Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram forslag til lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap. Lovutkastet er en oppfølging av forslag fremmet i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) Om konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet. Det vises også til Stortingets behandling av St.prp. nr. 29/Innst. S. nr. 90 (2003-2004).

Som en del av regjeringens politikk for effektivisering av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet ved konkurranseutsetting, foreslås det i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) bl.a. å omdanne Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap. Formålet med loven er å regulere visse overgangsspørsmål som henger sammen med overføring av offentlige og private rettsforhold fra forvaltningsorganet Jernbaneverket til BaneService som aksjeselskap; og gi overgangsregler om at ansatte i BaneService AS midlertidig skal beholde fortrinnsrett til ny statsstilling i tre år etter ansettelse i BaneService AS. Tilsvarende lover er fremmet ved tidligere omdanninger av statlige virksomheter til egne selskap. Det vises i denne sammenheng til Regjeringen arbeid med å harmonisere arbeids- og ansettelsesvilkår i statlig og privat sektor, jf. omtale i Moderniseringsdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005).

BaneService er i dag en forretningsenhet (heretter omtalt som forretningsenheten eller virksomheten) innenfor forvaltningsorganet Jernbaneverket og driver med jernbanetekniske entrepriser (investeringer) og større jernbaneteknisk vedlikehold. Virksomheten har om lag 250 ansatte. Forretningsenheten har det meste av sine oppdrag fra Jernbaneverket, og har de siste årene vært fullt ut konkurranseutsatt og alle oppdrag har vært basert på kontraktsmessige relasjoner. Omdanning av forretningsenheten til aksjeselskap vil gjøre denne etablerte praksisen ryddigere i forhold til konkurrentene, ved at virksomheten etter omdanning til aksjeselskap framstår som et selvstendig rettssubjekt. Omdanningen av forretningsenheten til aksjeselskap vil gi virksomheten en større fleksibilitet og økonomisk handlefrihet i forhold til dagens organisering som en del av forvaltningsorganet Jernbaneverket.

Samferdselsdepartementet stiftet 19. desember 2003 aksjeselskapet BaneService AS (heretter vekselvis omtalt som aksjeselskapet eller virksomheten), jf. St.prp. nr. 29/Innst. S nr. 90 (2003-2004). Aksjeselskapet har en egenkapital på 100 000 kr og har ingen ansatte eller eiendeler. Aksjeselskapets styre, med tre representanter fra fagforeningene i Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService, har siden vinteren 2004 utarbeidet en forretningsplan og strategiplan for BaneService organisert som aksjeselskap, herunder utkast til åpningsbalanse, som grunnlag for Regjeringens forslag i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005). Det framgår av nevnte stortingsproposisjon at Samferdselsdepartementet foreslår at virksomheten i forretningsenheten overføres til aksjeselskapet, BaneService AS.

Aksjeselskapet vil på omdanningstidspunktet ha en portefølje av løpende kontrakter fra Jernbaneverket, jf. nærmere omtale i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005), disse vil på omdanningstidspunktet likestilles med andre privatrettslige kontrakter, jf. lovforslaget § 2. Aksjeselskapet skal drives i et åpent marked, og med samme krav til forretningsmessig drift som andre aktører. Aksjeselskapet må derfor gis betingelser på linje med konkurrerende selskaper.