Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om overdragelse av virksomheten fra Jernbaneverket til BaneService AS

Ved omdanningen av BaneService til aksjeselskap vil det bli overføret driftsmidler, rettigheter og forpliktelser fra Jernbaneverket, som vil bli aktivert i selskapets balanse i tråd med god regnskapsskikk og i samsvar med aksjeloven og regnskapsloven. Disse verdiene overføres fra staten ved Jernbaneverket til aksjeselskapet ved tingsinnskudd. For å lette denne overføringen av rettigheter og plikter foreslås det i denne proposisjon en lovregulering av overføringen. På omdanningstidspunktet må aksjeselskapet foreta avsetninger for forpliktelser knyttet til omstrukturering av virksomheten og pensjonsforpliktelser, disse forpliktelsene vil bli bevilget til selskapet som tilskudd. Aksjeselskapet gis en egenkapital som gjenspeiler bransjens risiko og de forpliktelser selskapet har ved omdanningen. Den endelige åpningsbalansen for selskapet og de endelige budsjettmessige konsekvensene for statsbudsjettet, vil bli fastsatt av Kongen i statsråd, innenfor de rammer som Stortinget vedtar ved behandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005).