Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

§ 2 Overføring av privatrettslige forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til de deler av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet som omdanningen gjelder, har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3 Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomhet som skal overføres, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

Omregistrering i grunnboken og andre offentlige registre i forbindelse med omdanningen skjer ved navneendring.

§ 4 Overgangsbestemmelser for de ansattes rettigheter

Bestemmelsen i denne paragraf gjelder ansatte i Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService som ved utskillingen av BaneService til eget aksjeselskap, blir ansatt i selskapet.

Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) § 13 nr. 2 til nr. 5 om fortrinnsrett til annen statsstilling skal i tilfelle som nevnt i første ledd fremdeles gjelde for arbeidstakere som blir oppsagt av grunner som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 bokstavene a, b og c, og som var omfattet av disse bestemmelsene før overgangen. Fortrinnsretten til annen statsstilling etter forrige punktum gjelder i tre år etter ansettelse i aksjeselskapet.

§ 5 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.