NOU 2016: 19

Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

Til innholdsfortegnelse

2 Utvalgets møter

Sikkerhetsutvalget har hatt jevnlige arbeidsmøter. Møtene har dels bestått av orienteringer fra eksterne, interne diskusjoner og bearbeidelse av tekst til utredningen.

I forbindelse med behandlingen av noen utvalgte tema har utvalget nedsatt arbeidsgrupper, bestående av medlemmer av utvalget med støtte fra sekretariatet. Arbeidsgruppene har rapportert til utvalget.

Utvalget har også gjennomført et åpent arrangement for å belyse problemstillinger relatert til «sikkerhet og personvern i den digitale tidsalder». Det var stor interesse for arrangementet og omtrent 180 deltagere møtte opp.

Sikkerhetsutvalgets arbeidsmøter

 • 20. april 2015

 • 21. mai 2015

 • 22. juni 2015

 • 28. august 2015

 • 1. oktober 2015

 • 28. og 29. oktober 2015 (i forbindelse med studietur til NATO og EU i Brussel)

 • 24. og 25. november 2015 (i forbindelse med studietur til Sverige og Danmark)

 • 16. desember 2015

 • 13. januar 2016

 • 8. og 9. februar 2016 (i forbindelse med studietur til London)

 • 15. mars 2016

 • 13. april 2016

 • 11. mai 2016

 • 7. og 8. juni 2016

 • 20. og 21. juni 2016

 • 15. og 16. august 2016

 • 29. og 30. august 2016

 • 12. og 13. september 2016

 • 21. september 2016

Møter i arbeidsgrupper nedsatt av utvalget

 • 26. april 2016 (Lovstruktur)

 • 25. mai 2016 (Objekt- og infrastruktursikkerhet)

 • 15. juni 2016 (Samfunnsøkonomi)

 • 26. august 2016 (Eierskapskontroll)

Konferanse – Sikkerhet og personvern i den digitale tidsalder

28. april 2016 09:30 – 14:00

Sted: Oslo Militære Samfund

Ordstyrer: Christian Borch

Formålet med konferansen var å skape debatt rundt sentrale tema for utvalgets arbeid, for å ivareta at relevante perspektiver og innspill ble ivaretatt i utvalgets utredningsarbeid. Samfunnets sikkerhet og den enkeltes personvern er grunnleggende verdier i en demokratisk rettsstat. Spørsmål som ble reist på konferansen var hvordan disse verdiene kan beskyttes og ivaretas parallelt? Er det en motsetning mellom å ivareta sikkerhet og individets frihet? Hvor går grensen for hva staten kan foreta seg med nasjonal sikkerhet som begrunnelse?

Konferansens program:

Del 1: Kritiske samfunnsfunksjoner – trusler, sårbarheter og beskyttelsestiltak

Innledere:

 • Kjetil Nilsen, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Per Sanderud, direktør Norges vassdrags- og energidirektorat

Del 2: IKT-sikkerhet og personvern

Innledere:

 • Eva Jarbekk, advokat Føyen Torkildsen AS (leder Personvernnemnda)

 • Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet

Paneldebatt: IKT-sikkerhet og personvern

Deltakere:

 • Gjermund Hagesæter (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

 • Bård Vegar Solhjell (SV), utenriks- og forsvarskomiteen

 • Sveinung Rotevatn (V), sentralstyremedlem

 • Jorodd Asphjell (A), justiskomiteen

 • Anders Werp (H), nestleder av justiskomiteen

Mer informasjon om arrangementet finnes på Sikkerhetsutvalgets hjemmesider: https://nettsteder.regjeringen.no/ sikkerhetsutvalget/arrangement/sikkerhet-og-personvern-i-den-digitale-tidsalder/

Til dokumentets forside