Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om lovforslaget

Til § 1 Formål

Paragrafen fastsetter lovens formål som er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

Til § 2 Overføring av privatrettslige forpliktelser

Bestemmelsen gjelder overføring av privatrettslige forpliktelser til det nye aksjeselskapet. Omdanningen av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap skjer ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til virksomheten, som helhet overføres fra forvaltningsorganet Jernbaneverket til BaneService AS, i tråd med det som framgår av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005).

Paragrafens første ledd fastsetter at overføringen av forpliktelser fra forvaltningsorganet Jernbaneverket til BaneService AS har frigjørende virkning for staten, mens det i annet ledd foreslås en regel om at fordringshavere og andre rettighetshavere ikke kan motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallgrunn for rettsforholdet. Bestemmelsene gjelder alle forpliktelser som overføres. Den foreslåtte bestemmelsen hindrer kreditorer og andre rettighetshavere knyttet til den virksomheten som skal overføres til aksjeselskapet, å motsette seg at aksjeselskapet i forbindelse med omdanningen overtar forvaltningsorganets forpliktelser. Forslaget har sammenheng med at forretningsenheten BaneService har en rekke løpende kontrakter av forskjellige typer. Det kan dreie seg om leie av bygninger/tomter, utstyr og annet materiell. Videre kan det dreie seg om innkjøp av varer, tjenester med videre. Det vil også gjelde ulike kontrakter knyttet til materialforekomster, ulike underentreprisekontrakter og kontrakter vedrørende utførelse av investerings-, utbyggings- og vedlikeholdsoppgaver.Ved omdanningen til aksjeselskap er det forutsatt at slike avtaler skal overføres til aksjeselskapet.

Forslaget til annet ledd må sees i sammenheng med at forvaltningsorganets forpliktelser etter vanlige formuesrettslige regler ikke kan overføres til aksjeselskapet med frigjørende virkning for staten, uten medkontrahentens samtykke. I prinsippet vil medkontrahenten da kunne nekte slikt samtykke uten å angi noen nærmere begrunnelse for dette, og det kan ikke utelukkes at enkelte medkontrahenter vil kunne nekte å gi samtykke for å komme i en bedre forhandlingsposisjon. For å avklare forholdet omkring overføring av forpliktelser til aksjeselskapet og avskjære eventuelle innsigelser fra medkontrahentene, foreslås en lovbestemmelse som innebærer en automatisk kontraktsovergang uten at kreditorene og eventuelle andre rettighetshavere kan motsette seg dette. En slik lovteknikk har som nevnt vært brukt i forbindelse med omdanning av andre statlige virksomheter til selskaper. Det går også fram av forslaget at når forpliktelsen er overført til aksjeselskapet, er staten fritatt for ansvar.

Bestemmelsen forutsetter at kreditors rettslige eller faktiske dekningsmuligheter som følge av overføringen, ikke blir forringet.

Til § 3 Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v.

Bestemmelsen inneholder i første ledd en særregel om overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v. fra staten til aksjeselskapet uten nærmere tillatelse fra vedkommende offentlige myndighet. Forslaget vil lette omdanningen, da man med hjemmel i den foreslåtte lovbestemmelsen kan overføre offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v. til aksjeselskapet uten en individuell saksbehandling. Forslaget har sammenheng med at forretningsenheten BaneService har en rekke ulike former for offentlige tillatelser m.v. som skal overføres til selskapet, og det vil være svært ressurskrevende både for selskapene og det offentlige å gjennomføre en individuell overføring av hver enkelt rettighet og i denne forbindelse innhente særlige tillatelser fra vedkommende offentlige myndighet.

I annet ledd er det foreslått en bestemmelse som sikrer at overføring av hjemmel til fast eiendom i grunnbok og omregistrering av hjemmelsforhold til eiendeler, rettigheter m.v. i offentlige registre i forbindelse med omdanningen skjer ved navneendring. For grunnboken vil dette innebære at det ikke blir krevd formell overskjøting av faste eiendommer eller konsesjon og at det ikke skal svares tinglysningsgebyr eller dokumentavgift. Bestemmelsen vil også omfatte andre offentlige registre som motorvognregisteret m.v.

Tilsvarende bestemmelser har vært vanlig ved tidligere omdanninger av statlige virksomheter til selskaper.

Til § 4 Overgangsbestemmelser for de ansattes rettigheter

Bestemmelsen gir de ansatte som blir overført fra forretningsenheten BaneService til aksjeselskapet fortrinnsrett til annen statlig stilling etter tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 5, for en periode av tre år etter ansettelse i selskapet. Det er de til enhver tid gjeldende bestemmelser om dette i tjenestemannsloven som skal legges til grunn.

Til § 5 Ikrafttredelse

Paragrafen bestemmer at loven trer i kraft straks.