Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Til innholdsfortegnelse

3 Opphør av overgangsreglene for EU8 - vurdering av behovet for fortsatte overgangsordninger for Bulgaria og Romania

Erfaringene med overgangsordningene generelt er i korthet at overgangsordningene ikke ser ut til å ha hindret norske arbeidsgivere i å rekruttere den arbeidskraften de har hatt behov for. Samtidig har overgangsordningene bidratt til å gi arbeidstakerne ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Overgangsordningene for EU8-landene utløper 1. mai 2009. Etter denne perioden er det en mulighet for en ytterligere forlengelse i to år ved å benytte den såkalte beskyttelsesklausulen etter EØS-utvidelsesavtalen. Bruk av denne muligheten for forlengelse forutsetter at det konstateres eller er fare for alvorlige forstyrrelser på arbeidsmarkedet. Det legges til grunn at Norge ikke har den type alvorlige forstyrrelser på arbeidsmarkedet som kan begrunne en særskilt forlengelse av overgangsordningene.

Når det gjelder Bulgaria og Romania, har arbeidsinnvandringen til Norge vært relativt lav. I løpet av de første 10 månedene av 2008 ble det gitt totalt 1034 oppholdstillatelser til borgere fra Bulgaria og 2733 tillatelser til borgere fra Romania. Antall EØS-tillatelser gitt i denne perioden er henholdsvis 936 og 2586. Dette tilsvarer om lag 4,4 prosent av det samlede antall tillatelser gitt etter EØS-regelverket i perioden (79 510). Antall gitte tillatelser til borgere fra Bulgaria og Romania har i 2008 økt noe fra 2007, der det henholdsvis ble gitt 995 og 2190 tillatelser for hele året under ett.

En videreføring av overgangsreglene for Bulgaria og Romania må ses i sammenheng med at Norge fortsatt har overgangsordninger for landene som ble medlemmer i EØS i mai 2004 (EU8). Dessuten har overgangsreglene for Bulgaria og Romania vært i virksomhet i relativt kort tid, det vil si siden 1. august 2007. I korthet innebærer overgangsordningene at det stilles to vilkår; at arbeidstakerne som hovedregel må ha heltidsarbeid og at lønns- og arbeidsvilkår ikke må være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Gitt at vilkårene er oppfylt, legges det ingen ytterligere begrensninger på adgangen til å ta arbeid.

På denne bakgrunnen er det ønskelig å videreføre overgangsordningene for Bulgaria og Romania fram til 1. januar 2012, men slik at disse overgangsordningene vil bli vurdert årlig. At overgangsordningene vil bli vurdert årlig hindrer ikke at de kan oppheves når som helst dersom det er behov for det.