Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer i lov om barnetrygd - Forkorte stønadsperioden for barnetrygd fra 1. juli 2000

3.1 Gjeldende rett

Barnetrygd ytes med virkning fra og med kalendermåneden etter at barnet blir født, til og med den kalendermåneden barnet fyller 18 år.

3.2 Departementets forslag

Det foreslås at stønadsperioden forkortes med 1 måned i forhold til dagens regler. Dette slik at barnetrygden utbetales til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.