Ot.prp. nr. 28 (1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslår departementet en revisjon av straffeloven kapittel 19 om forbrytelser mot sedeligheten og kapittel 38 om forseelser mot sedeligheten. Forslagene bygger langt på vei på Seksuallovbruddutvalgets utredning, NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd. Formålet med revisjonen er dels en forenkling og modernisering, og dels en styrking av barns og kvinners vern mot seksuelle overgrep.

Departementet foreslår at grovt uaktsom voldtekt gjøres straffbar, med en normalstrafferamme på 5 år og en strafferamme på 8 år ved visse skjerpende omstendigheter. I dag kan bare den forsettlige voldtekt straffes.

Departementet foreslår at flere overgrep enn i dag skal regnes som voldtekt. Disse forholdene er straffbare også etter gjeldende bestemmelser, men med en lavere strafferamme. For det første skal all truende atferd brukt som middel til å skaffe seg seksuell omgang, etter forslaget pådømmes etter voldtektsparagrafen. I dag er det bare trusler som har fremkalt frykt for noens liv eller helse, som kan kvalifisere til voldtekt. Videre skal seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, etter forslaget straffes som voldtekt. For disse handlingene innebærer departementets forslag en betydelig høyning av den øvre strafferammen.

Endelig foreslår departementet at den forhøyete strafferammen for voldtekt begått under skjerpende omstendigheter også skal gjelde voldtekt begått av flere i fellesskap og voldtekt begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Departementet gir ellers uttrykk for at straffenivået i grove voldtektssaker kan synes lavt, og bør skjerpes gjennom praksis, men ser ikke grunn til å foreslå endringer i strafferammen.

Det foreslås en uttrykkelig hjemmel for domstolene til å utsette en eventuell injuriesak anlagt av en utpekt gjerningsmann mot en angivelig fornærmet, inntil overgrepssaken har fått en endelig avgjørelse. Departementet gir videre uttrykk for at det i slike ærekrenkelsessaker ikke bør anvendes en for streng aktsomhetsnorm etter straffeloven § 249 nr. 3, og også at kravene til sannhetsbevis etter § 249 nr. 1 må tilpasses den spesielle situasjonen som omgir slike injuriesaker.

I proposisjonen foreslås ingen særskilt bestemmelse om straff for seksuell omgang med noen uten vedkommendes samtykke.

Departementet går inn for å opprettholde den seksuelle lavalder på 16 år. Departementet foreslår videre at seksuell omgang med mindreårige fortsatt skal reguleres i to forskjellige paragrafer med ulik strafferamme, én for seksuell omgang med barn under 14 år, og én for seksuell omgang med barn under 16 år. Dagens strafferammer foreslås beholdt, likeså dagens regler om villfarelse om fornærmedes alder og om straffebortfall ved jevnbyrdighet i alder og utvikling. Den forhøyete strafferammen ved skjerpende omstendigheter bør gjelde også tilfelle der flere har begått handlingen i fellesskap. Straffenivået i grove overgrepssaker er etter departementets syn for lavt, og bør skjerpes på samme måte som ved grove voldtekter.

Det er i dag opp til retten å ta opp spørsmålet om rettighetstap i forbindelse med straffesaken. I proposisjonen foreslår departementet at retten pålegges en plikt til å vurdere om den skyldige i saker om seksuelle overgrep mot barn skal idømmes rettighetstap.

Det foreslås ingen særskilt straffebestemmelse mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn. Etter departementets syn er barn godt nok beskyttet strafferettslig gjennom de regler som allerede finnes om seksuelle overgrep og andre integritetskrenkelser.

I proposisjonen foreslås at mulighetene for behandling av sedelighetsdømte utredes nærmere.

Gjeldende bestemmelser om misbruk av overmaktsforhold foreslås forenklet. Det foreslås en ny, generell bestemmelse som rammer misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Det någjeldende absolutte forbudet mot seksuell omgang mellom ansatte i politiet, kriminalomsorgen eller barnevernet og personer som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon, foreslås videreført.

Videre foreslås i hovedsak en videreføring av gjeldende regler om utuktig atferd og utuktige handlinger. Reglene om seksuell omgang mellom nærstående foreslås også videreført uten vesentlige endringer.

Departementet foreslår ikke noen generell kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester nå, men går inn for å vurdere spørsmålet på nytt om to år. Derimot foreslår departementet å gjøre kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffbart med en strafferamme på bøter eller fengsel inntil 2 år. Overtredelse av denne bestemmelsen foreslås gjort straffbar også når den er begått i utlandet av norske statsborgere og personer som hører hjemme i Norge.

Departementet foreslår å ta inn en legaldefinisjon av prostitusjon i bestemmelsen om hallikvirksomhet. Forbudet mot å la seg underholde av en prostituert kvinne, foreslås opphevet. Forbudet mot offentlig formidling av prostitusjon foreslås flyttet fra forseelseskapitlet til hallikparagrafen. Ellers foreslås ingen realitetsendringer i bestemmelsen.

Departementet går ikke inn for å liberalisere straffelovens bestemmelser om pornografi. I tillegg til en videreføring av dagens forbud foreslår departementet at også produksjon av barnepornografi og overlatelse av slikt materiale til andre skal være straffbart. Definisjonen av barnepornografi skal ikke lenger knyttes til en bestemt aldersgrense, men den seksuelle lavalder på 16 år vil være et retningsgivende utgangspunkt. Barnepornografi vil etter dette være kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av barn, noen som må regnes som barn eller er fremstilt som barn. Overtredelse av bestemmelsen foreslås gjort straffbar også når den er begått i utlandet av norske statsborgere og personer som hører hjemme i Norge. Departementet foreslår videre et forbud mot å forlede noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av stillbilder og levende bilder med seksuelt innhold. Det foreslås også forbud mot å produsere slike bilder der noen under 18 år avbildes. Forslaget vil gi 16- og 17-åringer en beskyttelse mot å bli utnyttet av den pornografiske og mykpornografiske industrien som de ikke har i dag.

I dag avhenger det av en tolkning av de enkelte straffebud i kapittel 19 - som i straffeloven ellers - om medvirkning til den straffbare handlingen kan straffes. I proposisjonen foreslås en egen generell medvirkningsbestemmelse som gjelder hele kapittel 19.

Enkelte av bestemmelsene i kapittel 38 foreslås videreført i kapittel 19. De fleste foreslås opphevet som foreldet. Kapittel 19 foreslås omredigert, modernisert og forenklet. Bl.a. foreslås uttrykkene «utuktig omgang» og «utuktig handling» erstattet av «seksuell omgang» og «seksuell handling». «Utuktig atferd» foreslås erstattet av «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd».

Til dokumentets forside