Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

3 Personalmessige forhold

Ved omdanning av BaneService til aksjeselskap vil arbeidsmiljøloven avløse tjenestemannsloven og arbeidstvistloven vil avløse tjenestetvistloven. Det vil være opp til selskapets styre å beslutte hvilken arbeidsgivertilslutning selskapet skal ha. På avtalesiden vil Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i staten bli avløst av de avtaler som blir inngått gjennom vedkommende arbeidsgiverorganisasjon eller med bistand fra denne. For øvrig kommer arbeidsmiljøloven kap. XII A om virksomhetsoverdragelse til anvendelse. De ansatte får tilbud om å følge med over i aksjeselskapet. Dersom noen av de ansatte ikke skulle akseptere tilbud om tilsetting i aksjeselskapet, legges det til grunn at deres ansettelsesforhold vil kunne bringes til opphør ved oppsigelse, dersom annen passende stilling ikke kan tilbys i Jernbaneverket. De ansatte vil da ha fortrinnsrett til ny statsstilling i inntil ett år, eller så lenge vedkommende mottar ventelønn. Retten til ventelønn vil imidlertid som hovedregel bortfalle, men den enkelte ansatte har anledning å søke Aetat om ventelønn.

De ansatte som blir med over i aksjeselskapet, foreslås gitt en overgangsordning hvor de i en periode på tre år omfattes av tjenestemannslovens § 13 nr. 2 til nr. 5 om fortrinnsrett til statlige stillinger, jf. lovforslaget § 4 og særmerknadene til denne bestemmelsen.

Ansatte i forvaltningsorganet Jernbaneverket, herunder forretningsenheten BaneService, er som statstjenestemenn medlemmer i Statens Pensjonskasse (SPK). Ved overgang til selskap er det en sak for aksjeselskapets styre å bestemme hva slags pensjonsordning ansatte i selskapet skal ha. Dersom styret går inn for fortsatt medlemskap i SPK, kan Moderniseringsdepartementet etter søknad og en konkret vurdering treffe vedtak om dette.