Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til forslaget til lovendring

Overgangsordningene for EU8 og for Bulgaria og Romania er hjemlet i utlendingsloven § 58 a. Når overgangsordningene for EU8 ikke lenger skal gjelde, må lovteksten endres.

Både overskriften og lovteksten i § 58 a inneholder en oppramsing av alle EU8-landene, samt Bulgaria og Romania. Lovendringsforslaget går ut på å fjerne navnene på EU8-landene i både overskriften og lovteksten.