NOU 2016: 19

Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

Til innholdsfortegnelse

1 Begreper

En rekke begreper er sentrale i utvalgets arbeid. Nedenfor er en ikke uttømmende liste over sentrale begreper med tilhørende forklaringer. De fleste forklaringene er ikke ment som entydige definisjoner, men snarere en utdypning av hvilken forståelse utvalget har lagt til grunn i sitt arbeid.

Beredskap

Forberedt evne til på kort varsel å kunne øke sikkerhetsnivået, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand, eller evne til å gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse. Beredskap forebygger ikke at en uønsket hendelse finner sted, men er en forberedelse til hendelses- og krisehåndtering.

Forebyggende sikkerhet

Tiltak som skal hindre at tilsiktete uønskede hendelser inntreffer, eller som skal redusere konsekvensene av slike dersom de inntreffer.

Grunnleggende nasjonale funksjoner

En funksjon er å anse som grunnleggende for Norge dersom bortfall av denne får konsekvenser som truer statens sikkerhetspolitiske ansvar for å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform. Grunnleggende nasjonale funksjoner er knyttet til:

  1. de øverste statsorganers virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet

  2. forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold

  3. forholdet til andre stater

  4. landets økonomiske trygghet og velferd

  5. befolkningens grunnleggende sikkerhet og overlevelse.

Hybrid krigføring

Kombinasjonen av fordekte forsøk på destabilisering ved bruk av indirekte og ikke-militære verktøy sammen med konvensjonell krigføring.

Informasjonssystem

System som anvendes for å løse en oppgave eller utføre en funksjon i en organisasjon. Det omfatter menneskelige, organisatoriske og tekniske ressurser, metoder og teknikker. Informasjonssystem omfatter både manuelle og digitale informasjonssystemer, og favner alt fra saksbehandlingssystemer, kontorstøttesystemer og rene kommunikasjonssystemer til kontroll- og styringssystemer.

Kritisk infrastruktur

Anlegg og systemer som er nødvendige for å opprettholde samfunnets grunnleggende behov og funksjoner.

Kritiske samfunnsfunksjoner

En samfunnsfunksjon defineres som kritisk hvis bortfall av den truer samfunnets og befolkningens grunnleggende behov. De grunnleggende behovene er definert som mat, vann, varme, trygghet og lignende.

Risiko

Er et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen dersom den inntreffer. Det vil være usikkerhet knyttet til både sannsynligheten og vurderingen av mulig konsekvens.

Sabotasje

Tilsiktet ødeleggelse, lammelse eller driftsstopp av utstyr, materiell, anlegg, eller funksjon, utført av eller for en fremmed stat, organisasjon, gruppering eller enkeltperson.

Samfunnssikkerhet

Vern av samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller av bevisste handlinger.

Skjermingsverdig infrastruktur

Anlegg og systemer som må beskyttes mot tilsiktede uønskede hendelser av hensyn til opprettholdelse av grunnleggende nasjonale funksjoner.

Skjermingsverdig objekt

Eiendom som må beskyttes mot tilsiktede uønskede hendelser av hensyn til opprettholdelse av grunnleggende nasjonale funksjoner.

Spionasje

Innsamling av informasjon ved hjelp av fordekte midler i etterretningsmessig hensikt.

Terrorhandling

Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer og eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

Tilsiktede uønskede hendelser

En hendelse forårsaket av en aktør med intensjon om å påføre en eller annen form for skade. I praksis betyr dette at den eller de som utfører eller planlegger å utføre handlingen vil kunne tilpasse handlingen til de sikkerhets- og beredskapstiltak som de har kjennskap til, eller som de forventer skal finnes.

Trussel

En mulig tilsiktet uønsket hendelse som kan gi en negativ konsekvens for den som rammes.

Til dokumentets forside