Ot.prp. nr. 59 (1996-97)

Om A Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs B Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til at Norge ratifiserer europarådsavtalen 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs. Avtalen gjennomfører artikkel 17 i De forente nasjoners konvensjon 20 desember 1988 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer. Norge ratifiserte FN-konvensjonen 14 november 1994, og konvensjonen trådte i kraft for Norges del 12 februar 1995. I proposisjonen fremmes det videre forslag til lovendringer som er påkrevd for å gjennomføre europarådsavtalen i norsk rett.

Til dokumentets forside