Ot.prp. nr. 30 (2002-2003)

Om lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og om lov om burettslag (burettslagslova).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og om lov om burettslag (burettslagslova) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet