NOU 2016: 19

Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

Til innholdsfortegnelse

3 Utvalgets informasjonsgrunnlag

Til støtte for sitt arbeid har utvalget innhentet informasjon og vurderinger fra et bredt spekter av kilder og aktører. Ved siden av skriftlige kilder har utvalget bedt om innspill på spesifikke tema fra ulike aktører og invitert bredt til å fremsende skriftlige innspill.

Aktører som har holdt orienteringer for utvalget

Norge:

 • Datatilsynet

 • Det digitale sårbarhetsutvalget (Lysne-utvalget)

 • DNB ASA

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • EOS-utvalget

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets logistikkorganisasjon

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling

 • Forsvarsdepartementet

 • Forsvarssjefen

 • Førsteamanuensis Herbjørn Andresen, Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Gassco AS

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kongsberg Gruppen ASA

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • NorCERT (NSM)

 • Norges- vassdrags og energidirektorat

 • Olje- og energidepartementet

 • Telenor Norge AS

 • Telia AS

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Professor Terje Aven, Universitetet i Stavanger

 • Wikborg, Rein & Co, Advokatfirma DA

Sverige:

 • Justitiedepartementet

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Säkerhetspolisen

Danmark:

 • Beredskabsstyrelsen

 • Dr. Manni Crone, Danish Institute for International Studies

 • Forsvarets Efterretningstjeneste

 • Forsvarsministeriet

 • Justisministeriet

 • Politiets Efterretningstjeneste

Storbritannia:

 • Cabinet Office

 • Home Office

 • MI-5: Center for the Protection of National Infrastructure (CPNI)

 • Members of Home Affairs Select Committee

 • Professor Sir David Omand, King’s College

 • Royal United Services Institute (RUSI)

 • Sir David Anderson QC, Independent Reviewer of Terrorism Legislation

EU:

 • Ambassadør Oda Sletnes

 • Den norske EU-delegasjonen

 • European Data Protection Supervisor

 • Nederlands EU-delegasjon

 • Storbritannias EU-delegasjon

 • Terrorism and Crisis Management, DG Home Affairs, Europakommisjonen

 • Trust and Security, DG for Communications Networks, Content and Technology (CNECT)

NATO:

 • Ambassadør Knut Hauge, Norges faste representant til NATOs råd

 • Den norske NATO-delegasjonen

 • NATOs seksjon for etterretning, overvåkning og rekognosering (ISR). Divisjonen for forsvarsinvesteringer (DI)

 • NATOs seksjon for tilsyn av sikkerhetspolicy (Policy Oversight Branch). NATOs kontor for sikkerhet (NATO Office of Security)

 • NATOs seksjon for analyse av strategiske kapabiliter (ESC-SAC). Divisjonen for nye sikkerhetsutfordringer (ESC)

 • NATOs seksjon for sivil beredskap, Divisjonen for operasjoner (OPS)

 • NATOs seksjon for cyberforsvar. Divisjonen for nye sikkerhetsutfordringer (ESC)

Internasjonale selskaper:

 • Apple Corporation, London

 • Ernst and Young LLP, London

 • Google, Brussels

Sekretariatets møter med relevante aktører

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets logistikkorganisasjon

 • Forsvarsbygg, Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Utenriksdepartementet

Skriftlige innspill til utvalget

Utvalget har mottatt skriftlige innspill fra følgende aktører:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kongsberg Gruppen ASA

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Landsorganisasjonen

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Utenriksdepartementet

Konferanser og seminarer

Utvalgsmedlemmer og/eller sekretariatsmedlemmer har deltatt på følgende konferanser og seminarer av relevans for utvalgsarbeidet:

 • 16. juni 2015, FFI-forum: Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede, uønskede handlinger, Forsvarets forskningsinstitutt

 • 18. juni 2015, Konferanse om ekstremisme og terrorisme, Norges forskningsråd

 • 8. september 2015, Møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse, Direktoratet for økonomistyring

 • 14. oktober 2015, Sårbarhetskonferansen 2015, Norges forsvars forening og Kvinners frivillige beredskap

 • 30. november 2015, Pressekonferanse – utredning fra det digitale sårbarhetsutvalget

 • 2. desember 2015, Digitale sårbarheter – Internasjonale løsninger, Norsk utenrikspolitisk institutt

 • 6. januar 2016, Samfunnssikkerhetskonferansen, Universitetet i Stavanger

 • 1. og 2. februar 2016, Samfunnssikkerhetskonferansen 2016, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • 16. og 17. mars 2016, Sikkerhetskonferansen 2016, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • 30. mars 2016, Nasjonalt beredskapssystem, Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

 • 10. mai 2016, MR-forum, Terror og rettsstaten, Norsk senter for menneskerettigheter

Til dokumentets forside