Ot.prp. nr. 59 (1996-97)

Om A Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs B Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

Til innholdsfortegnelse

B Forslag til lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

§ 1 Samtykke til ratifikasjon, forbehold og erklæringer

(1) Stortinget samtykker i:

(a) At Norge ratifiserer europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs, som gjennomfører artikkel 17 i de Forente Nasjoners konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer.

(b) At det ved tilslutningen tas forbehold i medhold av avtalen artikkel 19 nr 3 om rett til å kreve at dokumenter eller annet materiale som oversendes Norge fra en annen stat skal være på engelsk.

(c) At det ved tilslutningen avgis erklæring i medhold av avtalen artikkel 8 nr 2 om at Norge forbeholder seg retten til å kunne stille som vilkår for å opptre som inngripende stat at eventuelle egne statsborgere ombord på flaggstatens fartøy, som overgis flaggstaten i medhold av artikkel 15, og som dømmes der, skal ha mulighet for å bli overført til Norge for soning av idømt straff.

(2) Bestemmelsene i europarådsavtalen gjennomføres i lov om gjennomføring av europarådsavtale 31 januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

(3) Europarådsavtalen følger som vedlegg til loven her både i original engelsk tekst og i oversettelse til norsk.

§ 2 Ikrafttredelse

Loven her trer i kraft straks.

§ 3 Lovens opphør

Denne lov faller bort når ratifikasjonen av europarådsavtalen er gjennomført.

Til dokumentets forside