i TEU, roro

Godsmengde

Enheter med last

Enheter uten last

Godsmengde

Enheter med last

Enheter uten last

1. kvartal

1 141 488

109 717

41 939

38 963

5 258

144

2. kvartal

1 181 912

111 328

47 126

40 013

5 713

186

3. kvartal

1 249 164

115 098

55 345

42 594

6 162

69

4. kvartal

1 192 335

107 257

48 337

20 984

2 510

55

Sum

4 764 899

443 400

192 747

142 554

19 643

454

1 Utdrag fra Statistisk sentralbyrås havnestatistikk, tabell 3.

Målt i godsmengde er imidlertid en betydelig mengde stykkgods som verken transporteres i konteinere eller på ferge. Det er også verd å merke seg at stykkgodstransport målt i tonn er forholdsvis mye mindre enn bulktransport:

Tabell 4.5 Godsmengde, etter lastetype. Mill. tonn 20101

I alt

Våt bulk

Tørr bulk

Kon- teinere lolo

Kon- teinere roro

Selv-gående roroenheter

Ikke selv-gående roroenheter

Annet stykkgods

1. kv.

40,72

22,53

12,00

1,29

0,04

1,49

0,24

3,13

2. kv.

43,50

21,72

15,09

1,35

0,04

1,74

0,24

3,32

3. kv.

43,61

21,25

15,40

1,41

0,04

1,84

0,23

3,45

4. kv.

44,02

21,66

15,32

1,36

0,02

1,42

0,28

3,97

Sum

171,86

87,16

57,82

5,40

0,14

6,48

1,00

13,87

1 Utdrag fra Statistisk sentralbyrås havnestatistikk, tabell 2.

Sjølovkomiteen har ikke lykkes i å fremskaffe tall om bruken av forskjellige typer transportdokumenter. Det er imidlertid brakt på det rene at konnossementer også brukes i norsk innenriks sjøtransport, selv om også kystfraktbrev brukes i stor utstrekning.

Til forsiden