Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved utvidelsen av EU-/EØS-samarbeidet 1. mai 2004 vedtok Norge overgangsordninger for åtte av de nye medlemslandene (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn, også kalt EU8). Overgangsordningene ble etter en ny vurdering videreført fra 1. mai 2006 fram til 1. mai 2009. Da Bulgaria og Romania ble EØS-medlemmer 1. august 2007, ble det satt i kraft tilsvarende overgangsordninger for disse landene som for EU8-landene for en periode på to år regnet fra 1. januar 2007.

Overgangsordningene for EU8-landene utløper 1. mai 2009. For Bulgaria og Romania ble overgangsordningene forlenget fra 1. januar 2009. Det legges opp til å videreføre overgangsordningene for Bulgaria og Romania fram til 1. januar 2012, men slik at disse overgangsordningene vil bli vurdert årlig. Overgangsordningene kan likevel oppheves når som helst dersom det er behov for det.