Ot.prp. nr. 59 (1996-97)

Om A Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs B Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

Til innholdsfortegnelse

A Forslag til lov om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

§ 1 Tillatelse til bording av fartøy og bruk av tvangsmidler m v

Påtalemyndigheten kan gi tillatelse til at utenlandske myndigheter border et norsk fartøy og gjør bruk av tvangsmidler m v i samsvar med europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs art 6 og art 4 jf art 7-12 eller FN-konvensjon 20 desember 1988 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer art 17. Tillatelse bør normalt ikke gis hvis de aktuelle bestemmelser om bruk av tvangsmidler i vedkommende stat er vesentlig mindre betryggende enn de tilsvarende norske bestemmelsene. Det kan stilles vilkår for tillatelsen.

Påtalemyndigheten avgjør også om det skal gjøres gjeldende primær jurisdiksjon etter europarådsavtalen art 14 jf art 17, og vurderer om Norge skal opptre som inngripende stat etter avtalen art 6 og som anmodet stat etter avtalen art 4 eller etter FN-konvensjonen art 17.

Kongen bestemmer hvem som skal anses som påtalemyndighet etter denne bestemmelsen og kan gi nærmere regler om den kompetente myndighetens arbeid og oppgaver.

§ 2 Tilbakeføring av pågrepne personer

Når Norge opptrer som inngripende stat etter europarådsavtalen art 6 eller som anmodet stat etter art 4, og flaggstaten gjør gjeldende primær jurisdiksjon etter europarådsavtalen art 14, skal pågrepne personer tilbakeføres til flaggstaten uten at det legges til grunn alminnelige utleveringsprosedyrer.

§ 3 Kystvaktens bistandsfunksjon

Kystvakten kan etter anmodning fra politi og påtalemyndighet bistå under aksjoner etter europarådsavtalen og FN-konvensjonen art 17.

§ 4 Jurisdiksjon

Norsk straffelov får anvendelse på handlinger som nevnt i europarådsavtalen art 1 bokstav c, begått ombord på et fartøy som har nasjonaliteten til en annen av partene i europarådsavtalen eller på et statsløst fartøy, dersom handlingen hører til dem som omfattes av straffeloven § 162, straffeloven § 317 om heleri i den grad utbyttet har tilknytning til narkotikavirksomhet, eller lov 4 desember 1992 nr 132 om legemidler m. v. § 31, jf § 22-24.

§ 5 Erstatning

Skade som skjer i forbindelse med en aksjon som norske myndigheter foretar ombord på et utenlandsk fartøy i medhold av europarådsavtalen, skal erstattes av norske myndigheter dersom:

a) norske myndigheter har opptrådt uaktsomt når det treffes tiltak etter avtalen art 9 og 10,

b) tiltak er gjennomført på en måte som ikke er hjemlet i avtalen, eller

c) mistanken om narkotikatrafikk viser seg å være ugrunnet, forutsatt at fartøyet, rederen eller besetningen ikke har foretatt seg noe som gir grunn til mistanken.

Dersom utenlandske myndigheter har anmodet om Norges bistand for å hindre narkotikatrafikk på statens fartøy i samsvar med europarådsavtalen art 4, er norske myndigheter erstatningsansvarlig for uaktsomt voldt skade.

§ 6 Ikrafttredelse

Loven her trer i kraft når Kongen bestemmer.

§ 7 Endringer i andre lover

I Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr 10 gjøres følgende endring:

§ 12 første ledd nr 4skal lyde:

4. i utlandet av utlending, når handlingen enten

a) hører blant dem som omhandles i denne lov §§ 83, 88, 89, 90, 91, 91a, 93, 94, 98 til 104, 110 til 132, 148, 149, 150, 151a, 152 første jf annet ledd, 152a, 152b, 153 første til fjerde ledd, 154, 159, 160, 161, 169, 174 til 178, 182 til 185, 187, 189, 190, 192 til 195, 217, 220, 221, 222 til 225, 227 til 229, 231 til 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 266 til 269, 271, 276, 291, 292, 324, 325, 328, 415 eller 423 eller loven om forsvarshemmeligheter §§ 1,2,3 eller 5,

b) er en forbrytelse straffbar også etter det lands lov i hvilket den er foretatt, og den skyldige har bopel i riket eller oppholder seg her, eller

c) er foretatt overfor EFTA-domstolen og hører blant dem som omhandles i denne lov § 163 jf § 167 og § 165 eller domstolloven § 205 til 207, eller

d) går inn under lov .... om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs.

Til dokumentets forside