Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

I

I lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) gjøres følgende endringer:

§ 58 a overskriften og første ledd første punktum skal lyde:

§ 58 a Særregler for arbeidstakere fra Bulgaria eller Romania

For arbeidstakere omfattet av § 51 første ledd bokstav a som er borgere av Bulgaria eller Romania, er det et vilkår for oppholdstillatelse at det som hovedregel dreier seg om heltidsarbeid.

II

Loven trer i kraft 1. mai 2009.