NOU 2016: 19

Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

Til innholdsfortegnelse

4 Utvalgets referansegruppe

Til støtte for sitt arbeid har Sikkerhetsutvalget etablert en referansegruppe bestående av et representativt utvalg av berørte aktører.

Referansegruppen har vært et konsultativt organ og en arena for toveis kommunikasjon. Sikkerhetsutvalget har informert om sitt arbeid, og referansegruppens medlemmer har fremmet synspunkter og kommet med innspill i forbindelse med behandlingen av aktuelle problemstillinger.

Deltakerorganisasjoner til Sikkerhetsutvalgets referansegruppe

Referansegruppen har bestått av følgende instanser:

 • Datatilsynet

 • Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Etterretningstjenesten

 • Finanstilsynet

 • Forsvarsstaben

 • Helsedirektoratet

 • Kommunenes sentralforbund

 • Landsorganisasjonen

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

Møter med referansegruppen:

 • 6. november 2015

 • 11. februar 2016

 • 17. juni 2016

 • 19. september 2016

Til dokumentets forside