Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelser

5.1 Merknader til endringsforslaget i kontantstøtteloven

Til § 8 første ledd

Reglene om støtteperiode endres slik at retten til kontantstøtte opphører kalendermåneden før barnet fyller 3 år. Hvis barnet for eksempel fyller 3 år 15. november, utbetales kontantstøtten til og med oktober måned. Retten til støtte faller med andre ord bort måneden før barnet fyller 3 år.

5.2 Merknader til endringsforslaget i lov om barnetrygd

Til § 3 tredje ledd

Regelen om at barnetrygden løper til og med den kalendermåned barnet fyller 18 år, endres. Barnetrygden stanser etter den nye regelen en måned tidligere. Dette medfører at barnetrygd ikke utbetales den måneden barnet fyller 18 år, men stanser opp måneden før.