Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

En videreføring av overgangsordningene for Bulgaria og Romania innebærer at det ikke gjøres noen endringer i disse ordningene, og videreføringen vil derfor ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser. Når det gjelder EU8-landene, vil bortfall av overgangsordningene innebære en reduksjon av de administrative kostnadene, særlig for utlendingsforvaltningen. Reduksjonen er for det første knyttet til at overgangsreglene er administrativt mer krevende å forvalte enn de alminnelige EØS-reglene. Prøving av vilkårene om heltidsarbeid og lønns- og arbeidsvilkår er for eksempel mer ressurskrevende enn prøving av vilkårene i de alminnelige EØS-reglene. Overgangsordningene innebærer også et system der den samme personen først må vurderes etter overgangsreglene og dersom han/hun får en slik tillatelse (12 måneder) og ønsker å fortsette å arbeide etter denne perioden, må vedkommende søke ny tillatelse etter de alminnelige EØS-reglene.