Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap i samsvar med et vedlagt forslag.